27 Haziran 2022 | Pazartesi
Ana Sayfa > Emlak Makaleleri > İki Büyük Güç: “Emlak” Ve “STK”

İki Büyük Güç: “Emlak” Ve “STK”

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği tüzel kişiliği altında, emlakçıların kendi aralarında birlik ve beraberliği içinde; bu sektör dışındaki hizmet verilen tüm kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine karşı, güçlü, tek yürek ve tek ses olarak varlığını ortaya koymaları ve sürdürmeleri sağlanmıştır.

Günümüzde sivil toplum kuruluşları (STK’lar) tüm medeni devletlerde oldu­ğu gibi ülkemizde de büyük bir önem ve yere sahiptir. Bir devletin egemenliğinin üç ana unsuru olan yasama, yürütme ve yargı erkinin yanında etkinlik ve işlerlik olarak dördüncü bir güç olarak yerini almıştır. Böyle bir ortamda emlak sektöründe hizmet veren kişi ve kurumların mesleki hak ve değerlerin korunması, geliştirilme­sine yönelik tek başına yapacakları faaliyetlerin başarıya ulaşacağını düşünmek pek de mümkün değildir. Zaten günümüzde gerek uluslararası kuruluşlar ve gerekse hü­kümet ve diğer kamu kurum ve kuruluşları doğrudan sivil toplum kuruluşlarını mu­hatap almakta işlem ve uygulamalarını sivil toplum kuruluşlarını görüş ve düşünce­lerini az ya da çok ama mutlak surette dikkate almaktadırlar.

Bu şekilde önemi haiz bir sivil toplum kuruluşunun Marmaris’te Emlak sek­töründeki temsilcisi olan Marmaris Emlak Müşavirleri Derneğinin saygıdeğer üye­lerinin, üyesi oldukları bu demeğe böyle bir bilinçle yaklaşmaları, bağlanmaları, derneğin gücünü, etkinliğini kat kat artıracaktır. Kaldı ki; dernekler kar amacı güt­meyen, ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kişilerden kumludur ve insanlar da ancak inandıkları ölçüde başarılı olabilirler. Bugün bu inanç Emlak sektörü çalışan­larını dernekler ve federasyonlar altında toplamış TBMM gündeminde olan Emlak hizmetlerine dair yasa tasarısında söz sahibi yapmış, hükümet temsilcileri ile aynı masanın etrafında yerini aldırmış ve yasa bu görüş ve öneriler doğrultusunda şekil­lenmektedir.

Bundan sonrası için ise emlak sektörünün çalışanlarına düşen en büyük gö­rev, üyesi oldukları bu önemli derneğe destek vermek, pozitif eleştiri ve dernek ça­lışmalarına iştirakle derneğin ve dolayısıyla emlak sektörünün hak ettiği yerlere gelmesini sağlamaktır.

Ülkemizin rant olarak en değerli arazilerine sahip olan Marmaris’te hizmet veren emlakçıların bu büyük iktisadi güçle doğru orantılı olarak toplumda bir yere sahip olmaları en tabi hakları olmanın ötesinde artık zorunluluk derecesinde bir gerektir.

Adım adım bu gayeye yönelik fa­aliyetlerin devamı ve gayeye ulaşılması dileğiyle…

 

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Hukuk Müşaviri
Av. Ali KARABABA

Bu içeriği paylaşın