27 Haziran 2022 | Pazartesi
Ana Sayfa > Muğla Emlak Meslek Odası > Y. Kenan AKKUŞ Çalışma Programı

Y. Kenan AKKUŞ Çalışma Programı

Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odasının, İşletme sahibi olan üyesi ile çalışanlarının mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak, meslektaşlarımızın birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak globalleşen dünyada ulusal ve uluslararası alanda emlak danışmanlığı mesleğini profesyonel bir ekiple yürütmeyi mesleğimizin çıtasını hak ettiği yere taşımayı amaçlamaktayız.

Muğla Emlak Danışmanları Odasının kurulması ile insanlığın en temel ihtiyacı olan barınma hakkının temeline dayanan mesleğimizin daha da gelişmesini ve toplumun çıkarlarına daha üst boyutta hizmet edebilmesini sağlamaya, mesleğimizin saygınlığını, meslek etiğini korumaya, mesleki standartlarımızı geliştirmeye buna yönelik çalışma yapmaya,

  • Meslektaşlarımızın en çok zarar gördüğü, ayakçı – korsan olarak da tabir edilen sektörümüzün kanayan yarası kayıt dışı etkenlerin ortadan kaldırılması ile ilgili çalışmalar yapmaya,
  • Yaşam çevresinin kirletilmesine ve tüketilmesine, yerleşim alanlarını afetlere karşı güvenliksiz kılmaya yönelik her türlü girişime karşı, sağlıklı ve güvenli çevrede yaşamanın bir insan hakkı olduğunu meslek alanımızdan savunmaya,
  • Kentimizin, doğal çevremizin birer rant alanı olarak görülmesine, ormanların talanına karşı çıkarak; yaşam alanlarımızın, bütün doğal varlık ve kaynaklarımızın korunmasına özen göstermeye,
  • Sistemin bir sonucu olan nitelikli personel sıkıntısının meslek alanımızdaki acı yansımalarını azaltmak için gayrimenkul danışmanlığı eğitimi politikalarının değiştirilmesi, yasal düzenlemelerde emlak danışmanlarının yetki ve sorumluluklarının genişletilmesi,
  • Teknolojiyle, emekle, umutla ve inatla şekillendirdiğimiz yaşam ve çalışma anlayışımızla, meslektaşlar, mesleki kuruluşlar, üniversiteler ve demokratik kitle kuruluşları ile ilişkilerini sürekli geliştiren, akılcı, üretken, ilkeli, güvenilir, dayanışmacı ve saygın bir mesleki kuruluş olarak, çalışmalarını bu anlayışla bütünlüklü olarak hayata geçirerek yürütecektir.

 A- ODA ÇALIŞMALARI TEMEL İLKE VE YAKLAŞIMLAR 

Ana yönetmeliğimizdeki amaçlar ve genel kurul kararlarını tüm yönleriyle hayata geçirmeyi esas alan bir çalışma anlayışı ile bütün oda birimlerinin, mesleki demokratik bir kuruluş olmanın gereklerini bütünlüklü olarak yerine getirmesi temel amacımız olacaktır.

Odamızın, asıl bileşeninin üye olduğu gerçeğinden yola çıkarak tüm üyelerle iletişim ve etkileşim içinde olmayı;  üye olmayan meslektaşlarımızı Oda üyeliğine kazandırılması için gerekli çalışmaları yapmayı hedeflemekteyiz.

Demokratik süreçlerin işletilmesi sonucu alınan kararlara rağmen, kararların uygulanmasında ortaya çıkan yerelleşme eğilimlerine, ayrıştırıcı yaklaşımlara karşı odamızın bütünü tarafından paylaşılan, kolektif bir anlayışla mücadele edilecektir.

Oda faaliyetleri ticari kaygıyla gerçekleştirilmeyecek; yayımlanacak kitaplar, dergiler, bültenler, düzenlenecek eğitimler,  mesleğin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve seminerler gelir-gider dengesi gözetilerek yapılacaktır.

Oda organları ve birimlerinin bütünlüğü ve uyumuna dikkat edilecek, kolektif ve üretken bir çalışmanın gerçekleşmesi için her türlü olanak sağlanacaktır. Tüm birimlerin oda görüş ve uygulamalarına destek ve katkı vermesine çaba gösterilecektir.

Birimlerin ve organların faaliyetlerinde Oda`yı vesayet altında bırakabilecek tarz ve ilişkilerden uzak durulmasına özen gösterilecektir.

Meslektaşlarımızın mesleki ve toplumsal ilişkilerinde, mesleki etik kurallara uygun davranışlarının yüceltilmesi, aksine davrananlara yaptırım uygulanması için çalışmalar yapılacaktır.

Muğla Emlak Sektörünün önümüzdeki 10 yıllık süreçteki çalışmalarının ve hedeflerinin planlanmasına ışık tutacak‚ ‘Muğla Emlak Danışmanları Meslek Odası Strateji ve  Eylem  Planının‘‘ hazırlanması yönünde  çalışma yürütülecektir.

1- ODA ÜYE İLİŞKİLERİ

Üye-Oda ilişkisinde temel ilke, üyenin Odasına sahip çıkması ve Odanın da üyenin sorunlarının çözümünde yanında olmasının sağlanmasıdır. Bu temel yaklaşım yaratılmaya çalışılacak, üyeye yönelik tüm iş ve işlemlerde kapsayıcılık ve kolaylaştırıcılık hedeflenecektir.

Oda uygulamaları ve etkinliklerinin üyeler nezdinde geri dönüşümün sağlanması ve üye memnuniyetinin artırılması amacıyla oda ana yönetmeliğimizde belirtilen yıllık üye danışma toplantılarının yanında işyeri toplantı ve ziyaretleri ile anket vb. araçlarda kullanılarak üyenin istem ve talepleri ile memnuniyetinin artırılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda;

Oda-üye ilişkisinin geliştirilmesi, üye bilgilerinin yer alacağı, üye istem ve taleplerinin alınması, gayrimenkul pazarlama havuzunun oluşturulması amacıyla  Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası Bilgi İletişim Sistemi  (MEDODBİS) üzerinde tutulacak iletişim vb. bilgileri eklenerek, üyenin istem ve talepleri de kaydedilecektir.

MEDODBİS yeni nesil teknoloji ile hazırlanacak altyapısı ile üyelerin odaya ve almak istediği hizmetlere kolay erişimi sağlanacak, üyelerin hizmet üretimi esnasında faydalanabileceği birçok veri bu platform üzerinden (web sayfası) üyelere sunulacaktır.

Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası kurumsal bütünlüğünün bir bütün olarak hayata geçirilmesi amacıyla tüm üyelerimize kimlik kartı verilecektir.

Üyelerimizin sağlık, konaklama, tatil vb. gibi sağlık ve sosyal alanda ihtiyaç duydukları alanlarda hizmet üretenlerle anlaşmalar yaparak üyelerimizin indirimli yararlanabilecekleri ve kaliteli hizmet alacakları olanaklar sunulacaktır.

Sektörümüzün eksiklik ve sorunları ile ilgili ayrı ayrı komisyonlar (Çalışma Grupları) kurularak üyelerin sorunlarını aktarabileceği komisyonlar oluşturulacak ve bu komisyonların yaptığı çalışmaların oda uygulamalrı içerisinde yaşam bulmasına gayret gösterilecektir.

Meslektaşlarımızı da etkileyen esnek, güvencesiz, istihdam biçimlerine, ayakçı, korsan emlakçı v.b. uygulamalara karşı mücadele edilecektir.

2- TEMSİLCİLİKLER

Temsilciliklerimizin; “Oda politikalarının oluşturulmasına katkı ve desteğini arttırmak, Oda çalışma programı ve özellikle çalışma ilkelerini içselleştirerek sahiplenmek, Oda görüş, yayın ve faaliyetlerinin takip edilerek buna uygun davranış ve söylemleri geliştirmek, kendini bulunduğu il merkezi ile sınırlandırmadan İl temsilcilikleri ile sistematik bağları geliştirip Temsilcilik Danışma Kurullarını düzenli toplamak,

Üniversiteler ile ilişkileri arttırarak Öğrencilerin geliştirilmesine yönelik çaba sarf etmek, mesleki ve toplumsal sorunlara sahip çıkmak çalışma komisyonları ile kolektif üretme anlayışını hayata geçirmek” temelinde bir oda çalışmasını yürütmeleri ortak yaklaşım ve hedefimiz olacaktır.

Ayrıca temsilciliklerimizin; toplumsal sorumluluk, üye ilişkileri ve katılım, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile ilişkiler, kent ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık, çalışma ve ilgi alanlarındaki zenginlik, eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, üyelerin mesleki davranışlarını takip, diğer temsilcilikler ile ilişkiler, ortak ya da merkezi kararlara uyum ile mali işleyişe ilişkin düzenlemeler yapılacak toplantılarda birlikte değerlendirilecektir.

Herhangi bir temsilciliğimizde oluşturulan bilgi birikimi ve deneyimin tüm temsilciliklerimize ve üyelerimize, gerektiğinde de topluma aktarılması için gerekli paylaşım yöntem ve olanakları arttırılacaktır.

Üç ayda bir düzenli olarak temsilcilik başkanları toplantıları yapılacak, bunun yanı sıra oda uygulamalarında birlikteliğin sağlanması amacıyla ihtiyaçlar çerçevesinde düzenli olarak yazmanlar ve saymanlar toplantısı yapılacaktır. Odamızın sorunları yerinde paylaşılacak,  özel yaşanan sorunlara ortak çözümler getirilerek dayanışma birlikteliği sağlanmaya çalışılacaktır. Oda ve temsilcilik danışma kurullarının düzenli olarak yapılmasına azami gayret gösterilecektir.

3- DANIŞMA KURULLARI

Alınacak kararların oluşmasında katılım tüm görüşlerin  ele alınıp tartışıldığı en önemli mekanizmalardan olan Oda Danışma Kurulu Toplantılarının düzenli ve en geniş katılımla yapılmasına özel bir önem verilecektir.

Üyeden başlayarak Temsilcilik Danışma Kurulları, Temsilcilik Yönetim Kurulu, Oda Danışma Kurulu,  Oda Yönetim Kurulu zinciri  Karar alma mekanizmaları olarak işletilecektir.

4- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu toplantıları asil ve yedek üyelerle birlikte odanın diğer organlarının da katılımıyla yapılacak, kolektif bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi, kadro yenileme, genişleme ilkelerimizin de hayata geçirilmesine çalışılacaktır. Aynı işleyişin temsilciliklerimizde de geliştirilmesine çaba gösterilecektir.

5- GENEL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Güncel, mesleki, toplumsal, ekonomik, sosyal sorunlara yönelik olarak söyleşiler, toplantılar ve eğitim çalışmalarının yapılacaktır.

Eğitimlerim çakışmasının önlenmesi amacıyla tüm temsilcilikler üçer aylık eğitim faaliyetlerini en az bir ay önceden planlayarak üyelere duyuracaktır.

Oda, İlçe Temsilcilerimiz ile çalışanların katılımı ile idari, mali, mesleki uygulamalarımıza, Oda Bilgi İşletim Sistemi kullanımına ilişkin eğitimler ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlenecek, bilgi, deneyim ve birikimin paylaşılmasına ve bütünlüklü ortak bir işleyişin sağlanmasına çalışılacaktır.

Oda Merkezi “örgüt içi sürekli eğitimin” gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu bağlamda, yöneticiler, kurul üyeleri, teknik görevliler, büro çalışanları, muhasebe görevlileri sürekli periyodik eğitimlerden geçirilerek, oda içi işleyişte uyum sağlanacaktır.

Meslek alanlarımızla ilgili, gerek üyelerimize gerekse meslek dışı kesimlere yönelik el kitapları hazırlanacaktır.

Meslek alanlarımızda ihtiyaç duyulan ders kitabı niteliğinde de olacak yabancı dilde yayınlanmış kaynakların tercümesinin yapılarak yayınlanmasına çalışılacaktır. Ayrıca meslektaşlarımızın mesleki hizmet üretiminde yararlandıkları, standartlar, formatlar, kılavuzlar, haritalar ile yine yararlanabilecekleri bazı yönlendirilebilir sitelere erişimi odamız web sayfası üzerinden sağlanarak, mesleki bilgi birikimlerini artırmaları ve hizmet üretme kapasitelerini artırmaları sağlanacaktır. Yine odamıza ait bazı yayınlar ve raporlara ücretsiz olarak üyelerin ve tüm toplumun erişimine açılacaktır.

6- KADIN ÜYELERE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Kadın meslektaşlarımızın sorunları ile ilgili olarak; İşlevsel ve üretken kadın çalışma komisyonları oluşturulacak, kadın meslektaşlarımızla her aşamada birlikte sorumluluk alarak, kadın sorununda olumlu destek politikaları hayata geçirilecektir.

Odamızda çalışan kadın personelinin, odamız kadın çalışma guruplarına katılımı ile ilgili etkinliklere katılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına, gayret edilecektir.

7- GENÇ EMLAK DANIŞMANLARI

Gençlik olmadan geleceğin kurulamayacağı bilinciyle, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme öğrencileri ile daha sıkı bağlar kurularak, öğrencilerimizin yarınlarda üyesi olacakları Odanın faaliyetlerine üniversite hayatları boyunca katkı ve katılımı sağlamaları amacıyla çalışmalar yapılacaktır.

Bu kapsamda;

 • Bölüm başkanlıkları ile işbirliği sağlanarak 3.ve/veya4.Sınıf ders programlarında “mesleki mevzuat” gibi bir ders başlığı altında hem mesleki güncel mevzuatı hem de Odayı tanıtacak programlar oluşturulmasına,
 • Bölüm üyelerinin odada düzenlenen eğitim programlarına belli kontenjanlar dahilinde ücretsiz katılımın sağlanmasına,
 • Oda yayınlarının belirli oranda bölüm öğrencilerine indirimli olarak verilmesine,
 • Oda üyelerinin yararlandıkları indirimli kuruluş imkânlarından bölüm öğrencilerinin de yararlanmasına,
 • Oda burs olanaklarının olanaklar çerçevesinde oluşturulmasına,

Bölüm öğrencilerinin staj olanaklarının geliştirilmesi amacıyla MEDODBİS Sistemi üzerinde odamıza tescilli ve stajyer öğrenci çalıştırmak isteyen üyelerimiz ile öğrencileri bir araya getiren bir portal oluşturulacak, öğrencilerin arzu ettiği alanda staj yapmaları imkânları oluşturulmaya çalışılacaktır.

8- SOSYAL  ETKİNLİKLER

Oda-Üye bağlarının güçlendirilmesi, ilişkilerin geliştirilmesi ve paylaşımların arttırılması amacıyla sosyal faaliyetlerin yürütülmesine çalışılacak, değişik alanlarda sosyal, kültürel aktivitelerin arttırılmasına gayret edilecektir. Bu amaçla toplumsal, sosyal ve mesleki güncel gelişmelerle ilgili olarak konferansların verilmesine çaba harcanacaktır.

Ayrıca bu çalışma dönemi içinde bazı kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılarak üyelerimizin bu kurum ve kuruluşların sundukları hizmetlerden indirimli olarak yararlanmaları konusunda girişimlerde bulunulacaktır.

9- MEVZUAT ÇALIŞMALARI

Sektörel ihtiyaçlarımızı gözeten ve işleyişimizi kurallı hale getirerek kolaylaştıran, tanımlayan yönetmelikler/yönerge geliştirme çalışmalarına bu dönem de devam edilecektir. Mevcut yasal düzenlemeler veya yargı kararları ile ortaya çıkan yeni gelişmeler ve uygulamalara karşı, oda mevzuatımızda oluşan sorun ve aykırılıkların giderilmesi ile oda mevzuatlarımız güncellenecektir.

Ayrıca meslek alanımızı ilgilendiren ve merkezi ve yerel idareler tarafından oluşturulan mevzuat çalışmalarına aktif olarak katılım sağlanarak oda görüşlerimiz dile getirilecek veya oluşturulan mevzuatlar incelenerek meslek alanımız açısından konular değerlendirilerek mesleğimizin bu mevzuatlar içerisinde yer almasına gayret gösterilecektir.

10- MEDODBİS (MUĞLA EMLAK DANIŞMANLARI ODASI BİLGİ İLETİŞİM SİSTEMİ)

Muğla Emlak Danışmanları Odası Bilgi İşletim Sistemi (MEDODBİS) web sayfamızdan üyelerimizin “MEDODBIS ÜYE GİRİŞİ” üzerinden üye bilgi güncellemeleri yapabilmeleri ile bu ekranlar aracılığıyla internet üzerinden güvenli bir şekilde aidat ödemelerinin yanı sıra Gayrimenkul Danışmanı olarak çalışan meslektaşlarımızın üye bölümü üzerinden hazırladıkları projeleri sicillerine kaydetmeleri ve online oda sicil ve kayıt belgesi almaları sağlanacaktır.

Bu alana yönelik tespit edilen eksiklikler ile geliştirme çalışmaları yapılarak, meslek içi eğitim seminerlerine başvuru yapabilme, tescil yenileme ve odamız temsilciliklerinde düzenlenen pek çok evraka online olarak ulaşabilme imkanı sağlanacaktır.

Ayrıca odamız ve temsilciliklerinde satılan Oda yayınlarına internet üzerinden ulaşım ve satın alma ve basımda olmayan kitaplara online erişim imkanı sunulacaktır.

Oda veri tabanının yaratıldığı ve üyelerimize hizmet sunumunda kullandığımız MEDODBİS sisteminin kullanımının İl geneline yaygınlaştırılması tamamlanarak, temsilciliklerin tüm idari, mali iş ve işleyişi sistem üzerinden gerçekleştirmesi sağlanacak bu amaçla temsilciliklere her türlü teknik desteği sunmalarına çalışılacaktır.

Oluşturulan sistemin daha etkin ve verimli kullanılması konusunda oda ve temsilcilik çalışanlarına sürekli eğitim verilecektir.

11- WEB SAYFASI (www.medod.org.tr)

Oda web sayfası kurulacak, görsellik, kolay kullanım olanağı yaratılmasının yanı sıra; esas olarak, sürekli güncellenmesi sağlanarak, gerek üyelerimize gerekse topluma dönük bilgi zenginliğinin arttırılmasına çalışılacak, bilgiye daha kolay ulaşılır bir sistematiğin yaratılmasına gayret edilecektir.

Yapılan etkinlikler web sayfasında en hızlı şekilde yer alacaktır. İnternet üzerinden ulaşılır Kütüphane indeksi daha da geliştirilecek, Gayrimenkul sektörü ile ilgili bağlantılar zenginleştirilecektir. Web sayfasında yabancı diller seçeneği eklenecektir.

Gerek odamız gerekse de diğer üniversiteler, kurum ve kuruluşlar tarafından gayrimenkul hizmet alanlarına ilişkin planlanan etkinlikler web sayfası üzerinden duyurularak etkinliklerin takip, kontrol ve çakışmasının önüne geçilmeye çalışacaktır. Ayrıca temsilciliklere kurumsal yapıya uygun web sayfaları açılarak, odanın üyelere ve topluma daha fazla tanıtılmasına gayret gösterilecektir.

Ayrıca odanın facebook, twetter vb. sosyal medya sayfaları oluşturularak, yaptığı çalışmaları daha fazla toplumla paylaşması için çabalar yoğunlaştırılacaktır.

12- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER

Basın Yayın Sekretarya aracılığı ile basınla ilişkilerimize kurumsal bir nitelik kazandırmak için, sistemli olarak çalışma yürütecek, Muğla Emlak Danışmanları Odası, nın görüş ve değerlendirmelerini toplumla paylaşabilmesi ve toplum tarafından meslek dili dışında toplumda bilinirliğinin arttırılmasına farklı yayın kanalları aracılığıyla daha etkin biçimde toplumla ilişki kurulabilmesi yönünde de çalışmalar yapılacaktır.

13- HİZMET MEKÂNLARI VE PERSONEL DURUMU

Odamız ve temsilciliklerimizin mali kaynakları çerçevesinde hizmet mekânlarının oluşumu sağlanacaktır. Oda birimlerimizin Çalışma/büro hizmet mekânlarının idari işleyiş ile oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet eder şekilde geliştirilmesine oda biriminin mali olanaklarının elverdiği çerçevede çalışılacaktır. Bu kapsamda öncelikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye temsilciliklerinin oluşturulması tamamlanarak üyelerin hizmetine sunulması sağlanacaktır.

Çalışan personelin veriminin artırılması, oda ile bağının güçlendirilmesi ve yaptığı çalışmaları periyodik olarak sürekli rapor etmesi sağlanarak üretken ve verimli bir çalışma ortamı yaratılacak, kalıcı bir yönetici-personel işleyişi ve daha da kurumsal bir oda çalışması içinde olunacaktır.

Ayrıca genel kuruldan alınan yetki çerçevesinde Oda gelirlerimizdeki gelişmelerin belirleyiciliğinde, her birimin harcama miktarları ve mali açıdan kendi gelir-gider dengesi gözetilerek, üye sayısı ve hizmet üretimin yoğunluğu dikkate alınarak oda birimlerine hizmet mekânları yaratılmasına ve personel istihdamına gidilerek daha düzenli faaliyet yürütülmesini sağlamaya birimlerimizin mali imkânlarına paralel olarak gayret edilecektir.

14- İDARİ İŞLEYİŞ

Oda işleyişinin idari hiyerarşik sistem içinde yürütülmesine özel önem verilecek olup, idari ve mali konularda yapılan çalışmaların Oda ve Temsilcilik ekseninde yürütülmesi sağlanacaktır.

Oda birimlerine ulaşan yazılı başvuruların yasal süresi içinde yanıtlanması, Oda birimleri arasında yazılı görüş alışverişinin geliştirilmesi, üye hizmetlerinin daha hızlı verilmesine çalışılacaktır. Ayrıca gelen ve giden evraka gerekli ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla tüm evraklar taranarak MEDODBİS sistemine yüklenecektir.

Oda bilgilerinin daha etkin kullanımı ve hızla temini amacıyla Bilgi İşletim Sistemi içinde arşiv sisteminin oluşturulması yaygınlaştırılacaktır. Ayrıca web üzerinden bilgi edinme başvurusu kapsamında yapılan başvurulara süresi içinde yanıt verilmeye devam edilecektir.

B – MESLEK VE MESLEK ALANLARI

1- MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Meslektaşlarımızın birikimlerini artırmaya, bilgilerini geliştirmeye yönelik olarak, gelir getirici bir unsur olarak görmeden kurs, seminer vb. meslek içi eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Dönemsel “Eğitim Programı” takvimi oluşturulmaya çalışılacak, eğitimler yaygın uygulama alanlarımızda üyelerimizin talepleri çerçevesinde sürdürülecektir.

Eğitim faaliyetlerinde üyeler ile yapılacak anketlerde  ortaya çıkacak konulara ağırlık verilecektir. Ayrıca mesleki çalışma alanlarına yönelik yaygın kullanılan bazı program eğitimleri ile öznel tekil konulara ilişkin konferans veya seminerlerin düzenlenmesi hedeflenecektir.

Eğitim çalışmalarında; altyapı ve insan kaynağı açısından yeterli olan temsilcilerimizin kendi etkinlik alanındaki yerlerde kurs ve seminerleri vermeleri esas alınacak, yetersiz olması durumunda veya bazı öznel konularda talep gelmesi halinde oda desteği ile bu eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Temsilcilerimizin meslek içi eğitimler konusunda kendi yeterliliklerine sahip olmaları ve bu konuda kurumsallaşmalarını yaratmaları hedeflenecektir.

2- MESLEKİ STANDARTLAR

Muğla Emlak Danışmanları Odası olarak tüm üyelerimiz aşağıda sıralanan mesleki kurallara uymak durumundadır.

Emlak Danışmanları işleri dolayası ile öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler. Bu bilgileri sözleşmeyle belirlenen alanlar dışında kullanamazlar.

Muğla Emlak Danışmanları Odası üyesi emlak Danışmanı ilgili muameleleri takip için müşterisinden alacağı vekâletname ve bağlı olduğu oda tarafından kendisine verilecek kimlik kartı olmaksızın resmi mercilerde işlem yapamazlar.

Gayrimenkul sahibi Muğla Emlak Danışmanları Odasına kayıtlı bir emlak danışmanı ile sözleşme yapmış ise, ikinci bir üye emlak danışmanı aynı gayrimenkulün pazarlamasını üstlenemez.

Muğla Emlak Danışmanları Odasına kayıtlı emlak danışmanları müşterileri ile yapacakları sözleşmelerde Muğla Emlak Danışmanları Odası tarafından bastırılan tek tip basılı sözleşmeleri kullanmak zorundadır. Orijinali dışında değiştirilmesi çoğaltılması yasaktır.

Muğla Emlak Danışmanları Odası tarafından üye emlak danışmanlarına verilen tüm basılı evraklar, kullanması için verilen üye tarafından kullanılır. Bir başkasına kullandırılması kesinlikle yasaktır.

Muğla Emlak Danışmanları Odasına kayıtlı emlak danışmanları ofislerinin oda üyesi olduğunu belirten tabelayı asmak zorundadırlar.

Muğla Emlak Danışmanları Odası üyesi Emlak Danışmanı oda yayın organlarında (web sitesi, MEDODBİS vs) iş elde etmek için reklam veremez ve reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamaz. Ancak yönetim kurulu onayı olmak kaydı ile pazarlamasını yaptığı gayrimenkulün niteliklerine ilişkin yazılı ve görsel basın ilanları müstesnadır. (Rekabet kurulu kararlarına uyulmak zorundadır)

Muğla Emlak Danışmanları Odasına kayıtlı Emlak Danışmanı tabela veya basılı kağıtlardan veya kartvizitinde ‘’Emlak Danışmanı – Mortgage Broker‘’ sıfatı dışında bir sıfat yada unvan kullanamaz.

Muğla Emlak Danışmanları Odası yönetim kuruluna başvuran üyelerin dışındaki oda üyeleri bilirkişilik ve ekspertiz değerlemesi yapamazlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden gelecek talebe göre her yıl oda yönetim kurulunun tespit ettiği ve ilgili kuruluşlara gönderdiği listelerde yer alan üyeler bilirkişilik ve ekspertizlik görevini yaparlar bunlara ödenecek ücretler Muğla Emlak Danışmanları Odası yönetim kurulunca belirlenir.

Muğla Emlak Danışmanları Odasına yeni kayıt olacak üyeler iş yerlerinde bilgisayar donanımı kurmak modem ve internet bağlantısını sağlamak zorundadırlar. Hali hazırda üye olanlar ise ilk genel kurul toplantı tarihinden itibaren 6.ay içinde yazılı tüm ofis donanımlarını gerçekleştirmek zorundadırlar.

Muğla Emlak Danışmanları Odasına kayıtlı Emlak Danışmanlarının firma isimlerinin- unvanlarının – kullanılması hususu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

     a) Yeni açılış yapacak Emlak Danışmanı hali hazırda emlak danışmanının kullandığı isim veya unvanı kullanamaz.

     b) Hali hazırdaki üyelerden aynı isim-unvanı-kullananlardan ilk olarak bu ismi-unvanı-kullanmış olanın hakkı mahfuz olacak; diğerleri ya isim-unvan-değişikliğine gidecek veya yine benzerlik göstermeyecek şekilde isimlerin yanına ekleme yapacaklardır.

3- MESLEĞİN İFASI ESNASINDA UYULMASI ZORUNLU KURALLAR

Muğla Emlak Danışmanları Odasına kayıtlı Emlak Danışmanı gerek kiralama ve gerekse alım-satım işlerinde aracılık- danışmanlık yapmayı Kabul ettiği müşterileri ile oda tarafından verilen yazılı sözleşmeleri yapmak zorundadır.

Muğla Emlak Danışmanları Odasına kayıtlı Emlak Danışmanının görevini icra ettiği ilçe sınırları dışında vereceği hizmetlerde ulaşım masrafları müşteriye aittir.

Muğla Emlak Danışmanları Odasına kayıtlı Emlak Danışmanı oda üyesi olmayan kaçak emlakçılarla iş yapamaz. Muğla Emlak Danışmanları Odasına üye iki veya daha çok sayıda emlak Danışmanının birlikte iş yapmaları halinde aşağıdaki şekilde davranmak zorundadırlar.
Her iki Emlak Danışmanı kendi müşterileri ile yapmış oldukları sözleşmeyi dayanak göstererek kendi aralarında ayrıca yazılı bir sözleşme yapacak ve müşterileri ile yaptıkları sözleşmenin birer fotokopisini tasdik ve imza ederek kendi yaptıkları sözleşmeye ekleyeceklerdir. Bu durumda danışmanlık ücretinin nasıl paylaşılacağını her iki Emlak Danışmanı kendi aralarında saptayacak ve sözleşmelerine yazacaklardır.

Pazarlaması üstlenilen gayrimenkullerin müşteriye gösterilmesinden önce Muğla Emlak Danışmanları Odasının vereceği (yer gösterme) sözleşme kendisine imzalatılır. Sözleşmesiz dışarıda buluşarak hizmet verilmez.

Muğla Emlak Danışmanları Odasına kayıtlı Emlak Danışmanı oda tarafından belirlenen fiyat tarifesi oranlarına uymak zorundadır ve Muğla Emlak Danışmanları Odası tarafından üyelerine verilen fiyat tablosunu işyerinde görünür bir yere asmak zorundadır.

4- BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER

Gayrimenkul, inşaat, kentsel dönüşüm, çevre, deprem- kentleşme, yapı denetim, doğal afetler, doğal kaynaklar vb. mesleki hizmet alanlarımıza giren konularda sempozyum, çalıştay, panel, konferans gibi ihtiyaca yönelik etkinliklerin oda veya temsilciliklerimizin sekretaryasında yürütülmesine çalışılacak, bu kapsamda şube ve temsilciliklerimizin de görüşü alınarak bir etkinlik programı hazırlanacaktır.

5- ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE PLANLANAN ETKİNLİKLER

Danışma Kurul üyelikleri tanımlanan alanlarını kapsayan biçimde oluşturulacaktır. Bu kapsamda, mesleki uygulama alanlarımızda ortaya çıkan ihtiyaca göre yeni üyelikler oluşturulabilecek, bazı üyelikler ise birleştirilebilecektir
Danışma Kurulu ile birlikte programlanan çalışmalar genel olarak belirtilen görev ve sorumlulukların yanı sıra, özel olarak aşağıdaki konularda ayrıntılı çalışmaları yürütmesi hedeflenecektir.

Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç duyulan ve oluşturulan çalışma grupları ve komisyonlara iştirak ederek bu komisyon veya çalışma guruplarının yönlendirilmesine katkıda bulunulması, bu komisyon ve çalışma guruplarının hazırladıkları eğitim programlarına katkı ve destek sunarak bu etkinliklerin zenginleştirilmesinin sağlaması

Resmi Gazetede yayınlanan 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Taşınmaz Ticareti hakkında Yönetmelik ile belirlenen, başta uygulamalı alanlar olmak üzere mesleki norm ve standartlarımızın oluşturulması konusunda çalışmalar yapılması veya yapılan çalışmalara katkı konması,

Mesleki konularda cep kitapları, broşür, teknik kılavuzların hazırlanması veya gelişmiş ülkelerde hazırlanan ve ülkemize adapte edeceğimiz dokümanların belirlenerek çevrilmesi konusunda yönlendirici girişimlerde bulunulması

Web sayfamızın içerik ve görsellik açısından zenginleştirilmesi konusunda her Danışma Kurulu üyesinin kendi alanıyla ilgili hazırlık yapması,

Mesleğimiz ile ilgili açılacak dava dosyalarının hazırlanması; gayrimenkul danışmanlarının bu konuda aldıkları eğitim, bilgi birikimi, o işi yürütmedeki görev ve sorumluluğunun bilimsel ve teknik gerekçeleri, uluslararası uygulamalardaki örnekleri, iş tanımı içinde rolünün doğru tanımlanması gibi konularda destek olması

Meslek alanımızla ilgili gündemde yer alacak konulara ilişkin olarak mesleki derinliğimize bağlı olarak basın yayın organlarında toplumun doğru bilgilendirilmesi çalışmaları kapsamında radyo, TV vb. araçlarda oda adına katılımın sağlanması çalışmalarına destek olunması,

Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç duyulan ve oluşturulan çalışma grupları ve komisyonlara iştirak ederek bu komisyon veya çalışma guruplarının yönlendirilmesine katkıda bulunulması, bu komisyon ve çalışma guruplarının hazırladıkları eğitim programlarına katkı ve destek sunarak bu etkinliklerin zenginleştirilmesinin sağlaması çalışma amaçları olarak esas alınacaktır.

6- KURUL VE KOMİSYONLARIN OLUŞUMU

Mesleki, sosyal ve toplumsal konulara ilişkin olarak Oda merkezi ve birimlerimizde çalışma gurupları oluşturulacaktır. Danışma Kurulunun ilgili üyesinin katılımı ile oluşturulacak komisyonların çalışmalarını tutanaklı bir şekilde yürütmeleri ve her komisyonda bir başkan üç üye bulunacaktır.

Böylece yönetimin ihtiyaç duyduğu konuların komisyon veya çalışma gurupları, çalışma gurupları ile komisyonların ihtiyaç duyduğu konuların ise yönetim kurullarında gündeme gelmesi sağlanarak efektif bir çalışma yöntemi sağlanacaktır. Bu çalışma anlayışının temsilciliklerde de kurulacak komisyonlarda sürdürülmesi konusunda gerekli çaba gösterilecektir.

Bu çalışma döneminde belirlenen çalışma gurupları

 • Mesleki Eğitim Çalışma Gurubu
 • Yerel Yönetimler Çalışma Gurubu
 • Halkla İlişkiler ve Basın Çalışma Gurubu
 • Kamu Kurum Kuruluşları İstişare Çalışma Gurubu
 • Taşınmaz Ticareti Standartları Denetleme Çalışma Gurubu
 • Meslek Kuruluşları Koordinasyon Çalışma Gurubu
 • Hukuk – Mevzuat – Yönetmelik Çalışma Gurubu
 • Finans Kuruluşları İlişkileri Çalışma Gurubu
 • Bilişim – Teknoloji – Arge Çalışma Gurubu
 • Beyaz Masa ve Çözüm Merkezi Çalışma Gurubu
 • Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Çalışma Gurubu
 • Kayıtdışı (Korsan) Emlakçı Tespit Çalışma Gurubuolarak belirlenmiştir.

 7- ODA YAYINLARI

Odamız yeni Basın ve Yayın Yönetmeliği uygulamaya konularak, süreli, süresiz yayınların ve çeviri gibi yapıtların yayın, basım ve dağıtım esasları belirlenerek kurallı ve tanımlı bir yayın işleyişi sağlanacaktır.

a) Haber Bülteni

Ülkemizdeki mesleki ve toplumsal gelişmeler, odanın yaptığı çalışmalar ile mesleki sorunlarımızı paylaşmanın aracı olan Haber Bültenimizin, zengin içerik ve görsel olarak hazırlanmış bir şekilde yayınlanması için çalışmalar yapılacaktır.

Haber Bültenimize üyelerimizin daha etkin bir şekilde katkı ve katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. Üyelerimizin Haber Bültenine yaklaşımını ‘okuyucu‘ olmanın ötesine geçirecek, onları Haber Bülteni‘nin aktif birer katılımcısı haline getirecek çalışmalar planlanacaktır.

b) e-Bülten

Oda faaliyetlerini, kolaylıkla basılıp okunabilecek bir formatta hazırlanan e-bültenlerin meslektaşlarımızla hızlı, güncel ve interaktif paylaşımlar için önemli bir iletişim organı olması çerçevesinde, tüm temsilcilikleri de kapsayacak şekilde ve aylık olarak üyelerle paylaşılacaktır.

c) Sosyal Medya

Sosyal medya üzerinden anında, interaktif paylaşımların sürdürülmesi, bu paylaşımların e-bültenler ile birbirini destekler biçimde yürütülmesi hedeflenmektedir.

d) MEDOD Dergisi

Ülkemizde kamu kurumlarında ve üniversitelerde gerçekleştirilen güncel emlak sektörü araştırmalarını ve sonuçlarını, yeni açılımları meslek kamuoyuna iletmeyi hedefleyen MEDOD Dergisi yayına hazırlanacaktır. Her 3 ayda bir yayınlanması hedeflenen dergide İngilizce makale yayınlama olanakları da araştırılarak derginin ülkemizi ve odamızı dünyada daha tanınır hale getirmesi için çaba sarf edilecektir.

Böylelikle MEDOD Dergisi, geliştirilerek geniş kitleler tarafından izlenen bir yayın haline getirilmesine çalışılacaktır.

Mesleki, toplumsal, sosyal süreçlere koşut olarak özel sayı, bülten, broşür vb. yayınlarla güncel süreçlerin ve görüşlerimizin üyelere aktarımı sağlanacaktır. Meslek alanlarımızla ilgili, gerek üyelerimize gerekse meslek dışı kesimlere yönelik tanıtıcı el kitapları hazırlanacaktır.

 8- ÜNİVERSİTELER VE EMLAK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Toplumun ve emlak camiasının emlak danışmanlığı eğitiminden beklentileri, gelişen dünya örnekleri de temel alınarak önümüzdeki yıllarda emlak danışmanlığı eğitiminin gelişim süreçleri ile arzu ettiğimiz ve gelecekte ulaşmak istediğimiz emlak danışmanlığı eğitimine varabilmek için nelerin yapılması gerektiğine ilişkin olarak

“Emlak Danışmanlığı Eğitiminin Geleceği” adı altında bir çalışmanın yapılarak,  raporunun hazırlanması ve tüm kamuoyu ile paylaşılmasının dönem içinde gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.

9- ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası meslek kuruluşları ile ilişkiler kurularak geliştirilmesine çaba gösterilecek, üye olunacak uluslararası meslek örgütlerinin seçiminde bağımsız kuruluşlar olmasına dikkat edilerek, eşitlik ilkesi çerçevesinde eğitim-bilgi transferi vb. çalışmalar sürdürülecektir. Uluslararası meslek kuruluşları ile ortak bilimsel etkinliklerin yapılmasına çalışılacaktır.

10- HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak, yetki ve sorumluluklarını göz ardı eden veya zedeleyen yasal düzenlemelere karşı gerekli hukuksal çalışmalar yapılacaktır.

Meslekle ilgili konularda değişen mevzuatı takip etmek amacıyla Kamu kurumlarınca hazırlanan ihale ilanı vb. düzenlemeler düzenli olarak taranmaya çalışılacak, hukuksal müdahalelerimizin yanı sıra gelişmeler ve uygulamalar konusunda üyelerimiz bilgilendirilecektir.

Oda hukuk dosyasının gerekçeli ekleri ile beraber oda da arşivlenecek, özellikle kamuoyunu ilgilendiren dava dosyalarının kamuoyu ve diğer demokratik kuruluşlar ile paylaşımına önem verilecektir. Mevcut mevzuat içerisinde meslek alanlarımıza yönelik düzenlemelerin oluşturulması, geliştirilmesi için kamu kurum kuruluşları, Bakanlıklar, Yasama  organları olmak üzere her düzeyde sürekli girişimlerde bulunulacaktır.

Sonuç olarak

Önümüzdeki süreçte bilim, teknoloji, tecrübe ve emekle ürettiklerimizi umut ve inatla toplumun ve meslektaşlarımızın hizmetine sunmaya; Muğla Emlak Danışmanları Odamızdan üyelerimiz adına hayata geçirme gayreti içinde olacağımız bir çalışmayı yürüteceğiz.

Bu temennilerle bin bir emekle kurmuş olduğumuz, Muğla Emlak Danışmanları Odamızın emlak danışmanı olan üyelerimize, Muğla’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diler saygılarımı sunarım. 25.8.2018.

             Yusuf Kenan AKKUŞ
Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası
                   Başkan Adayı

Bu içeriği paylaşın