27 Haziran 2022 | Pazartesi
Ana Sayfa > Emlak Makaleleri > Emlak Danışmanlarının Görevleri Ve Uyması Gereken Zorunlu Mesleki İlke Ve Teammüller

Emlak Danışmanlarının Görevleri Ve Uyması Gereken Zorunlu Mesleki İlke Ve Teammüller

A. EMLAK DANIŞMANINI GÖREVLERİ

1- Greek hak sahiplerinin talebi üzerine ve karşılıklı yapılan yazılı akde dayanılarak gayrimenkullerin kiralanması hususunda aracılık hizmetini yapmak ve bu amaçla pazarlama faaliyetinde bulunmak.
2- Gercek hak sahiplerinin talebi üzerine ve karşılıklı yapılan yazılı akde dayanarak gayrimenkullerin alım – satım işlerine aracılık etmek ve bu amaçla pazarlama faaliyetinde bulunmak.
3- Gercek hak sahiplerinin talebi üzerine ve karşılıklı yapılan yazılı akde dayanarak İpotek Tesisi işlemi hizmetini yapmak.
4- Gercek hak sahiplerinin talebi üzerine ve karşılıklı yapılan yazılı akde dayanarak Kat İrtifakı – Kat Mülkiyeti kurulması işlemi hizmetini yapmak.
5- Gercek hak sahiplerinin talebi üzerine ve karşılıklı yapılan yazılı akde dayanarak; Takas, Cins Değişikliği, Hibe ( Bağışlama ), Taksim ( Paylaşım), Tahsis ( Düzeltme ), Aplikasyon, Harita ve Belediyelerden bölge İmar planı çıkarma, Kadastro Müdürlüklerinden Kroki ve Çap belgesi alma, Vergi Muafiyeti belgesi alma, Vergi Dairesinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma, Emlak Beyannamesi düzenleme, Noterden Satış Vaadi sözleşmesi düzenleme,
6- Gayrimenkulle ilişkin diğer konularda danışmanlık yapmak.

B. DERNEĞE ÜYE OLACAK MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ZORUNLU NİTELİKLER

1- Meslek mensupları okur-yazar olacaktır.
2- Hali hazırda oda üyeleri ile yeni üye olacakların ve yanlarında emlak pazarlama elemanları olarak çalışanlar oda tarafından düzenlenecek kurs ve seminerlere katılmaları zorunlu olup, bunların sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olmadıkları için yeterlik belgesi almayanlar, Emlak Danışmanlığı işi ile iştigal edemezler.
3- Emlak Danışmanlarının iş yerlerinde kılık kıyafet kanununa uygun şekilde giyinmeleri, resmi dairelere Emlak Danışmanına yakışan kıyafetle gitmeleri zorunludur.
4- Emlak Danışmanları mesleklerini bu işe tahsis edilmiş iş yerlerinde ifa etmek ve bu işi yapmak üzere vergi dairesine kaydolmak zorundadırlar. İş yerinde Emlak Danışmanlığı Mesleği haricinde başka bir iş yapamazlar.
5- Emlak Danışmanları mesleki ahlak ve adaba uygun davranmak zorundadırlar.

C. MESLEK MENSUPLARININ UYMAK ZORUNDA OLDUĞU MESLEKİ KURALLAR.
1- Emlak Danışmanları işleri dolayası ile öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler. Bu bilgileri sözleşmeyle belirlenen alanlar dışında kullanamazlar.
2- Dernek üyesi emlak Danışmanı ilgili muameleleri takip için müşterisinden alacağı vekaletname ve bağlı olduğu oda / dernek tarafından kendisine verilecek tanıtma kartı olmaksızın resmi mercilerde işlem yapamazlar.
3- İş sahibi derneğe kayıtlı bir emlak danışmanı ile sözleşme yapmış ise , ikinci bir üye emlak danışmanı aynı gayrimenkulun pazarlamasını üstlenemez.
4- Derneğe kayıtlı emlak danışmanları müşterileri ile yapacakları sözleşmelerde dernek tarafından bastırılan tek tip basılı sözleşmeleri kullanmak zorundadır. Orijinali dışında değiştirilmesi çoğaltılması yasaktır.
5- Dernek tarafından üye emlak danışmanlarına verilen tüm basılı evraklar , kullanması için verilen üye tarafından kullanılır. Bir başkasına kullandırılması kesinlikle yasaktır.
6- Derneğe kayıtlı emlak danışmanları ofislerinin dernek üyesi olduğunu belirten tabelayı asmak zorundadırlar.
7- Dernek üyesi Emlak Danışmanı iş elde etmek için reklam veremez ve reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamaz. Ancak pazarlamasını yaptığı gayrimenkulun niteliklerine ilişkin yazılı ve görsel basın ilanları müstesnadır. (Rekabet kurulu kararlarına uyulmak zorunda)
8- Derneğe kayıtlı Emlak Danışmanı tabela veya basılı kağıtlardan veya kartvizitinde ‘’Emlak Danışmanı – Mortgage Broker‘’ sıfatı dışında bir sıfat yada unvan kullanamaz.
9- Dernek yönetim kuruluna başvuranüyelerin dışındaki dernek üyeleri bilirkişilik ve ekspertizlik yapamazlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden gelecek talebe göre her yıl dernek yönetim kurulunun tespit ettiği ve ilgili kuruluşlara gönderdiği listelerde yer alan üyeler bilirkişilik ve ekspertizlik görevini yaparlar bunlara ödenecek ücretler dernek yönetim kurulunca belirlenir.
10- Dernek yeni kayıt olacak üyeler iş yerlerinde bilgisayar donanımı kurmak modem ve internet bağlantısını sağlamak zorundadırlar. Hali hazırda üye olanlar ise ilk genel kurul toplantı tarihinden itibaren 1.yıl içinde yukarıda yazılı tüm donanımı gerçekleştirmek zorundadırlar.
11- Derneğe kayıtlı Emlak Danışmanlarının firma isimlerinin- unvanlarının – kullanılması hususu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
a) Yeni açış yapacak Emlak Danışmanı hali hazırda emlak danışmanının kullandığı isim veya ünvanı kullanamaz.
b) Hali hazırdaki üyelerden aynı isim-ünvanı-kullananlardan ilk olarak bu ismi-ünvanı-kullanmış olanın hakkı mahfuz olacak; diğerleri ya isim-unvan-değişikliğine gidecek veya yine benzerlik göstermeyecek şekilde isimlerin yanına ekleme yapacaklardır.

D.MESLEKİ UNVAN VE YETKİLERİN KULLANIMI

507. Sayılı kanuna istinaden Dernek üyesi olan ve Emlak Danışmanlığını meslek edinenler dışında hiçbir Kisi veya kuruluşlar tarafından emlak Danışmanlığına tanınan yetkiler ve bu mesleki ünvanın kullanılması veya benzeri unvan veya rumuzun kullanılması yasaktır.

E.MESLEĞİN İFASI ESNASINDA UYULMASI ZORUNLU KURALLAR

1- Derneğe kayıtlı Emlak Danışmanı gerek kiralama ve gerekse alım-satım işlerinde aracılık- danışmanlık yapmayı Kabul ettiği müşterileri ile dernek tarafından verilen yazılı sözleşmeleri yapmak zorundadır.
2- Derneğe kayıtlı Emlak Danışmanının müşterilerinden yer gösterme ücreti alması yasaktır.
3- Derneğe kayıtlı Emlak Danışmanının görevini icra ettiği ilçe sınırları dışında vereceği hizmetlerde ulaşım masrafları müşteriye aittir.
4- Derneğe kayıtlı Emlak Danışmanı Dernek üyesi olmayan kaçak emlakçılarla iş yapamaz. Dernek üyesi iki veya daha çok sayıda emlak Danışmanının birlikte iş yapmaları halinde aşağıdaki şekilde davranmak zorundadırlar.
Her iki Emlak Danışmanı kendi müşterileri ile yapmış oldukları sözleşmeyi dayanak göstererek kendi aralarında ayrıca yazılı bir sözleşme yapacak ve müşterileri ile yaptıkları sözleşmenin birer fotokopisini tasdik ve imza ederek kendi yaptıkları sözleşmeye ekleyeceklerdir. Bu durumda danışmanlık ücretinin nasıl paylaşılacağını her iki Emlak Danışmanı kendi aralarında saptayacak ve sözleşmelerine yazacaklardır.
5- Pazarlaması üstlenilen gayrimenkullerin müşteriye gösterilmesinden önce derneğin vereceği (yer gösterme) sözleşme kendisine imzalatılır. Sözleşmesiz dışarıda buluşarak hizmet verilmez.
6- Derneğe kayıtlı Emlak Danışmanı Dernek tarafından belirlenen ve aşağıda gösterilen fiyat tarifesi oranlarına uymak zorundadır.

ALIM – SATIM İŞLERİNDE UYGULANACAK ORAN:

Gerçek satış değeri üzerinden alıcıdan %3 , satıcıdan %3 komisyon ücreti alınır. Bu orana KDV dahildir.

KİRALAMA İŞLERİNDE UYGULANACAK ORAN:

Yıllık kira bedeli üzerinden kiracıdan %12 aracılık -danışmanlık ücreti alınır. Bu orana KDV dahildir.

Diğer işlerde; Emlak Danışmanı ve İş sahibinin yapmış oldukları sözleşme esastır.

MAREMDER TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ OLAN MATBU SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Gayrimenkul satımına ilişkin mülk sahibi ile yapılacak sözleşme;

Mülk sahibi gayrimenkulün satılması için müşteri bulması talebiyle başvurduğunda Emlak Danışmanı ve mülk sahibi arasında yapılacak olan sözleşmedir. Emlak Danışmanı bu taleple gelen kişiden öncelikle mülk sahibi olduğunu kanıtlayacak tapu senedini ister, bir fotokopisini alır. Başvuran Kisi mülk sahibinin vekili ise vekaletnamesinin aslını göstermesini ve bir fotokopisini vermesi istenir. Vekaletname de özellikle gayrimenkulün pazarlanması için emlak danışmanı ile sözleşme yapma ve bu nedenle borçlanma yetkisinin olması (kapora alabilme) gerekmektedir.
Sözleşme yapılırken matbu sözleşmede boş olarak bırakılmış olan mülk sahibine ilişkin kimlik ve adres bilgileri ile satılması istenen gayrimenkulün özelliklerine ilişkin kısımlar ile emlak danışmanına ilişkin kısımlar eksiksiz olarak doldurulacaktır.
Sözleşmenin 1.maddesinde gayrimenkulün satış bedeli olarak gösterilen boşluk mutlaka doldurulacak ve gayrimenkul hangi bedelle satılmak isteniliyorsa o bedelle satılacaktır.
Sözleşmenin 6. Maddesinde akdin süresine ilişkin boşluk mutlaka doldurulacak ve böylece sözleşmenin süresi tayin edilecektir. Sözleşme süresi belirlenirken 7. md. Deki akdin bitiminden 15 gün öncesinden feshi ihbar maddesi de göz önüne alınarak sözleşme süresinin uzun tutulmasında fayda vardır. Çok kısa süreli akit yapılacaksa 7. Md. Deki feshi ihbar süresi de buna buna uygun olarak belirlenmelidir.

Gayrimenkul satın alınmasında alıcı ile yapılan sözleşme

MAREMDER tarafından hazırlanan matbu sözleşmede gayrimenkul almak için başvuran alıcı ile yapılacak sözleşmede kimlik ve adres bilgileri eksiksiz olarak doldurulacaktır. Ayrıca sözleşmeye eklenmesi istenilen hususlar da özel şartlar kısmında belirtilebilir.
Bu sözleşmede şu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir: sözleşmenin altında yer Alan ‘’gösterilen ve gezdirilen gayrimenkullerin adres ve istenilen satış bedelleri’’ bölümünün eksiksiz olarak doldurulması ve mutlaka alıcıya imzalatılması gerekmektedir. Emlak Danışmanına gayrimenkul almak üzere başvuran alıcıya gezdirilen ve gösterilen her gayrimenkulün adres ve satış fiyatları ile gezdirme tarihi yazılıp alıcıya imzalatılacaktır. Bu işlem her gezdirilen yer için tekrarlanacaktır. Sözleşmenin altındaki kısım kafi gelmediğinde sözleşmenin arkasına veya eklenecek bir kağıda yine aynı şekilde devam edilmesi gerekir.

Mülk Sahibi ile alıcı arasında gayrimenkulün satışına aracalık yapıldığına dair sözleşme:

Emlak Danışmanı satışına aracılık ettiği gayrimenkule alıcı bulduğu taktirde yukarıda söz edilen her iki sözleşme yanında aracılık hizmetini tamamladıktan sonra alıcı ve satıcıyla iş bu sözleşmeyi yapması gerekir. Bu sözleşmeyi yapmanın amacı Emlak Danışmanının pazarlanması istenen gayrimenkulle ilgili olarak aracılık hizmetini yaptığını ve alıcı ile satıcıyı karşılıklı olarak bir araya getirdiğini nihai olarak kanıtlamaktır.
Bu sözleşmeyi yine tarafların adres ve kimlik bilgileri ile gayrimenkulun özellikleri eksiksiz olarak doldurulacaktır.
Sözleşmenin ilk paragrafında gayrimenkulun en son anlaşılan satış bedeli yazılacaktır. Gayrimenkul, mülk sahibi ile yapılan sözleşmede gösterilen satış bedelinin altında veya üstünde pazarlanmış olabilir. Bu nedenle satıcı ve nihai alıcının anlaştığı gerçek satış bedelinin burada yazılması gerekir.

Danışmanlık Ücreti paylaşım akdi:

Öncelikle tarafların kimlik ve adres bilgileri eksiksiz yazılacaktır. Bu sözleşme danışmanlar arasında karşılıklı olarak müşteri portföylerini değerlendirmek gayesiyle yapılabilir. Sözleşmeyi karşılıklı olarak yapan Emlak Danışmanları bu sözleşmenin dayanağını olan ve kendi müşterileriyle yaptıkları sözleşmenin bir örneğini (eklenen örnekler de karşılıklı olarak imzalanıp tasdik edilmek suretiyle) iş bu sözleşmeye ekleyeceklerdir. Aynı gayrimenkul için birden fazla müşteri bulunması halinde her müşteri için bu prosedür ayrı ayrı yerine getirilecektir.
Bu sözleşmeye istinaden karşılıklı iş yapan ve bir gayrimenkulun pazarlanmasını sağlayan Emlak Danışmanları bu işten elde edecek ücreti hangi oranlarda paylaşacaklarını sözleşmenin 3. Maddesinde görüldüğü üzere kararlaştırıp, bu maddeye ekleyeceklerdir. (Taraflar sözleşmeye konu gayrimenkulun adres ve tapu bilgileri ile satış veya kira bedelini ayrıca özel şartlarda belirtebilirler)
Emlak Danışmanları tüm sözleşmelerinin tarihinin yazılmış ve imzalanmış olmasına dikkat edeceklerdir

Kira Kontratı:
Emlak Danışmanları bazen kiralanmasına aracılık ettikleri gayrimenkule ilişkin kira kontratını düzenlemektedirler. Bu halde dikkat edilmesi gereken bazı hususlara değinmekte fayda vardır.
Emlak Danışmanı pazarladıkları gayrimenkulun kiracısı ve kiralayanı tarafından talep edilmesi halinde ve taraflara yardımcı olmak amacıyla kira kontratı tanzim ettiğinde bunu gerçek kiralayan ve gerçek kiracının imzalamasını sağlamalı.

Genelde matbu kontrat kullanıldığından bu kontratlardaki bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. Özellikle kira akdinin başlangıç tarihi ve kira bedeli ve dahi kira parasının ödenme günü açıkça yazılmalıdır. Kiralanan iş yeri ise kira parasının net veya brüt kararlaştırılmış olmasına göre kira bedeli yazılmalıdır. Net kira bedeli kararlaştırılmış ise kira bedeli bölümlerine açıkça net…..TL diye yazılmalıdır. Aksi taktirde kontratta yazılı bedel brüt Kabul edilir ve kiracı tarafından bu bedel üzerinden vergiler kesilerek ödenir.
Kira kontratlarının özel şartları düzenlenirken tarafların istedikleri hususların yanında şunların da yazılmasında fayda vardır: Kira parasının elden mi, bankaya yatırılarak mı, yoksa konutta ödemeli posta yoluyla mı ödeneceği açıkça yazılmalıdır.
Kiraya verilen yerin üçüncü şahıslara devredilemeyeceği, ortak alınamayacağı mutlaka yazılmalıdır. Kiralayanın yazılı izni olmadan gayrimenkulde tadilat yapılamayacağı belirtilmeli.
Bir sonraki yıl için artış yapılmak isteniyor ise özel şartlarda mutlaka artış oranı belirtilmeli veya örneğin DİE veya İstanbul Ticaret Odasının yıllık tüketici (veya toptan eşya) endeksi denilerek oranın saptanılabilir olması sağlanmalıdır. Günüm koşullarına göre, rayiçe göre artış yapılacaktır ifadesinin bir hükmü yoktur.
Gayrimenkule ilişkin çevre temizlik vergisi vb. vergiler ile yakıt, elektrik, su bina aidatları vb. giderlerin kiracıya ait olduğu belirtilmelidir. Kira parası net belirlenmiş ise bu, hususunda özel şartlara yazılmasında fayda vardır.

Tahliye taahhüdü:

Tahliye taahhütlerinde dikkat edilmesi gerekli hususlardan birisi kira kontratının başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte verilmiş olmasıdır. Kira kontratı ile aynı tarihte veya daha önceki tarihte verilmiş olan tahliye taahhüdü geçersizdir.
Tahliye taahhütlerinin mümkün olduğunca noterden düzenlenmesinde fayda vardır. Tahliye taahhüdü alınırken tahliye edilecek gayrimenkulun açık adresinin ve tahliye tarihinin yoruma meydan bırakmayacak şekilde ve net olarak yazılmasına dikkat etmek gerekir. ( Örneğin ………tarihli akidle kiralamış olduğum …….. adresindeki mecuru (evi veya iş yerini) ………. tarihinde tahliye edip , boş olarak kiralayan ……. a teslim edeceğimi taahhüt ederim. )
Tahliye taahhüdü noterden düzenlenmeyecek ise tamamen kiracının el yazısı ile yazdırılıp alınmasında ve tahliye taahhüdünün düzenleme tarihinin , tahliye edileceği tarihin , kiracının ad-soyadı ve imzasının , tahliye edilecek yerin adresinin vb. bulunması gereken tüm hususların yer almasına ve bunların tümünün kiracıya yazdırılmasında fayda vardır. (özellikle de düzenlenme ve tahliye tarihlerinin )

Gayrimenkulun kiralanmasına ilişkin kiraya verenle yapılacak sözleşme:

Kiraya veren, gayrimenkulüne kiracı bulması talebiyle başvurduğunda Emlak Danışmanı ve kiraya veren arasında yapılacak olan sözleşmedir. Emlak Danışmanına bu taleple gelen kişiden öncelikle mülk sahibi olduğunu kanıtlayacak tapu senedini ister ve bir fotokopisini alır. Başvuran Kişi mülk sahibinin vekili ise vekaletnamesinin aslını göstermesini ve bir fotokopisini vermesi istenir. Vekaletnamede özellikle
Gayrimenkulun pazarlanması için Emlak Danışmanı ile sözleşme yapma ve bu nedenle borçlanma yetkisinin olması gerekmektedir.
Sözleşme yapılırken matbu sözleşmede boş olarak bırakılmış olan kiraya verene ilişkin kimlik ve adres bilgileri ile satılması istenen gayrimenkulun özelliklerine ilişkin kısımlar ile Emlak Danışmanına ilişkin kısımlar eksiksiz olarak doldurulacaktır.
Sözleşmenin 1. Maddesinde gayrimenkulun aylık kira bedeli olarak gösterilen boşluk mutlaka doldurulacak; gayrimenkul hangi bedelle kiralanmak isteniyorsa o bedel yazılacaktır.
Sözleşmenin 6. Maddesinde akdin süresine ilişkin boşluk mutlaka doldurulacak ve böylece sözleşmenin süresi tayin edilecektir. Sözleşme süresi belirlenirken 7.md. Deki akdin bitiminde 15 gün öncesinden feshi ihbar maddesi de göz önüne alınarak sözleşme süresinin uzun tutulmasında fayda vardır. Çok kısa süreli akit yapılacaksa 7.md. Deki feshi ihbar süresi de buna uygun olarak belirlenmelidir.
Sözleşmede ayrıca yer alınmasını istenilen hususlar var ise bunlar özel şartlar kısmında ayrıca belirtilebilir. Örneğin Emlak Danışmanının yapacağı masrafların mülk sahibine ait olacağı kararlaştırılmış ise bu husus özel şartlara yazılabilir.

Gayrimenkul satın alınmasında alıcı ile yapılan sözleşme:

MAREMDER tarafından hazırlanan matbu sözleşmede gayrimenkul almak için başvuran alıcı ile yapılacak sözleşmede kimlik ve adres bilgileri
Eksiksiz olarak doldurulacaktır. Ayrıca sözleşmeye eklenmesi istenilen hususlarda özel şartlar kısmında belirtilebilir.
Bu sözleşmede şu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir: Sözleşmenin altında yer Alan ‘’gösterilen ve gezdirilen gayrimenkullerin adres ve istenilen satış bedelleri ‘’ bölümünün eksiksiz olarak doldurulması ve mutlaka alıcıya imzalatılması gerekmektedir. Emlak Danışmanına gayrimenkul almak üzere başvuran alıcıya gezdirilen ve her gayrimenkulun adres ve satış fiyatları ile gezdirme tarihi yazılıp, alıcıya imzalatılacaktır.
Bu işlem her gezdirilen yer için tekrarlanacaktır. Sözleşmenin altındaki kısım kafi gelmediğinde sözleşmenin arkasına veya eklenecek bir kağıda yine aynı şekilde devam edilmesi gerekir.
Kiralayan ve kiracı arasında gayrimenkulun kiralanmasına aracılık yapıldığına dair sözleşme:

Emlak Danışmanı kiralanmasına aracılık ettiği gayrimenkule alıcı bulduğu taktirde yukarıda söz edilen her iki sözleşme yanında aracılık hizmetini tamamladıktan sonra kiracı ve kiralayan iş bu sözleşmeyi yapması gerekir. Bu sözleşmeyi yapmanın amacı Emlak Danışmanının pazarlanması istenen gayrimenkulle ilgili olarak aracılık hizmetini yaptığını ve kiralayan ile kiracıyı karşılıklı olarak bir araya getirdiğini nihai olarak kanıtlamaktadır.
Bu sözleşmeyi yaparken yine tarafların adres ve kimlik bilgileri ile gayrimenkulun özellikleri eksiksiz olarak doldurulacaktır.
Sözleşmenin ilk paragrafında gayrimenkulun en son anlaşılan kira bedeli yazılacaktır. Gayrimenkul kiralayan ile yapılan sözleşmede gösterilen kira bedelinin altında veya üstünde pazarlamış olabilir. Bu nedenle kiralayan ve nihai kiracının anlaştığı kira bedelinin burada yazılması gerekir

Büro Çalışanları;

Yanınızda çalışan yardımcı elamanların zaman içerisinde bazı olumsuzlukları yaratarak ayrılıp, başka emlak bürolarında çalışmalarını sürdürebilirler. Bu tip olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalışan elemanların isimlerinin derneğimize bildirilmesi gerekmektir. Gerçekten bürolarımızı zarara uğratıp, başka semtlerde iş imkanı bulan bu tip insanları camiamızdan silinmesi, düzgün, karakterli yardımcıların mesleğimizi idame ettirmeleri mesleğimizdeki kötü imajın silinmesinde katkı sağlayacaktır. Bu nedenler göz önünde bulundurularak elamanlarınızın isim, soyad, doğum tarihi ve baba adlarını ivedi olarak bildiriniz.
Sizlerin başka bürolarda çalışmasını istemediğiniz, sizi zarara uğratarak ayrılan elamanlarınızın isimlerini derneğimize bildirdiğinizde bu kişilerin vermiş olduğu zararı, diğer emlak danışmanına vermesinin önlenmesi için gerekili uyarılar tarafınıza duyurulacaktır. Sayğılarımla
21. Ocak 2013

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Kenan AKKUŞ

Bu içeriği paylaşın