27 Haziran 2022 | Pazartesi
Ana Sayfa > MARMARİS EMLAK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS EMLAK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1-
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

a-Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği

b– MUĞLA İli MARMARİS İlçesidir.

c– Şubesi Yoktur. (Açılabilir.)

MADDE -2-
DERNEĞİN AMACI
Emlak müşavirliği ve alım satımı mesleğinde çalışanlar ile çalıştıranları bir araya toplamak, onların mesleki ve sosyal haklarını korumak, aralarındaki dayanışmayı artırmak, mesleği temsil etmek, geliştirmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde tedbirler almak ve faaliyet göstermektir.

 

MADDE -3-
AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN, DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

 • Ulusal çıkarları emlak müşavirliği mesleğine ilişkin hak ve menfaatleri, mesleğin haysiyet, şeref ve nezahetini korumak ve bunların gelişmesini sağlamak,
 • Meslek onurunu iş birliği ile ülke çıkarımızın bu konudaki savunulması amacıyla gerek üyeler arasında gerekse kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar önünde her şartlar altında çalışmalar yapmak,
 • Dernek üyelerine, yardımlarda bulunmak ve sosyal yardım için gerektiğinde sosyal yardım sandığı, işsizlik sandığı ve kooperatif kurmak,
 • Üyelerin sağlık meselelerine eğilmek ve bu konuda eğitim hizmeti sağlayarak dinlenme tesisleri kurmak,
 • Üyelerin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları mesleki gezilerine yardımcı olmak ve gezi organizasyonları düzenlemek,
 • Kanunların ve Uluslararası nitelikteki anlaşmaların Emlak Komisyonculuğu mesleği Mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak ve üyelerine sağlamak,
 • Basın/Haber ajansları ile iş birliği yapmak, bu yolla üyelerine ve kamu oyuna hizmet vermek,
 • Bölgesel ve Ulusal, gerektiğinde kanunların izin verdiği ölçüde Uluslar arası nitelikteki meslek meselelerini incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için diğer meslek kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek,
 • Kanunlara uygun olarak Uluslararası mesleki toplantılarda üyelerini temsil etmek ve gerektiğinde gene Kanunlara uygun olarak Uluslararası meslek kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak,
 • Yönetim kurulunun vereceği kararla gerekli gördü hal ve zamanlarda görsel ve yazılı süreli veya süresiz yayınlar, Film, video film, VCD, ses bantları, CD’leri v.b. çıkarmak.
 • Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve takip eden ilk genel kurulda kabul edilecek şekilde uygulama ve disiplin yönetmelikleri çıkararak mesleğin uygulanması İçin gerekli yaptırımları ve işlevselliği sağlamak,
 • Yüksek düzeyde veya eğitsel meslek seminerleri ve kurslar düzenlemek, Meslekle ilgili yayınları teşvik için mevcut eserlerin telif haklarını satın alabileceği gibi, ödüllü yarışmalar da düzenleyebilir. Basım ve yayım işlerinde Devlet ve Özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapar veya bu işleri doğrudan kendisi yapabilir.
 • Ulusal ve uluslararası: festivaller, kongre ve konferanslar düzenleyebilir veya yapılanlara iştirak eder veya yardımcı olur.
 • Derneğe para. Taşınır veya taşınmaz mal v.s. kıymetler bağışlanması hususunda çaba gösterir. Derneğe gelir getirici projeler hazırlar ve uygular.  Kamu Kurum ve kuruluşlara ile işbirliği yaparak projeler üretir ve uygular. Her türlü sportif faaliyette bulunabilir ve sportif kulüplere yardım edebilir. Yapacağı projeler çerçevesinde, bankalardan kredi kullanabilir.
 • Demek amaç ve faaliyetlerini sürdürmek üzere gayrimenkullar, menkul değerler, gemi deniz vasıtaları, hava nakil araçlarını bağış olarak kabul edebilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve bunları satıp gelirlerini irat kayıtlarını geçirebilir.
 • Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği, kentimizin ve ülkemizin kültürel seviyesini yükselteceğini ve bu yolla uluslararası tanıtımına ve kentimizin katkı sağlayacağını amaç kabul eder ve bu amacı gerçekleştirmek için edebiyat için Edebiyat günleri. Şiir geceleri, konserler, tiyatrolar, müzik temsiller organize eder, bununla ilgili sanatçıları yazarları ve düşünürleri yurt içi ve yurt dışından davet eder ve bu suretle yurt içi ve yurt dışı gezi organizasyonları, sergi, panayır, fuar, kermes, piyango ve çekilişler yapar.
 • Demek 5253 sayılı kanunun 26. Maddesi uyarınca gelir arttırıcı projeleri geliştirir. Merkez ve şube binalarında lokal tesis eder, işlettirir veya işletir. Ayrıca kamu veya özel sektöre ait inşa edilmiş olan salon,’ kültür merkezi ve benzeri yerleri kiralar veya tahsis edilmesini sağlayarak bizzat veya tayin edeceği müstecirler aracılığı ile işletir.
 • Demek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Faaliyet Kolları kurar ve faaliyet kolları kuruluş ve çalışma iç yönetmeliklerine göre dernek amaçlarına uygun faaliyetlerini dernek üyeleri. ve/veya ücretleri mukabili dışarıdan atanacak görevliler vasıtası ile sürdürürler. Demek Faaliyet Kolları kuruluş ve çalışma iç yönetmelikleri Demek Yönetim kurulunca hazırlanır ve onaylanır. Faaliyet kolları iç yönetmelileri ilk genel kurul gündemine’ konular üyelerin bilgisine sunulur. Dernek üyelerinin faaliyet kolları kurullarında görevlendirilmesi ve görevli atamaları ve ödenecek ücretlerin tespiti Demek Yönetim Kurulunca yapılır.
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak
 • Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
 • Derneğimizin amacı ile ilgili olarak konferans ve seminerler düzenlemek, yurt içinde veya yurtdışında bu konuda düzenlenecek konferans ve seminerlere katılmak,
 • Derneğimizin amaçlarına yönelik festival, fuar vb. etkinlikler düzenlemek ve bu tür düzenlenen etkinliklere katılmak,
 • Derneğimizin amacına yönelik her türlü proje yapmak ve uygulamak.
 • Derneğimiz bölgesinde kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilikler tarafından yapılacak kıymet takdiri ve ekspertiz çalışmaları esnasında bilir kişi görevlendirmek,
 • Derneğe gelir sağlamak amacıyla kermes, yemek, gezi, milli piyango ve her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmak,
 • İnternet sayfası oluşturmak,
 • Yurt içinden ve yurt dışından her türlü nakdi ve ayni yardım ve bağış kabul etmek,
 • 2860 Sayılı Kanuna göre yardım toplamak,
 • Üyelerin sosyal dayanışmalarını sağlamak üzere lokal açmak,
 • Aynı amacı taşıyan Federasyona üye olmak,
 • İktisadi işletme ve sandık kurmak,
 • Platform oluşturmak.

DERNEĞE ÜYE OLMA-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

MADDE –4-
ÜYE OLMA HAKKI:

A) Fiil ehliyetine sahip bulunanlarla (5253 Sayılı Kanununun da belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla) emlak müşavirliği mesleğinde çalışan ve çalıştırılan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Belirtilen kurallar çerçevesinde aidatını ödeyen kayıtlı üye ile fahri ve onursal üye olmak üzere üç çeşit üye bulunur.

B)Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olduğunu gösterir belgenin bulunması gerekmektedir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.   Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

C) Üye olmak isteyen kişi, Yönetim Kuruluna bir dilekçeyle veya Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan üyelik için müracaat formunu doldurup imzalayarak Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar.

Bu talep Yönetim Kurulu tarafından incelenerek en geç 30 (Otuz) gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Müracaatının üyeliğe kabulü halinde üye kayıt defterine kaydı yapılır, reddi halinde ise müracaatlıya yazıl ile bildirilir.

MADDE -5-
ÜYE ÇEŞİTLERİ

1) Asıl Üye                 : Derneğe üye olma hakkını elde eden üyelerden oluşur.

2) Fahri Üye              : Derneğimizin faaliyetlerine maddi ve manevi olarak destek veren ve Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula önerilen ve Genel Kurul Kararı ile kabul edilen üyelerdir. Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, öneride bulunabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

3) Onursal Üye          : Derneğimizin Yönetiminde görev yapmış, görevi esnasında yaptığı çalışmalarla takdir kazanmış ve toplum içerisinde belirli bir saygınlığı bulunan, ancak mazereti  itibariyle derneğimiz genel kurul üyeliğinden ayrılmış üyedir. Genel Kurul Kararı ile Onursal Üyelik unvanı verilir. Toplantılara katılabilir, önerilerde bulunabilir fakat oy kullanamaz.

 

MADDE -6.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

1- Genel Kurul tarafından belirlenen üye aidatlarını yazılı isteğe rağmen yazının kendisine tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyen üyeler,

2-Derneğin aleyhinde çalışan üyeler,

3-Dernek çalışmalarına yapılan yazılı tebligata rağmen katılmayan üyeler,

4-Verilen görevleri zamanında ve doğru yapmayan üyeler,

5-Toplumda hoş görülmeyen eylemlerde bulunanlar,

6- Devletin Bölünmez bütünlüğüne karşı ve Yüz kızartıcı suç işleyenler.

 

MADDE -7.
ÜYELERİN HAKLARI:

1-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

2-Her üye genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Ancak, aidatını ödemeyen üyeler ile genel kurul kararı alındıktan sonra derneğe kayıt edilen üyeler yapılacak ilk genel kurul toplantısına katılamazlar.

3-Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

4-Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

5-Her üye istifa hakkına sahiptir.

6-Her üye derneğin sosyal tesislerinden veya diğer faaliyetlerinden eşit şekilde faydalanma hakkına sahiptir.

7-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

8-Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığından hak iddia edemez ve derneğe olan borçlarını ödemek zorundadır

9-Üyelikten çıkarılan üyenin genel kurula itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılma kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu aracılığı ile itiraz dilekçesini genel kurula verir. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında durumu görüşülür.

Genel kurulun verdiği karar kesindir.

 

MADDE -8.
DERNEĞİN ORGANLARI:

 1. Genel kurul
 2. Yönetim kurulu
 3. Denetleme kurulu
 4. Hasiyet Disiplin ve Sicil Kurulu

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

MADDE -9.
KURULUŞ ŞEKLİ:

 Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

MADDE -10.
TOPLANMA ZAMANI:

Genel Kurul Üç Yılda Bir MAYIS ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya toplam dernek üyelerinde beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır, şayet çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerinden üç kişinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE -11. ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi belirtir  bir yazı Epostası olan üyelere Epostaya, E.Postası olmayan üyeler ise normal postaya verilmek suretiyle veya mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırır (Postada meydana gelebilecek gecikme dikkate alınmaz.). Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, 2.toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden çok olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle iadeli taahhütlü bir yazı ile üyelere duyurulur. 2.toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç Altı Ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya 1.fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı 2.fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE -12. TOPLANTI YERİ:

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir yerde yapılır. Başka bir yerde yapılamaz.

 

MADDE -13. TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayı toplamının iki katından az olmaz.

 

MADDE -14. TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine gelecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere Başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı   ile iki katip üye seçilir..

Dernek üyelerin seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliği genel kurul başkanına aittir. Genel kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve kâtipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir.

Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna YEDİ gün içerisinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul Mahkeme (Hakim) tarafından görevlendirilen üyeler tarafından toplantıya çağrılmışsa Yönetim Kuruluna verilen görevlen bu üyeler tarafından yapılır.

 

MADDE -15. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE -16. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.   

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17- Derneğin Federasyona üye olmasına karar vermek,

18-Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak

19-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

MADDE -17. OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Dernek organların seçimi gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Bunun dışındaki Oylamalarda Genel kurulun belirleyeceği yöntem uygulanır.

Geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Seçimlerde eşit oy alanların eşit çıkması halinde öncelikle üyenin yaşının büyüklüğüne, bununda eşit olması halinde ise kur’a çekimi yaptırılır. Diğer oylamalarda ortaya çıkacak eşitlik durumunda ise başkanın taraf olduğu karar geçerlidir.

 

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

 MADDE -18 YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulu 5 (Beş) Asıl ve 5 (Beş) Yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. b) Derneğin gelir, gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 3. c) Derneğin çalışmaları ile ilgili Yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.
 4. d) Dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için, Genel Kurulun yetkisi ile ihtiyaç duyulan taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait ihtiyaç fazlası taşınmaz malları satmak, bina ve tesis etmek.
 5. e) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, demirbaş, taşıt, iş makinesi, araç gerek alımına karar vermek.
 6. f) Her faaliyet yılsonunda Derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, Denetim Kuruluna sunmak.
 7. g) Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.
 8. h) Derneğin şubesinin açılması için kurucu üye görevlendirmek,

ı) Her türlü ayni ve nakdi bağışın kabul edilmesine karar vermek.

 1. i) Haysiyet Disiplin ve Sicil Kurulu raporlarını görüşerek 7 gün içerisinde karara bağlamak,

k)Tüzükte belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken her türlü harcamayı yapmak.

 

MADDE -19. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Derneğin idari işlemlerini yürütme şekil ve esasları Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve

Genel Kurulca onaylanacak bir İç Yönetmelikle gösterilir. Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak, Başkan yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirler.

Yönetim Kurulu en az ayda bir kez Dernek İdare yerinde, önceden kararlaştıracağı belirli yer ve gün de çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır.  Kararlar oy çokluğu ile alınır.  Oyların eşit olması durumunda, Başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

 

MADDE -20. YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde, dernek üyelerinin birinin baş vurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.      

 

MADDE -21. DENETLEME KURULU:

Denetleme Kurulu Üç asil ve Üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun Görevleri:

 1. a) En geç bir yılda bir belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini Yönetim Kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.
 2. b) Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve her yıl yapılan denetleme raporlarını ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında Genel Kurula sunmak.
 3. c) Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

 

MADDE -22. HAYSİYET DİSİPLİN VE SİCİL KURULU

Genel kurulca üç yıllığına seçilen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Üyeler seçildikten sonra bir hafta içerisinde kendi aralarından bir başkan seçer. Salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

HAYSİYET DİSİPLİN VE SİCİL KURULU GÖREVLERİ

 1. Üyelik için başvuruda bulunanların dernek amaçlarına ve emlak müşavirliği mesleğinin onuruna uygun olup olmadığını araştırarak en geç 15 gün içerisinde hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna sunmak,
 2. Tüzüğe göre üyeliğe aykırı hareket eden üyeler ile ihracı gerektiren üyeler hakkında araştırma ve inceleme yaparak hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna sunmak,
 3. Üyeler hakkında yapılacak şikâyetlerle ilgi olarak araştırma ve inceleme yaparak hazırlanacak raporu yönetim kuruluna sunmak.

 

HAYSİYET DİSİPLİN VE SİCİL KURULUNUN ÇALIŞMASI

Haysiyet Disiplin ve Sicil Kurulu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulunca belirlenen gündemle toplanır. Gündemdeki konuları en geç 15 gün içerisinde karara bağlayıp, sonucunu rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

 

MADDE23. DİSİPLİN CEZALARI

UYARMA: Derneğe girmek için gerekli şartları sağladığına dair olan iradi beyanının özellikle yanıltıcı ve yanlış bilgiler içerdiğinin anlaşılması halinde.

 1. Dernek yıllık aidatlarının ödenmemesine.
 2. Derneğe üyelik için gerekli koşullara tam olarak uymadığı halde bu koşulları bir yıl içersinde sağlayacağını taahhüt ederek üyeliğe alınıp bu taahhütü yerine getirmemesi durumunda
 3. Bürosunu standartların altında bulunduranlar, kılık kıyafetine özen göstermeyenler, toplum içerisindeki davranışlarına dikkat etmeyenlere UYARMA cezası verilir.

KINAMA: a) Gayrimenkul konusundaki müşterilerini sözleşmeler dahilinde uzun süre oyalayarak haksız kazanç elde etmeye çalışmak.

 • b) Gayrimenkul konusundaki müşterilerinden sözleşme gereği olan kanuni komisyon ve zaruri masrafların haricinde her ne nam altında olursa olsun fazladan para talebi suretiyle haksız kazanç elde etmeye çalışmak.
 • c) Gayrimenkul konusundaki müşterilerin gayrimenkul konusunda ispatlanabilir yanıltıcı bilgiler vermek suretiyle yanıltmak aldatmak.
 • d) Gayrimenkul konusundaki müşterilerine ispatlanabilir her türlü taciz edici ahlak kurallarına aykırı tekliflerde bulunmak veya herhangi bir şekilde bunlara vesile olmak.
 • e) Meslek kuruluşunda ispatlanabilir kendi veya çalıştırdığı elemanlar vasıtası ile ahlak kurallarına aykırı faaliyet göstermek veya bu faaliyetlere zemin hazırlamak.
 • f) Meslek mensupları ile olan ortak çalışmalarda meslek mensubuna yanıltıcı bilgi vermek, bu bilgiler doğrultusunda yanıltmak ve bunlar sonucu maddi ve manevi zararlara yol açmak.
 • g) Meslek mensuplarından ispatlanabilir şekilde olmak kaydı ile her ne şekilde olursa olsun meslekle ilgili doneleri haksız şekilde iktisap etmek ve bunlardan faydalanmak.
 • h) Üye meslektaşlarımızın kanuna aykırı bir şekilde para alımı ve satımı yapması bu konuda aracılık
 • İşlemleri yaptığının tespiti ve ispatı.
 • ı) Dernekçe alınan kararlar haricinde dernek adının kullanılarak haksız kazanç elde edildiğinin tespiti ve ispatı
 • i)Dernek üyelik sıfatını kullanmak kaydı ile dernek adına veya dernekteki pozisyonunu kullanmak suretiyle kamuoyunu yanıltıcı beyanatlar vermek.
 • k)Meslek onuruna yakışmayan hareketlerde bulunmak, meslekle ilgili olarak toplumla

Çatışmaya girmek, dernek adına menfi propaganda yapmak, Genel kurul veya yönetim kurulu tarafından verilen görevleri zamanında yerine getirmemek.

 

 1. ÜYELİKTEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARMAK: Bir yıl içerisinde iki defa UYARMA cezası alan üyelerle, iki yıl içerisinde de birden fazla KINAMA cezası alan üyeler geçici olarak dernekten bir yıl çıkartılır.
 2. ÜYELİKTEN SÜREKLİ OLARAK ÇIKARILMA: Devletin Bölünmez bütünlüğüne karşı ve Yüz kızartıcı suç işleyen üyelerle, yukarıda belirtilen cezaları almayı alışkanlık haline getiren üyeler dernekten çıkartılır.

 

MADDE-24.CEZALARA İTİRAZ

Kınama, üyelikten geçici ve sürekli çıkarma cezalarına karşı üyenin Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Bu itirazlar, kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde yazılı olarak Yönetim Kuruluna yapılır. Yönetim Kurulu tarafından genel kurul gündemine konur. Haysiyet Ve Sicil Kurulu kararlarına itiraz maddesinin genel kurul gündeminde seçim maddesinden önce konulması zorunludur.

Genel Kurul cezaları kaldırır veya azaltırsa, yeni duruma göre üyenin bütün hakları kendiliğinden avdet eder. Genel Kurul isterse aradaki sürede kaybedilen hakları geri iade edebilir. Üyelikten geçici olarak çıkarılma cezası bitince üyelik hakları kendiliğinden kazanılır. Genel Kurula yapılan itirazlarda genel kurulca verilen karar kesindir.

MADDE -25. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

            Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE -26. DERNEĞİN ŞUBE AÇILMASI:

Derneğin Şubesinin açılmasını genel kurul karar verir. Genel kurulca şube açılmasını karar verildikten sonra, yönetim kurulunca da belirtilen yerde şubeyi açmak üzere en az üç kişi görevlendirir.

 • a) Görevlendirilen üç kişi iki adet kuruluş bildirimi imzalayarak aşağıdaki belgelerle birlikte mülki amirine verir.
 • b) Derneğin tasdikli iki adet tüzüğü,
 • c) Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
 • d) Şube kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişilerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
 • e) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
 • f) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirtilen liste,
 • g) Şube açılması için yönetim kuruluna verilen yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,
 • ğ) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararının fotokopisi,
 • h) Şubenin ilçelerde açılması halinde yukarıda belirtilen belgeler ikişer suret düzenlenir.

MADDE-27.ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, dernek merkezinin olağan genel kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğinin toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkeze bildirmek zorundadır.

 

MADDE-28. ŞUBE ORGANLARI:

1- Genel kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetleme Kurulu,

Dernek merkezinin organları ile ilgili hükümler şube organları içinde uygulanır.

 

MADDE-29. ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

1- Derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek,

2- Dernek merkezinin organlarının seçiminde şubeyi temsilen katılmak,

3- Diğer özel hükümler,

4- Dernek genel merkezinde nasıl temsil edileceği yazılacak.

 

MADDE-30. TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

MADDE-31. FEDERASYON DELEGESİ SEÇİMİ

Federasyon delegeleri derneğimizin üye sayısına göre Federasyon tüzüğünde belirtilen miktarda genel kurul tarafından genel kurul üyeleri arasından üç yıl için  gizli oyla seçilerek Federasyonda derneğimizi temsil ederler.

 

MADDE -32. AYLIK AİDAT MİKTARLARI:

Dernek üyelerinin aylık aidat miktarı 20.YTL. Olup, yıllık 240 YTL.-liradır. Bu miktarı artırmaya Genel Kurul yetkilidir. Ayrıca giriş aidatı olarak 500-YTL. Alınır. Aidatlar aylık olarak ödeneceği gibi üç aylık olarak da ödenir. Ancak üç sonunda yapılmayan ödemeler için %5 faiz uygulanır. Bu süre zarfında aidatını ödemeyen üyeye Yönetim Kurulu tarafından yazılı tebligat yapılır ve aidatını tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi istenir.  Bu süre içerisinde aidatını ödemeyen üye Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkartılarak borcunun tahsili için kanuni işlemlere başvurulur.

 

MADDE -33. DERNEĞİN GELİRLERİ:

1- Üye aidatları

2- Giriş ücreti

3- Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, ve konferans gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden sağlanan gelirler.

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Her türlü bağış ve yardımlar,

6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7- Derneğin yürüteceği ekonomik faaliyetlerden ve hizmetlerden elde edilen gelirler,

8- Dış ülkedeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan sağlanan yardımlar.

 

MADDE -34. DEFTER VE KAYITLAR:

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar :

1- Üye kayıt defteri                          : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

2- Yönetim Kurulu Karar Defteri  : Yönetim Kurullarının kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.

3- Gelen ve Giden Evrak Defteri    : Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olur.

4- Gelir ve Gider Defteri                 : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5- Demirbaş eşya Kayıt Defteri      : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri        : Dernek gelirinin toplanmasında kullanılacak olan alındı belgeleri en küçük olan cildinden başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle bu deftere kayıt olunur.

 

Dernek bütçesinin 500,000.00YTL.yi geçmesi halinde:

26/d maddesinde yazılı defterin yerine

 1. a) Yevmiye defteri,
 2. b) Büyük defter,
 3. c) Envanter defteri tutar.

Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usulü Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Dernekçe tutulacak tüm defterin noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olunması zorunludur.

 

MADDE -35. HESAP DÖNEMİ:

Hesap dönemi bir takvim yılıdır. 1 Ocakta başlar, 31 Aralıkta sona erer. Kuruluş aşamasında ise kuruluş tarihinde başlar, 31 Aralıkta sona erer.

 

MADDE -36. GELİR-GİDERLERDE USUL     

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Aynı Yardım Teslim Belgesi. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

 

Bu belgeler müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernek tarafından bastırılır. (Yukarıda belirtilen form veya makbuzların Dernekler Yönetmeliğinin 38.maddesinde belirtilen ölçülerde olması zorunludur)

  

Saklama Süresi: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

 

Alındı Belgelerinin Biçimi: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri Yönetmelik ekinde gösterilen (EK-17) biçim ve ebatta yönetim kurul kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asil ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler veya yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgelerinin belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü: Alınacak yönetim kurulu kararı doğrultusunda matbaaya bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlemlerinde kusur bulunup bulunmadığı sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri matbaadan sayman üye tarafından bir tutanakla teslim alınır.

 

Alındı Belgelerinin Deftere Kaydı: Dernek saymanınca teslim alının alındı belgeleri, Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç bitiş ve serisi sütunları doldurularak her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.

Tamamı kullanıldığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

Alındı belgelerinin kaybolması veya çalınması halinde bir tutanakla tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimine haber verilir.

 

Alındı Belgelerinin Kullanımı: Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyece imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunanın asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığı ile doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

 

Yetki Belgesinin Düzenlenmesi ve Kullanılması:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi ve kişiler yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararıyla tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-19) yönetim kurulu tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, yönetim kurulu başkanınca onaylanır ve bir sureti dernekler birimine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlanır.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının yetki belgelerini yukarıdaki esaslara göre yeniden düzenlemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine ve görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi halinde verilmiş olan yetki belgelerinin yönetim kuruluna bir hafta içerisinde teslimi zorunludur.

Ayrıca, gelir toplama yetkisi her zaman yönetim kurul kararıyla iptal edilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilmek zorundadır.

Gelirlerin Teslimi: Dernek adına gelir tahsil etmekte yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı (Bin) 1000.- YTL’yi geçenler otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde derneğin bankadaki hesabına yatırmak zorundadır.

Derneğin kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

 

MADDE -37. DERNEĞİN HARCAMALARI:

Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda yönetim kurulu tarafından belirlenecek miktarda Başkana ödeme yetkisi verilebilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek Başkan veya vekili ile Yönetim Kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür.

 

MADDE -38. DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ESASLARI:

Derneğin amaçları doğrultusunda hazırlanacak projelerin gerek hazırlanma aşamasında, gerekse uygulanması esnasında 5.000.-YTL kadar ihtiyaç duyulacak ödeneğe Yönetim Kurulu Kararı ile, bu miktardan fazlası içinde Genel Kurul kararı ile kamu ve özel bankalar ile kişi veya kişilere borçlanabilir.

 

MADDE -39. DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Derneğin iç denetimi, dernek kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca gerek görüldüğü zaman dernek dışarıdan ehliyetli kişi veya kişilere de denetlendirilir

 

MADDE-40. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Derneğimiz mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Alınacak nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. (yönetim kurul tarafından)

 

MADDE-41. LOKAL AÇILMASI:

Üyelerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, mülki idare amirinin izni ile lokal açar. Lokalin iş ve işlemlerini yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile sorumlu bir müdür tayin edilir. Sorumlu müdür, dernek lokalinin mevzuatı ve ruhsatı uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu müdür değişikliği on beş gün içerisinde mülki amirine bildirilir.

Sorumlu müdür yönetim kurulu kararıyla ücretli veya fahri olarak görevlendirilir. Sorumlu müdürün dernek üyesi olması şart değildir.

Lokal Yönergesi: Lokal yönetim kurulunca Dernekler Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan yönergeye göre işletilir. Lokal yönergesinde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

 • a) Lokalin çalışma şartları,
 • b) Lokal müdürünün görev ve yetkileri,
 • c) Dernek lokalinde yapılacak faaliyetler ve verilecek hizmetler,
 • d) Dernek üyelerinin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekilleri,
 • e) Lokalde alkollü içki kullanılıp kullanılamayacağı, kullanılacaksa şart ve şekilleri,
 • f) Lokalin konferans, seminer, yemek, nişan, düğün vb. toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şart ve şekilleri,

Lokalden Yararlanma: Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan Üye Kimlik Kartı verilir. Üyeler lokalde bulundukları sürece bu kimliği üzerlerinde taşıma ve denetimler sırasında bu kartı göstermek zorundadırlar.

Lokale derneğimize üye olmayan giremez, ancak üyelerin beraberlerindeki misafirler lokale kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

 

MADDE-42. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:

Derneğin yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikler, genel kurul toplantı sonuçları, dernek organlarında meydana gelen değişiklikler, tüzükte yapılan değişiklikler ve taşınmaz malların tapuya tescil tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde mülki amire bildirilir.

 

MADDE-43. PLATFORM OLUŞTURULMASI:

Derneğimiz, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir.

Bu platformların oluşturulması için genel kurul kararı ile yönetim kuruluna yetki verilir, yönetim kurulu bu yetkiye binaen derneği temsil etmek için kişi veya kişileri görevlendirir.

Bu platformun faaliyete başlayabilmesi için temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE -44. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük değişikliğine karar vermek yetkisi genel kurulundur. Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz ve her iki toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile Tüzük değişikliği yapılır.

Tüzükte yapılan değişiklerin eski ve yeni şeklini gösterir iki suret yazı ile tüzüğün yeni şekli dört suret olarak hazırlanarak genel kurulu izleyen otuz gün içerisinde mülki amirine verilir.

 

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASVİYE ŞEKLİ

MADDE -45. DERNEĞİN FESHİ:

Derneğin Genel Kurul Tarafından Tasfiye Edilmesi:

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 3/2’sinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler tüzüğün 12.maddesine göre 2.toplantıya çağrılır. 2.toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 3/2 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin fesih edilmesi kararlaştırıldıktan sonra, tasfiye işlemleri Genel kurul tarafından son yönetim kurulu üyelerinden oluşturulan kurulca yapılır.

Tasfiye kurulu önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin borçlu olduğunun tespite halinde derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacakları tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçluların ödenmesinden sonra kalan para ve  mal varlığı Marmaris Kaymakamlığına bırakılır.

Tasfiye kurulu tasfiye işlemlerini tamamlamasını müteakiben durum yedi gün içerisinde bir yazı ile mülki amirliğine bildirilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir.

Tasfiyenin Mahkeme Kararı ile Yapılması:

Genel kurulun toplanamaz hale geldiğinde, tasfiye kurulunca tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararıyla fes edilmişse derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin merkezindeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasına müteakip, durum ilgili mülki amire bildirilir.

 

 MADDE-  . ÜYELERİN UYMASI GEREKEN TEMEL KURALLAR.

 • a) Dernek üyeleri, genel kurul, yönetim kurulu ve organlarının verecekleri kararlara tamamen ve kesinlikle uymak zorundadırlar.
 • b) Derneğe kayıtlı emlak müşavirleri, müşterileri ile yapacakları sözleşmelerde, genel kurulda kabul edilen ve dernek tarafından onaylanan içerikli tip sözleşmeleri kullanmak zorundadır. Orijinal metni dışında eklentiler, eksiltmeler yapılması, derneğe onaylatılmadan çoğaltılarak kullanılması yasaktır. Dernek üyeleri her ne

şekilde olursa olsun ancak demek tarafından onaylanmış olan sözleşmeleri kullanacak sözleşme yapılmadan hiçbir şekilde emlak alım satımı ve kiralama yapamaz. Bu sözleşmelerin derneğe üye olmayanlara kullandırılması yasaktır.

 • c) Müşteriden verilen hizmet karşılığında yer gösterme ücreti alınması yasaktır.
 • d) Meslek odasınca sunulmuş ve odanın bağlı olduğu birlikçe onaylanmış olan ücret tarifesinde belirtilen oranları dışında ücret alınması ve talep edilmesi yasaktır.
 • e) Emlak müşavirleri iş elde etme ve pazarlama amacı ile 4054 saydı rekabetin korunması kanunu hakkındaki kanun çerçevesinde haksız rekabete yol açacak ve mesleği küçük düşürecek türde promosyon vs. gibi faaliyetlerde bulunması yasaktır.
 • f) Derneğe kayıtlı emlak müşaviri tabela ve basılı kâğıtlarında emlak müşavirliği mesleğinin tanımlayan ibareler dışında bir yazı, bir sıfat veya unvan kullanamaz. ( kartvizit dışında)
 • g) Emlak müşaviri mesleğin hizmetlerini gerçekleştirmek için kat mülkiyeti kanununun belirttiği anlamda bir bağımsız bölüm veya yine o anlamda bir bağımsız bölüm gibi müstakil kullanılması elverişli olduğu dernek tarafından da uygun görülen bir mekân tahsis etmek zorundadır. Emlak müşaviri bu mekânda başka bir iş veya hizmet ifa edemez.
 • h) Hâlihazırda dernek üyeleri ile yeni üye olacakların ve yanlarında emlak pazarlama elemanları olarak çalışanların dernek tarafından düzenlenecek veya derneğin yetkili kıldığı kurumlar tarafından düzenlenecek kurs ve seminerlere katılıp başarı ile tamamlamaları zorunludur.
 • i) İş sahibi derneğe kayıtlı bir emlak müşaviri ile sözleşme yapmış ise derneğe kayıtlı başka bir emlak müşaviri aynı gayrimenkulun pazarlanmasını üstlenemez. Ancak paylaşım sözleşmesine uyabilir.
 • j) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden gelecek talebe göre her yıl dernek yönetim kurulunun tespit ettiği ve ilgili kuruluşlara gönderdiği listelerde yer alan üyeler bilirkişilik ekspertizlik görevini yaparlar. Dernek üyelerinin yapacakları bilirkişi ve ekspertizlik işlemlerine dair usul ve esaslar da dernek tarafından belirlenir.
 • k) Emlak müşavirleri işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler, bu bilgilerin sözleşme ile belirtilen esaslar dışında kullanamazlar. Suç oluşturan durumlarda yetkili mercilere duyurulması zorunludur. Tanıklık sırrın ifşası sayılmaz. Yukarıdaki hükümler dernek personeli hakkında da uygulanır.
 • l) Emlak müşavirliğini içerir şekilde kurulmuş dernek üyesi olan ve emlak müşavirliğini meslek edinenler dışında hiçbir kişi veya kuruluş tarafından emlak müşavirlerine tanınan yetkiler ve bu meslek unvanının kullanılması, benzer unvan ve rumuzun kullanılması yasaktır, emlak müşaviri dükkânı olmadan camlarına satılık, kiralık ilanları yapıştırarak ayrıca emlak müşavirliği kursunu görmeden arada dolaşarak emlak müşavirliği yapılması
 • m) Yeni açılış yapacak emlak müşaviri hâlihazırdaki emlak müşavirlerinin kullandığı isim, unvan ve logosunu kullanamaz.
 • n) Dernek üyeleri yazılı ve görsel basında çıkacak ilanlarında işyeri unvanlarını belirtmek zorundadır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan konularda da 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.