27 Ocak 2021 | Çarşamba
Ana Sayfa > Haberler > Marmaris’te Son Zamanlarda Popüler Olan İnşaat Firmalarına Yaptıkları İnşaatlara ve Bunlara Ruhsat Veren Göz yuman Belediyelere Dikkat

Marmaris’te Son Zamanlarda Popüler Olan İnşaat Firmalarına Yaptıkları İnşaatlara ve Bunlara Ruhsat Veren Göz yuman Belediyelere Dikkat

1) Ülkemizde ve Bölgemizde Yapılan veya Yapılacak olan Yapıların Tüm özellikleri Tanımları 3194 sayılı İmar Kanununda) ( Bulunduğu yer Cinsi Bağımsız Bölümü ve mülkiyete ait Bütün özellikler 634 sayılı Kat mülkiyeti Kanununda) (Kurallara uyulmaması halinde ise cezaları 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesinde açıkça belirtilmektedir Hal böyle iken

2) Devletten Kaçırılan Vergi ve Pirim Harçları (Mali Yönü)

2-1)İnşaat yapımında İlgili Belediye tarafından verilen Bahse konu Arsa veya arsalar üzerinde yapılacak inşaatın m2.ölçüleri yazılı olan onaylı inşaat ruhsatı onaylı mimari proje ve diğer projeler İlgili Devlet Kurumlarına ödenmesi gereken harçların bedelini (tutarını) belirlemekte..

2-2)Oysaki Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Olarak yapmış olduğumuz Araştırmalar neticesinde İlgili Belediyeler tarafından verilen inşaat ruhsatları ve Mimari projelerde Devletin belirlediği oranda Harca tabi olan kullanım alanı m2 Ölçüleri ile Yapıların Fiili durumları ve m2 ölçülerini Karşılaştırdığımızda Fiili Durumun evrak üzerindeki ölçü ve m2 den yaklaşık % 30 daha büyük olduğunu görmekteyiz buda Devlete ödenmesi gereken harcın kaçırılması ve Devletin zarara uğramasına sebep vermektedir

2-3) Belediyelerin Emlak vergisine esas rayiç değerleri Satışa konu olan Taşınmazların satışı esnasında Tapu Sicil Müdürlüğü satış bedelinin belirlenmesi için ilgili Belediyeden satışa esas olmak üzere rayiç bedeli talep etmekte ilgili belediyelerden gelen rayiç bedelleri doğrultusunda satışlar yapılmakta Oysaki Serbest piyasada 200.000 tl karşılığında satılan bir taşınmazın belediyeden gelen Rayiç değeri 40.000 tl buda arada kalan 160.000 tl bedelin karşılığı olan harçların Devlet tarafından tahsil edilememek te ve birilerinin cebinde kayıt dışı olarak kalmakta bu da Haksız rekabet Sebepsiz zenginleşme gibi unsurları beraberinde getirmekte İlgili belediyeler bu yönde hiçbir çalışma yapmamaktadırlar

3) Marmaris İlçesi ve Belde Belediyelerinde Yapılan İnşaatlar

3-1) Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Notları Genel Hükümler ve İlgili ek maddeleri ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu ve 634 sayılı Kat mülkiyeti Kanunu Medeni Kanun ve ilgili maddeleri Bölgemizde yapılacak olan Yapıların Yerini Ölçüsünü Çekme payını Katını Bağımsız bölümünü Turizm Ticaret Konut ve Kamuya ayrılan alanlar dâhil olmak üzere Yapılacak yapılarla ilgili tüm kriterleri bu Kanunlarla belirlenmiştir

3-2) İlgili belediyeler tarafından” verilen onaylı inşaat ruhsatlarına mimari projelere ve diğer projelere dayalı bahse konu inşaat firmaları tarafından inşaatlar yapılıyor yapılan binaların İlgili Kanunlara ve ilgili maddelere tanımlara uygun olup olmadığı

3-3) Yukarıda yazılı maddeler ışığında ”Yapmış olduğumuz araştırmalar
Neticesinde Planda Turizm Tesis Alanı olan yerde Rezidans adı altında konut inşaatı yapılmış ve Marmaris belediyesi tarafından inşaat ruhsatı verilmiş Binalarda oturan mülk sahiplerine yapı kullanma ruhsatlarının olup olmadığını sorduğumuzda ise Marmaris Belediyesinin kendilerine müsaade ettiğini söylediler oysaki ilgili belediyenin yapı kullanım izin belgesi yani oturma müsaadesi olmayan yerlerde ikamet edilmesinin kanunen ciddi bir suç olduğunu biliyor olması lazım ilgili adrese derhal tebligat göndererek tebligatta belirlenen süre içinde yapı kullanım izin belgesi bina sakinleri tarafından alınması alınmadığı takdirde bahse konu olan taşınmazların ilgili belediye tarafından boşaltılarak yasalara ve ilgili maddelerine uygun bir şekilde mühürlenmesi gerekmektedir

3-4) İlgili Belediyelerin” sınırları içinde kalan yerlerde yapılacak yapıların yukarıda yazılı olan 3-1 maddesinde belirtilen Kanunlar çerçevesinde yapılması gerekmektedir bu doğrultuda yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde bahse konu inşaat firmaları tarafından yapılmış ve yapılmakta olan yapılarda(yoldan komşu parselden çekme payları Bağımsız bölümler ve Eklentileri) incelenmiştir.

3-5) Yapılacak Örnek Binanın Tarifi” 500 m2 Arsa % 20 + 40 –konut imarlı iki kat müsaadeli ( yükseklik ) h. 6.50 Yoldan (5 ) m. Komşudan (3 ) m. Çekme mesafeli bir arsanın üzerine yapılacak yapı (Bodrum kat isteğe bağlı yapılması halinde ne amaçla kullanılacağı ise ilgili kanun maddeleri ile belirlenmiştir) Zemin kat ( 100 m2 ) Birinci kat( 100 m2) olmak üzere toplam (200 m2) emsale dahil kullanım alanı oluşmakta oluşan kullanım alanının ne şekilde kullanılacağı ise arsa sahibi veya yüklenici firma tarafından zemin katı ayrı birinci katı ayrı bağımsız bölüm olarak kullanma isteği oluşursa o zaman (Zemin kat bir nolu B.Bölüm -Konut) ( Birinci kat iki nolu B.Bölüm- Konut ) olarak işlem yapılmalıdır Ayrıca çatı katında oluşturulacak kapalı alanlarda plan notlarında belirlenen ölçülere ve kurallara bağlı kalınmalıdır bizim tarifini yaptığımız örnek binada emsal sayılan kullanım alanı 200 m2 plan notlarında çatı katlarında oluşturulacak kapalı alan emsal sayılan kullanım alanının % 10 nu. Geçemez ibaresi yer almakta 200 m2 x % 10 = 20 m2 çatı katında kullanım alanı oluşmakta çatıda oluşan 20 m2 kapalı alanın hangi amaçlar için kullanılacağı plan notlarında genel hükümlerinde ek maddelerinde ve ilgili kanunlarda açıkça belirtilmekte çatı kullanımı şekli sırası ile (Binanın ortak alanı veya Bağımsız bölümlerden bir tanesinin müştemilatı veya eklentisi, odunluk, kömürlük, hidrofor dairesi, su deposu vb gibi işler için kullanılmalıdır) Konut Mesken İkametgâh Barınak gibi alanlar oluşturulamaz ve tek başına bağımsız bölüm sayılmazlar ibaresi plan notlarında ve ilgili kanunlarda yer almakta YUKARIDA TARİFİNİ YAPTIĞIMIZ B.BÖLÜMLERİN NİTELİGİ (KONUT) Olur
Veya Aynı alan üzerinde ilgilileri tarafından bahse konu yapıyı iki bağımsız bölüm değil tek bağımsız bölüm olarak kullanma talebi gelir ise o zaman yapılması gereken ( Zemin kat+ Birinci kat+ eklentisi Çatı katı olan TAŞINMAZIN NİTELİGİ (DUBLEX KONUT) Olur çatı katındaki kullanım alanının ölçüleri değişmez kullanım şekli ise yukarıdakilerle aynı olur İlgili kişilerin talebi üzerine konuyla ilgili teknik kişilerin çizdiği projeler, in ilgili belediyeler tarafından onaylanması neticesinde verilen inşaat ruhsatı ile yapılacak yapı resmiyet kazanır Yukarıda (Konutun )(Dublex Konutun) ve(Çatı katının) tarifini Dilimiz döndüğü kadarıyla yaptık Hal Böyleyken

4) Bahse Konu İşlemler Bölgemizde Nasıl Yapılıyor

4-1) İlgilileri tarafından” İlgili Belediyelere inşaat yapma talebi üzerine yine ilgili belediye tarafından onaylı inşaat ruhsatı veriliyor verilen inşaat ruhsatında yukarıdaki 3-5 maddesinde açıklamasını yaptığımız Konut niteliğindeki taşınmaza Çatı katını ilave ederek DUBLEX KONUT NİTELİGİ TAŞIYAN İNŞAAT RUHSATI VERİLİYOR ve bu yolla çatı katının mesken olarak kullanılmasına göz yumuluyor bununla da bitmiyor konut alanlarında inşaat emsalinin % 10 luk kısmı oranında ve kanunen belirlenen amaçlar için çatıda kapalı alan kullanılması gerekirken çatı katının % 100. Konut veya mesken amaçlı kullanılıyor bahse konu olan yapının inşaatının tamamlanması neticesinde aynı hata tekrar edilerek bu defa YAPI KULLANMA RUHSATI veriliyor yapılan bu işlemlerin gelecekte ne gibi sakıncaları beraberinde getireceği düşünülmeden ve yasalar hiçe sayılarak yapılıyor

4-2) Verilen Ruhsatın Yapılan İşlemin Sakıncaları” Bahse konu Bağımsız Bölüm 1+1 Yasaya uygun Konut niteliğinde bir taşınmaz ve serbest piyasada satışa sunulduğunda yaklaşık 100.000 Tl değerindeki taşınmaza ilgili Belediyenin vermiş olduğu ruhsat neticesinde Çatı katında mesken olarak kullanılamaz kullanım amacı odunluk kömürlük su deposu v.b amaçlı kullanılması gereken çatı aralığının ilgili Belediye tarafından verilen ruhsatta DUBLEX KONUT yazılı olması inşaat sahibi tarafından inşaatın yapılışı sırasında çatı aralığının yasalara aykırı bir şekilde %100,nü kullanıla bilir şekilde dizayn etmesi sonucu 1+1 olan Yasalara uygun Konut otomatikman Yasalara uygun olmayan 3+1 konuta dönüşüyor ve Yasalara uygun 1+1 konut serbest piyasada 100.000 Türk Lirasına satılırken Bahse konu Yasalara uygun olmayan 3+1 konut serbest piyasada yaklaşık 160.000 Türk Lirasına satılıyor yapılan bu usulsüzlük neticesinde arada kalan 60.000 Türk Lirası olan kısmın Devlete hiçbir şekilde vergisi ödenmiyor bizim kanaatimize göre arada kalan 60.000. TL. Olan kısmının Mal sahibi. İnşaat firması veya İlgili Belediyelerin Yetkililerinin cebinde kaldığı yönünde buda beraberinde Haksız rekabet” Sebepsiz Zenginleşme” ve Yasal olmayan bir yeri yasalmış gibi satarak karşılığında bedel alındığı için Dolandırıcılık suçlarını oluşturmakta.

4-3) Yasalara Aykırı Yapının Satışı” İlgili Belediye tarafından verilen ruhsat Yüklenici firma tarafından tamamlanan inşaat neticesinde yapı veya yapıların sahipleri veya inşaat firmaları tarafından Bahse konu yapının en gözde yerine. Üzerinde Sahibinden Satılık Birinci Sınıf Süper Lükx 3+1 Dublex Daireler Yazılı Olan büyük bir reklam pankartı asılmak kaydı ile satışlar yapılıyor soruyorum yasal olmayan çatı katı ne zaman lüks yatak odası veya odaları oldu Birinci sınıf veya lüks olabilmesi için Bahse konu yapıda kullanılan malzemelerin birinci sınıf olduğuna kimler karar verdi

Bu içeriği paylaşın