27 Haziran 2022 | Pazartesi
Ana Sayfa > Mevzuat / Hukuk

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği – 2020

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (Değişik:RG-14/10/2020-31274) Bu Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların taşınmaz ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretine ilişkin ilke,

Devamını Oku

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

5 Haziran 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30442 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık

Devamını Oku

Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri- Genel Kurallar Tebliği

08 Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25162 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: ÖSG-2003/59) Madde 1- Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır. Madde 2- Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli TS 11816 ''Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri- Genel Kurallar'' Standardı

Devamını Oku

Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı Sayı : B.09.1.TKG0100001-73/ 14/03/2007 Konu : Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması GENELGE 1642 2007/4 TAPU VE KADASTRO ...........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Tapu İşlemlerine ilişkin taleplerin karşılanmasında idaremizce getirilen her türlü kolaylığa rağmen, uygulamada vatandaşlarımızın büyük bir bölümünün tapu dairelerindeki işlemlerini yaptırabilmek için iş takipçileri ile anlaşmayı

Devamını Oku

Daşıtay Altıncı (6.) Dairesi İçtihatlarıyla İmar Hukukunun anatomisi çıkarıldı

İmar planının ilan edilmesi. İlan edilmeyen imar planının durumu. İmar planı yapılması konusunda hazırlıklara başlanılması işlemi dava konusu edilemez. İmar planının hukuksal sonuç yaratabilmesi için kesinleşmesi gerekir. Doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilen yerlerin planları duruma göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanır. Halihazır haritaların hazırlık işlemi olması nedeniyle dava konusu edilemez. İmar planına askı

Devamını Oku