27 Ocak 2021 | Çarşamba
Ana Sayfa > Mevzuat / Hukuk > Yargı Kararları > Daşıtay Altıncı (6.) Dairesi İçtihatlarıyla İmar Hukukunun anatomisi çıkarıldı

Daşıtay Altıncı (6.) Dairesi İçtihatlarıyla İmar Hukukunun anatomisi çıkarıldı

İmar planının ilan edilmesi.
İlan edilmeyen imar planının durumu.
İmar planı yapılması konusunda hazırlıklara başlanılması işlemi dava konusu edilemez.
İmar planının hukuksal sonuç yaratabilmesi için kesinleşmesi gerekir.
Doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilen yerlerin planları duruma göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanır.
Halihazır haritaların hazırlık işlemi olması nedeniyle dava konusu edilemez.
İmar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın belediye meclisince değerlendirilmesi gerekir.
İlan edilmediğinden usulüne göre kesinleşmeyen plana karşı açılan davada süre aşımından söz edilemez.
İmar planlarının hukuksal sonuçlar yaratabilmesi için 3194 sayılı yasada öngörülen askı süresine uyulması gerekir.
İlan edilmeyen imar planı davacı yönünden kesin ve uygulanabilir nitelikte değildir.
İlan edilmeyen planın uygulamaya konulması halinde dava açılabilmesi.
Koruma amaçlı imar planlarının iptaline ilişkin belediye meclisi kararının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylanması gerekir.
LPG ikmal istasyonunun kurulması için verilen yer seçim raporu kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlemdir.
İmar planı değişikliğinin yeterlilik belgesine sahip müellifçe hazırlanması gerekir.
İmar planı değişikliğinin yeterlilik belgesine sahip müellifçe hazırlanması gerekir.
İmar planlarını hangi idare yapacak.
Asıl olan beldenin planlı gelişimidir.
Kısmi Yapılaşma
Geçersiz yapılan plan esas alınarak değişiklik yapılamaz.
Plan yapım müellifleri grup süreleri.
Dolgu alanında imar planlaması.
Nüfus ve yapı arttırıcı altyapı ve arazinin doğal yapısını olumsuz etkileyecek plan değişikliği yapılamaz.
İmar affından yararlanarak ruhsata bağlanan dikkate alınarak imar planları yapılamaz.
Özelleştirme kapsamına alınan taşınmazla ilgili olarak, 3194 sayılı Yasanın 9. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yeniden plan değişikliği yapılacağı.
İmar planları, imar yönetmeliklerine göre daha öncelikle uygulanır.
İmar planı değiştirmeye belediye meclisi yetkilidir.
Nazım imar planında olan yol, uygulama imar planında bir miktar genişletilebilir.
Trafik yükünü hafifletmek, sahil şeridini halka açmak ve kentin kanalizasyon sorununa çözüm getirmek amacıyla plan yapılabilir.
İmar planının idarece doğrudan yapılacak halde plan müellifi.
Halihazır haritanın kesin bir işlem değildir.
İmar planı ile getirilen 10 m.lik yapı yaklaşma mesafesi.
Tarım alanları ile ilgili bilirkişi incelemelerinde ziraat mühendisine yer verilmesi gerekir.
Tarımsal niteliği korunacak alan olarak belirlenmesi gerektiği yönündeki iddianın doğruluğunun, içerisinde ziraat mühendisi olan bilirkişi heyetine incelettirilmesi gerekir.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahsisli ve tahsissiz olarak kullanılan veya hizmette kullanılmak üzere muhafaza edilen yerlerde ve çevresinde yapılan plan değişikliklerinde Milli Savunma Bakanlığının görüşünün alınması gerekir.
1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmadan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılamaz.
İmar planı yapılması konusunda hazırlıklara başlanılması ön işlemdir.
Belediye meclis kararlarının idari vesayet yoluyla İl İdare Kurulu kararı ile iptaline karar verme yetkisinin bulunmamaktadır.
Mülkiyeti hazineye ait olan taşınmazı kiralama amacına yönelik olarak kullanmak amacıyla ıslah imar planına karşı dava açılabilir.
İmar planlarında belediyelerin dava açma ehliyeti.
Tapu tahsis belgesi sahibinin nazım imar planının iptali açısından güncel, kişisel, meşru bir menfaati ihlal edilmemektedir.
Belediye meclisi üyesi olan davacının, imar planı değişikliğine dava açma ehliyeti.
Mülkiyet davası devam edenlerin dava açma ehliyeti.
Dava açma ehliyeti.
İmar planında park ve çocuk bahçesine tahsisli taşınmaz üzerine yapılan gecekondu nedeniyle 2981 sayılı yasaya göre korunacak bir hakkın bulunmadığı.
1-İmar planı değişikliği, kamunun ortak kullanımına ayrılmış bir alanın bu kullanımdan çıkarılmasını öngörmediğine göre, belde sakini olan davacının kişisel bir menfaatinin ihlalinden söz edilemeyeceği.
2-Belediye Meclisi üyesi olarak meclis toplantıları da belde halkının hakkını koruma görevini yerine getirmeyen davacının kararın oluşmasından sonra dava açmakta meşru ve kişisel bir menfaati bulunmadığı.
Kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi yapmış olan müteahhidin imar planı değişikliği için dava açma ehliyeti bulunmadığı.
Belde sakini olan davacının yeşil alanda belediyece inşaat yaptırılmasına ilişkin bu işlemin iptali amacıyla dava açabileceği.
İmar planı değişikliğinden etkilenmeyen kişinin dava açma ehliyeti bulunmamaktadır.
Davacı, yapısına 8 metre uzaklıkta 11 katlı yapı yapılmasını öngören plana karşı dava açabilir.
İdarenin bütünlüğü ilkesi uyarınca aynı tüzel kişilik içinde bulunan idareler birbirine karşı dava açamazlar.
Orman Genel Müdürlüğünün görev alanı ve gördüğü kamu hizmeti göz önüne alındığında, dava açma ehliyeti bulunmaktadır.
Parselasyonun idarece yeniden yapıldığından eski parselasyonun dayanağı imar planı aynı davada incelenemez.
İnşaat ruhsatı ve dayanağı imar planına karşı 2577 sayılı Yasa’nın 7. maddesi uyarınca dava açma süresi (ıttıla tarihi) hakkında.
Uygulama işlemine bakılamaması halinde dayanağı imar planı da incelenemez.
İnşaat izni verilmesi yolundaki istemin reddine ilişkin işlem ile birlikte dayanağı planlara karşı açılan dava süresindedir.
Uygulama işlemi üzerine imar planına karşı açılan davanın süresinde olduğu.
Uygulama üzerine düzenleyici işleme dava açma süresi.
Parselasyon işleminin süreaşımı nedeniyle reddedilmesi halinde dayanağı imar planının iptali isteminin incelenmeksizin reddi gerekir.
Askı süresinin son gününü izleyen günden tirazların reddedilmiş sayılması sonucunda bu tarihi izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde dava açılması gerekir.
Uygulama işlemi niteliğindeki parselasyon işleminin tebliği üzerine mevzi imar planın iptali istemiyle dava açılabileceği.
2577 sayılı İYUK 7.maddesinin 4.fıkrası hükmü uyarınca mutlaka bir uygulama işleminin bulunması gerekir.
İlandan sonra dava açma süresi.
İmar planlarına karşı 2577 sayılı Yasanın 11. maddesine göre dava açma süresi.
İmara ilişkin konularda Valiliğin, Belediye Başkanlıklarının üst makamı değildir.
İmar planlarına karşı askı süresi içinde itiraz edilerek reddedilmesi halinde dava açma süresi.
İmar planına karşı açılan davanın süre yönünden reddi üzerine yeniden açılan davada işin esasının incelenmesi gerekir.
Planın bütünü, yönü, büyüklüğü ve şekliyle nüfus yapılaşma biçimi, yeşil alan gereksinimi gibi temel kavramlar açısından incelemesi gerekir.
İmar planı ile imar durumu birbirinden farklıdır.
1/000 ölçekli plana karşı süresinde dava açıldığına göre bu planla birlikte bu planın dayanağı olan 1/5000 ölçekli plana karşı açılan davan süresindedir.
İmar planına karşı son ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmek suretiyle isteğin reddedilmesi halinde bu cevap tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde idari dava açılabilir.
İmar planlarına karşı dava açma süresi, son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün olmaktadır.
İmar durumunun istenilmesine ilişkin işleme karşı verilen cevap imar planının bir uygulaması niteliğindedir.
İmar durumunu istemesi üzerine gönderilen taşınmazın durumunu gösteren plan paftası bir uygulama işlemi olmaktadır.
Düzenleyici işlem olan imar planının uygulanması niteliğini taşıyan inşaat ruhsatı üzerine süresinde ruhsat ve plana birlikte dava açılabilir.
Uygulama işleminin olmaması halinde imar planına dava açma süresi.
İmar planına karşı askı süresi içinde yapılan itiraza cevap verilmemesi halinde dava açma süresi.
Kesinleşmeden önce planı öğrenme dava açma süresini başlatmaz.
Askı süresinde itiraz edilmemiş olması halinde palana karşı son ilan tarihini takip eden 60 gün içinde dava açılması gerekir.
Son askı gününden itibaren 60 günlük idari dava açma süresi geçirildikten sonra açılan davada süre aşımı bulunmaktadır.
Askı süresi içinde yapılan itirazın reddedilmesi üzerine dava açma süresi.
Değişiklik taleplerinin reddedilmesi üzerine sadece imar planı değişikliği işleminin iptali istemiyle açılacak davada süre aşımı bulunmaktadır.
İmar planı değişikliğine karşı askı süresi içinde yapılan itirazı inceleyerek karara bağlamaya yetkili olmayan makam tarafından verilen cevabın 3194 sayılı Yasanın 8. maddesine göre dikkate alınamaz.
Plan paftasının tebliği üzerine 60 günlük süre içerisinde açılan imar planının iptali istemine ilişkin davada süre aşımının bulunmamaktadır.
Askı süresi içinde yapılan itiraz üzerine, son askı gününden itibaren ikinci 60 günlük süreler aşılarak idarece daha sonraki bir tarihte verdiği cevap üzerine açılan davada süre aşımı bulunmaktadır.
Özel hukuk alanında tesis edilen kira sözleşmesinin feshi ile taşınmazın tahliyesi için adli yargı yerinde dava açılması yolunda irade beyanında bulunulmasına ilişkin işlemin düzenleyici işlem olan imar planın uygulama işlemi değildir.
2577 sayılı Yasanın 10. maddesine göre idarenin yanıtlarının kesin olmaması durumunda ilgilinin bu yanıtları istemin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebileceğinin, bu takdirde dava açma süresi işlemeyebilir.
Son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 günlük süre geçtikten çok sonra ve herhangi bir uygulama işlemi tesis edilmeksizin açılan davanın süre aşımı vardır.
İzaleyi şuyu davası üzerine muttali olunan imar planına karşı açılan dava süresi içindedir.
İdare ve/veya mahkemelerinin bulunduğu yerde dosya evrakının Asliye Hukuk Hâkimliklerine verilmesi durumunda dava açma süresi.
Askı süresinin son gününü izleyen günden itibaren 60 günlük yasal idari dava açma süresi içerisinde imar planına itirazda bulunulabilir.
2577 sayılı İYUK 7/4 e göre dava açma ve 8/b ye göre itiraz süreleri.
Dava konusu işlemi tesis ve tebliğ etmeye yetkili olmayan idari birime yapılan başvurulması durumu.
Asliye Hukuk Mahkemesine dava süresi içinde verilen dava dilekçesi.
Görevsizlik kararının tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dava açılması gerekir.
Plan, kamulaştırma kararı ile birlikte dava konusu edilebilir.
3 gün istirahatının uygun olduğuna dair uzman tabip raporu temyiz süresini uzatmaz.
İmar planlarında üstün kamu yararı.
Şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olan planın ve bu plan uyarınca tesis edilen uygulamanın kazanılmış hak yönünden değerlendirilemeyeceği.
Kamu yararı gözardı edilerek kişi yararına karar verilemez.
İmar planlarına askı süresinde itiraz edilmesi halinde son ilan gününden itibaren 60 gün içinde cevap verilmemesi halinde sonraki 60 gün içinde dava açılması gerekir.
Taşınmazın okul alanı kullanımından çıkarılmasının koşulları.
Tapu kaydındaki okul şerhinin kaldırılabilmesi için başvuru.
Taşınmazlar üzerindeki ortaokul ve ilkokul yeri şerhi.
Okul alanında kalan taşınmazın imar planında değişiklik yapılması istemi.
Kamulaştırılmasından vazgeçildiğine dair görüş verilmesi yolundaki başvurunun reddine ilişkin görüş niteliğinde olup, dava konusu edilebilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğinde değildir.
İlgili kamu kuruluşu tarafından görüş belirtilmemesi, plan değişikliğine engel değildir.
Milli Savunma Bakanlığının imar planlarının onaylanması aşamasında bakanlığın görüşünün alınması yolundaki genelgesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığının görüşünün alınmasının zorunludur.
Cami alanına ilişkin planlamada müftülük görüşü yeterlidir.
Kamulaştırıldığı taşınmazların emlak vergisi.
İmarda kısıtlılık, imar planı 36 yıl süresince üç kez değiştirilerek değişik kamu hizmet alanına tahsis edilmesine karşın bu süre zarfından kamulaştırma yapılmaması.
İmarda kısıtlılık. Çeşitli isimlerle belediye hizmetlerine ayrılmasına rağmen kamulaştırılmayan alana belediyenin ihtiyacı yok demektir.
3194/13. maddesi uyarınca imar planı değişikliği.
25 yıl önce imar planında yeşil alan olarak belirlenen taşınmaz.
İmar planında ilkokul alanı olarak ayrılan yere ihtiyaç var ise kamulaştırma şerhi kaldırılmaz.
3194/13. maddenin AYM tarafından iptal edilmesi nedeniyle doğrudan plan değiştirilemez.
İdareler, imar planında park alanında kalan taşınmazın kamulaştırılmasına zorlanamaz.
3194/13. madde kapsamında açılan davada keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır.
Plan değişikliği isteminin görüşülmesi gerekir. (Eksik İnceleme)
İmarda kısıtlılık halinin değiştirilebilmesi bazen mümkündür.
İmada kısıtlılık – 5 yıllık bekleme süresi.
Tapu kaydındaki okul alanı şerhinin kaldırılabilmesi için başvuru.
İmar programına alınan alanlarda emlak vergisi.
Taşınmazın, kamulaştırmadan sonraki dönemlere ilişkin emlak vergisi.
Taşınmaz üzerindeki kısıtlılık yargı kararıyla kaldırılamaz.
Beş yıllık imar programı.
Plan değişikliği yapılması istemiyle yapılan başvurunun belediye meclisince, ifraz ve tevhid yapılması istemiyle yapılan başvurunun ise belediye encümenince incelenerek karara bağlanması gerekir.
Belediye meydanı sosyal donatı alanı içinde yer almamaktadır.
Belediye hizmet alanı sosyal donatı alanı olmadığı.
Kişi başına düşen sağlık tesislerine ilişkin asgari büyüklüğün hesabı.
Üst planda rekreasyon alanında kalan bir taşınmazın, akaryakıt istasyonu ve günübirik tesis alanı olarak belirlenemeyeceği.
Park alanının tek altyapı alanı olarak arıtma ve trafo tesisi alanına dönüştürülemeyeceği.
Sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması yönünde yapılan
plan değişikliklerinde plan bütünlüğü gözönünde bulundurulması gerekir.
Ortaokul alanının konut alanına çevrilirken dikkat edilmesi gerekenler.
Tabiat parkı olarak belirlenmesi.
Parselasyondan sonra okul alanındaki taşınmazın tahsis şeklinin değiştirilmesi.
Otel fonksiyonu yoğunluk arttırıcı bir nitelik taşımadığından, bu nedenle sosyal ve teknik donatı alanlarını olumsuz etkilemez.
Sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması yönünde yapılan plan değişikliklerinin, planın yörenin tümünün çevre, ulaşım, trafik gibi ilişkililerinin kapsamlı bir biçimde ele alınarak kamu yararına uyarlık bulunup bulunmadığının araştırılması gerekir.
Bir taşınmazın otopark olup olamayacağı incelenebilir.
Otopark alanına ihtiyaç bulunup bulunmadığının araştırılması gerekir.
Otoparkın kaldırılabilmesi için bölgede eşdeğer bir alanın ayrılması gerekir.
Devlet Demir Yollarına ait taşınmazın otopark yeri olarak ayrılması.
Daha müsait bir başka taşınmazın okul alanı ayrılması.
Meslek lisesi ve ortaöğretim alanı lejantları farklıdır.
Semt spor merkezi.
Bir yerin yeşil alandan çıkarılarak konuta açılmasını öngören imar planı değişikliği.
Milli Savunma Bakanlığından görüş alınmadığından usulüne uygun olarak ayrılmış sosyal ve teknik altyapı alanının varlığından söz edilemez.
1/1000 ölçekli uygulama imar planı 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olamaz.
Taşınmazı 1/25000 ölçekli plana aykırı olarak farklı bir kullanıma ayıran 1/1000 ölçekli planda mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
1/25000 ölçekli çevre düzeni planına uygun bulunan mevzi imar planı nazım plana aykırı olması nedeniyle iptal edilemez.
1/50.000 ölçekli metropoliten imar planı ile 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planına aykırı 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılamaz.
Alt ölçekli planın denetiminde sadece üst ölçeğe uygun olup olmaması açısından değerlendirilemez.
Alt ölçekli planın üst ölçekli plana uygun olduğu, nazım imar planı bulunmadan alt ölçekli plan değişikliği yapılmasının mümkün olmadığı.
İmar planı yapılacak alanında 2634 ve 4046 sayılı Yasalar kapsamında araziler bulunması halinde 2634 sayılı Yasa hükümlerinin öncelikle uygulanması gerekir.
Uygulama imar planlarının üst ölçekli planlara aykırı olamayacağı, arazi kullanım kararlarının alt ölçekli imar uygulama planlarıyla değiştirilemeyeceği
1/1000 ölçekli uygulama planında genişletilen yol dar olarak aynen 1/5000 ölçekli planda da mevcut olup bu durumda dava konusu plan değişikliği nazım plan kararlarını bozan bir fonksiyon değişikliği değildir.
Plan hiyerarşisi.
Uygulama imar planının üst ölçekli nazım imar planına uygun olması gerekir.
Merkezi iş alanının (MİA) karakteri ve fonksiyonu bozulmaksızın bu alan içerisinde yeşil alan olarak düzenleme yapılması mümkün bulunmaktadır.
Yörenin 1/5000 ölçekli nazım imar planının da olmadığının belediyece bildirildiği anlaşıldığından dava konusu uygulama imar planında mevzuata uyarlık görülmemiştir.
1/5000 ölçekli nazım imar planında protokol bölgesi olarak ayrılan yerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında protokol bölgesi içinde yeşil alana tahsis edilebilir.
1/5000 ölçekli planda “resmi kurum yeri” olan taşınmaz 1/1000 ölçekli mevzi imar planında “ticari amaçlı sosyal tesis”e dönüştürülemez.
Uygulama imar planı yapma usulü.
1/1000 ölçekli planın tadilen onanıp onanmadığının araştırılması gerekir.
Kat ilavesi imar planı ile olabilir.
Jeolojik yönden sakıncalı, yapı yasağı olan heyelan alanları yapılaşmaya açılamaz.
Nazım imar planına dava açılmayan hallerde, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin üst ölçekli plan olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun ise davanın reddi gerekir.
Nazım imar planı olmaksızın uygulama imar planı üretilemez.
Mera Kanunundan önce nazım imar planı ile getirilen kullanım kararı ile mera vasfını kendiliğinden yitirdiği.
Bir kamu kuruluşunun faaliyetlerini aksatacak şekilde nazım imar planı yapılamayacağı.
Nazım plan ana kararlarının değiştirilmesi ancak imar planının yeniden yapılmasıyla mümkün olabilir.
Nazım imar planı niteliğinde 1/2000 ölçekli imar planına dayanılarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılabilir.
Otopark nazım imar planında gösterilir.
Nazım plan ana kararlarını bozucu fonksiyonel değişiklikler plan değişikliği yolu ile yapılamaz, plan değişikliğinin kıyı mevzuatı, çevre kirliliği hususları da göz önünde bulundurularak uygun olup olmadığının incelenmesi gerekir.
Nazım imar planı ile cevap verme işlemi de dava konusu ise incelenmesi gerekir.
İmar planı, çevre düzeni imar planına aykırı olamaz.
Islah imar planlarının, 1/5000 ölçekli nazım imar planına dayalı olarak yapılması gerekmediği.
Islah imar planının ıslahı mümkün değildir.
Islah imar planı tadilatı.
Taşkın Sular Kanunu alanında ıslah imar planı ve parselasyon yapılamaz.
Islah imar planlarının Büyükşehir belediye meclislerince onaylanması gerekir.
Islah imar planında değişiklik yapılabilmesi.
Islah imar planı tadilatı mümkün değil.
Islah imar planı nasıl yapılır.
Uygulanma kabiliyetini kaybetmiş olan bir imar planı söz konusu değilse, ıslah imar planı yapılamaz.
Islah imar planında fiili durumun gözönünde bulundurulması ilkesinin mutlak olarak uygulanması düşünülemez.
Özel çevre koruma bölgelerinin her ölçekteki planı ve projelerini yapma ve onaylama yetkisinin özel çevre koruma kurumu başkanlığına ait olduğu.
Gölbaşının Özel Çevre Koruma Bölgesi.
İmar planında çocuk bahçesi olan yere inşaat yapılamaz.
Sağlık koruma bandı içinde yapılaşmanın olanaksız olduğu.
Tören alanları için sürekli bir alanın tahsisi edilmesine gerek yoktur.
1. Sınıf tarım arazisinin yapılaşmaya açılabilmesi.
Eğitim ve öğretim amacına ayrılmış bir taşınmazın üniversite vakfı yararına akaryakıt satış ve servis istasyonu alanı olarak belirlenemeyeceği.
Tarım yapılan alanın konut, … sanayi kullanımına ayrılması.
İmarda alan kullanımı.
İmar planında bitişik nizam üç kat inşaat hakkı tanınan parsele, plana
aykırı şekilde yönetmelik hükmü uygulanarak beş kata izin verilemez.
İmar planında öngörülenden fazla kat yapılamaz.
İmar planında değişiklik yapılacak olması inşaat ruhsatı verilmesine engel değildir.
Konuttan yeşil alana tahsis edilen sahada artık konut yapılamaz.
İmar planında resmi kurum sahasına ayrılan yerin kamulaştırılmasından vazgeçilmesi.
Konut alanı içinde akaryakıt ve LPG istasyonu yapılıp yapılamaz.
Plan notlarının bazı yapılar için uygulanıp bazıları için uygulanmaması planın bütünlüğünü ve dengesini bozacaktır.
Nazım imar planıyla parselasyon notu getirilemez.
Yönetmelikte yer alan lejanddan başka lejand kullanılamaz.
Plan notlarının imar planı gibi kesin ve yürütülmesi zorunlu bir düzenleyici işlemdir.
Plan notları ile plan yapma yetkisinin alınamaz.
Plan notu planın ayrılmaz bir parçasıdır.
İmar planı notu.
Lojman konut alanında yapılabilir.
1/000 ölçekli plana karşı süresinde dava açıldığına göre bu planla birlikte bu planın dayanağı olan 1/5000 ölçekli plana karşı açılan davada süre aşımından sözetmek mümkün değildir.
İmar planı değişikliklerinde plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınması gerekir.
İmar planının ilan edilmesi.
İl belediye meclislerince yapılan imar planı değişikliği kararlarının 2575 sayılı yasanın 24.maddesinde belirtilen kapsamda olmadığı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahsisli ve tahsissiz olarak kullanılan veya hizmette kullanılmak üzere muhafaza edilen yerlerde ve çevresinde yapılan plan değişikliklerinde Milli Savunma Bakanlığının görüşünün alınması gerekir.
İmar planı değişikliklerinin, planın bütünü, yönü, büyüklüğü ve şekliyle nüfus, yapılaşma biçimi, yeşil alan gereksinimi gibi temel kavramlar açısından incelenmesi gerektiği.
Kat artırım yoğunluk getirir.
Usulde paralellik ilkesi uyarınca bakanlıkça yapılan planın yine aynı bakanlıkça değiştirilebileceği.
İnşaat yoğunluğunun çevre imar adarı ile eşitlik sağlayacak imar planı değişikliği yapılabileceği.
İki farklı yapılaşma nizamının öngörülmesinin, bunların ayrılmasına ilişkin bir imar hattının belirlenmemesi hukuka aykırıdır.
Uygulama imar planının bulunduğu bir alanda ayrıca mevzi imar planı yapılamayacağı.
Özelleştirme programına alınmış kuruluşlara ait arsa ve arazilerle ilgili imar planlarının hazırlanmasında Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle yürürlüğe gireceği.
Bina yüksekliğinin artırılmasına ilişkin imar planı değişikliklerinde aynı sokaktan cephe alan parsellere eşit yükseklik getirilmeli.
Şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmayan plan değişikliğine göre yapılan parselasyon da hukuka aykırıdır.
Plan Müellifince yapılmayan plan.
Sözleşme ile imar planı yapılması ve değişiklikleri yapılmaz.
Dava devam ederken imar planında değişiklik yapılması.
Bazı adaların park alanı olarak belirlenmesine ilişkin imar planı değişikliği hakkında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması gerekir.
İçme suyu havzası korunmalıdır.
Etrafı yapılaşmış bir parsel, sırf bu nedenle yoğunluğu artırmaz.
Askeri alan yeşil alana ayrılırken MSB dan görüş alınması gerekir.
3830 sayılı Kanunun geçici maddesinde belirli bir yıllık süreden sonra yapılan revizyon planlarının da geçerli olduğu.
İmar planında resmi kurum alanına tahsisi taşınmazın, hangi kuruma ayrıldığının belli olması gerekir.
İmar planı yapımı konusunda idareler zorlanamaz.
Yolun bir kesimde daralması trafik akışını engelleyeceğinden bu yöndeki imar planı değişikliği yapılamaz.
Karayolları Genel Müdürlüğünün anılan yönetmeliğin 6.maddesi (f) bendinden sayılan planlama işi yapan resmi kuruluşlar arasında gösterilmemesinin yerinde olduğu.
Beldenin gelecekteki nüfusu yerine bugünkü nüfus gözönünde bulundurulduğundan eksik incelemeye dayalı mahkeme kararında isabet görülmemektedir.
Tarım alanı niteliğinde olan taşınmazın konut alanına açılması şekilde bir plan değişikliği yapılamayacağı.
Plan değişikliğinde tümüyle amaç, çevre, ulaşım ve altyapı gibi öteki unsurların birlikte incelenmesi gerekir.
Ek imar planı çalışmalarına başlandığı alanda mevzii imar planı kabul edilmez.
Sağlık koruma bandı.
İmar planı değişikliği konusundaki belediye meclis kararına yapılan itiraz 1580 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesi uyarınca incelenemez.
Eski planda bir bölümü 20 m.olarak düzenlenen ana arter yolun tümünün 20 m.olarak öngörülmesinde şehircilik ve planlama esaslarına aykırı bulunmadığı.
İmar planı değişikliği isteminin reddi üzerine yargı yerince yapılacak uygulama.
Adadaki eski eserler konusunda yüksek kuruldan görüş alınmadan yapılan plan değişikliğinde isabet görülmemiştir.
Binaya kat ilavesi veya kanat şeklinde eklenti yapılmasında gerek şehircilik ve planlama ilkeleri gerekse kamu yararı yönleriyle uyarlık bulunmadığı kesin hüküm halini aldıktan sonra aksine plan değişikliği yapılamaz.
1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptalinin istenmesi durumunda, bu planlara yapılan itirazın belediye meclisi yerine belediye başkanı tarafından reddedildiği gerekçe gösterilerek iptal kararı verilemez.
Yönetmeliğin 21. maddesine aykırı da olsa, plan değişikliğinin, bilirkişi heyetince, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığı yönünden incelemeleri gerekir.
1/5000 ölçekli kat rejimi planı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değildir.
Sadece parseldeki yapılaşma nedeniyle davacıların dairelerinin uğrayacağı değer kaybı inceleme konusu yapılarak karar verilemez.
İmar planı değişikliği planlama kararları alınırken dikkat edilmesi gereken adalet ilkesi değil şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından uygun olup olmadığıdır.
Kömür tevzi deposu olarak kullanılmak üzere belediye hizmet alanına ayrılmasında çevre sağlığı ve planlama ilkelerine aykırılık bulunduğu belirtildiğinden imar planı değişikliğinin iptali gerekir.
Hiçbir inceleme ve çalışma yapılmadan plan değişikliğini, imar kanunu ile yönetmelik hükümlerine aykırıdır.
Zorunluluk bulunmadan imar planı bütünlüğünü bozucu şekilde plan değişikliği yapılamaz.
Yeterlilik belgesine sahip müellifçe hazırlanmış bir imar planı değişikliği kabul edilemez.
Davanın görülmesi sırasında imar planında değişiklik yapılarak eski planda farklı kullanım amacı öngörüldüğünden, yeni plan değişikliğine karşı yeni bir dava açılması gerektiği nedeniyle mahkemece yeni imar planının inceleme konusu yapılmasında isabet yoktur.
İmar planı değişikliği yapılmaksızın uygulamanın durdurulması yolunda tesis edilmiş olan belediye başkanlığı işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine karşı açılan dava sırasında planlarda yapılan değişiklik taşınmazların ayrıldığı fonksiyona yönelik bir değişiklik olmayıp hukuki sonuçlar doğurmaya devam ettiği anlaşıldığından, dava konusu planların yürürlükten kalktığı ve davanın konusuz kaldığından sözedilemez.
Usulde paralellik ilkesi gereğince planların tesis edildikleri usul ile değiştirilmesi ya da iptal edilmesi mümkündür.
1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmesi halinde alt planlar kendiliğinden iptal olmazlar.
Üst ölçekli planların mahkemelerce yürürlüğünün durdurulması alt ölçekli planların yürürlüğünü durdurmaz.
İmar planının mahkemece iptal edilmesi halinde, davalı idarece inşaatın mühürlenmesi, yapının bu tarihe kadar tamamlanmış kısmının ise kazanılmış hakkın varlığı nedeniyle korunması gerekir.
İmar planını iptali halinde plana uygun ruhsatlar geçerliliğini koruduğundan yapı mühürlenemez.
İmar planının iptaline dayanılarak inşaat ruhsatı iptal edilemez.
İmar planının iptaline dayanılarak yıkım kararı verilemez.
İşlem tesisinde bağlayıcı hukuki açıklamalar getiren karalar, idari dava konusu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu idari işlemdir.
İmar planı değişikliklerinin iptali sonucunda bu alan plansız hale gelmektedir.
Yürürlükte bulunmayan önceki plan yeniden geçerlilik kazanmaz.
İmar planının iptali halinde eski plan yürürlüğe girmez. Plansız hale gelir.
İmar planı değişikliği işleminin idari yargı yerlerince iptal edilmesi halinde eski plan yürürlüğe girmez.
İmar planı değişince ruhsat iptal edilebilir.
Kentsel Dönüşüm (yenileme alanı) belirlenmesi.
Merada parselasyon yetkisi.
Orman alanı olarak belirlenmiş yerler parselasyon işlemine tabi tutulamazlar.
İmar uygulamalarında şekil noksanlığı.
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işlemlerine karşı mülkiyet sahibi olanların dava açabileceği.
Satış vaadi sözleşmesi ile anılan taşınmazda hisse satın alındığından bahisle, mülkiyet iddiasıyla parselasyon işlemine dava açılamayacağı.
Tevhit ve ifraz re’sen uygulanamaz. (Muvafakat gerekir.)
Defterdarların bulundukları illerde daire amiri olarak dava açmaya yetkili oldukları.
Parselasyonun en az ada bazında uygulanması gerekir.
İmar planı ile yeni bir düzenleme yapılmasını gerektirecek bir neden olmaksızın ikinci kez parselasyon yapılamaz.
Semt sakini (komşuluk) sıfatıyla parselasyon işlemine karşı açılan davanın ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.
3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca parselasyonun bu madde ile ilgili yönetmelik esasları içinde incelenmesi gerekir.
Belediyelerin 2981 sayılı Yasanın 10/b maddesi uyarınca parselasyon işlemi yapma yetkisinin bulunmadığı.
Parselasyon ile birlikte imar planı da dava konusu ise imar planının da incelenmesi gerekir.
… Belediye Meclisinin, … Belediye Encümeninin 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinin uygulaması sonucu oluşan imar parsellerinin onayı ve ilan edilmesiyle ilgili … gün ve … sayılı kararını iptal etmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
3194 sayılı yasanın 18.maddesi uyarınca tesis edilen parselasyon işlemlerinde mülkiyetin ferdileştirilmesinin mümkün olmadığı.
Bedelin tespitine ilişkin encümen kararı ile kıymet takdirine ilişkin işlemleri parselasyon işlemi ile birlikte dava konusu edilebilir.
3194/18.de parselasyonda bedele dönüştürme yapılamaz.
Etap etap parselasyon yapılabilir.
Parselasyonda belediye encümeni yetkilidir.
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanılarak parselasyon işleminin iptali istenemez.
Parselasyon işlemindeki şekil eksikliğinin daha sonra alınan encümen kararı ile giderilebilir.
Parselasyon masrafı.
Aynı alanda yeni bir parselasyon
İmar planının da iptali istenmiş ise onun da incelenmesi gerekir.
İmar uygulamalarına karşı ancak mülkiyet sahibi olanların dava açabilir.
Veraseten iştirak halinde malik, parselasyon işlemine karşı dava açma yetkisi vardır.
Parselasyon yeniden yapılmış ise eski parselasyona karşı açılan davada imar planı incelenmez.
2577 sayılı Yasanın 11. maddesi uyarınca yapılan başvuru üzerine yeni bir hukuki sonuç yaratan bu işlem tesis edilmiş ise bu işleme karşı süresi içerisinde dava açılabileceği.
Anayasanın 125. maddesine göre yazılı bildirim tarihinden itibaren dava açılır.
Askı süresi içerisinde parselasyon işlemine yapılan itiraz üzerine dava açma süresi.
Parselasyon işlemine karşı askı süresi içinde yapılan başvurudan sonra dava açılmaması üzerine daha sonra yapılan başvuru dava açma süresini canlandırmaz.
Dava açma süresinin başlaması için yeterince bilgi sahibi olunması gerekir.
Parselasyon işleminin ıttıla edilmesinden sonra dava açma süresi başlar.
İmar uygulamasının parsel sahiplerine ayrı ayrı ve bizzat tebliğ edilmesi gerekir.
Parselasyon işlemiyle oluşturulan parseli ihale sonucu satın alan bu tarihte parselasyonu öğrenmiş sayılır.
Parselasyon sonucu oluşan .. parselin kendi adına tescili için yazdığı dilekçede bahsetmesi ile öğrendiğinin kabulü gerekir.
Davacıya değil, davacının vekiline tebliğ süreyi başlatmaz.
Dava açma süresinin başlayabilmesi için parselasyon ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiye sahip olunması gerekir.
Parselasyon işleminin bizzat tebliğ edilmesi gerekir.
Arazi taksim tutanağı ile parselasyon öğrenilmiş sayılır.
Parselasyon sonucu hissesini diğer davacıya satılması ile her kişi de parselasyondan haberdar olmuş sayılır.
18 uygulamasına karşı öğrenme üzerine dava açılabilir.
Tapu senetlerinin imza karşılığı alın¬dığı tarihten itibaren dava açma süresinin başlar.
Sürenin başlaması için tebligatın, taşınmaz sahibine yapılması gerekir.
Tapuda alım-satım ve tescil işlemi ile parselasyon öğrenilmiş sayılır.
Uygulama sonucu oluşan yeni duruma göre bina ve emlak beyannamelerini doldurup belediyeye sunan hak sahibi, imar uygulaması işlemini ıttıla etmiş sayılır.
Davacının en geç parselasyon işlemine itiraz ettiği tarihte işlemi öğrenmiş sayılır.
Bina ve arsa emlak vergisi beyannamelerini parselasyon işlemi so¬nucunda oluşan duruma göre ödeyen parselasyonu tebliğ etmiş sayılır.
Hak sahibince işle¬min düzeltilmesi ya da kaldırılması yönünde dilekçe ile başvurulmuş olması durumunda işlemi öğrenmiş sayılır.
Yetkili olmayan idari birime yapılan başvuru nedeniyle işlemden haberdar olunduğu kabul edilemez.
İdari başvurularda imar uygulamasını öğrendiğinin açık olması karşısında dava açma süresi dilekçe tarihten başlayacaktır.
Yeni imar planına uygun yeniden parselasyon işlemi yapılabileceği.
Orman alanı olarak belirlenmiş yerlerin, parselasyon işlemine tabi tutulamayacakları hakkında.
Kamuya taşınmaz kazandırılması amacıyla parselasyon işlemi yapılamaz.
Parselasyon işleminin amacı, inşaat yapmaya elverişli düzgün imar parselleri oluşturmadır.
3194 sayılı Yasanın 18.maddesi uyarınca parselasyon işleminin amacı. (sadece başka parsellerdeki hisselerini birleştirilmesi.)
3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca parselasyon yapılmadan tevhid yapılamaz.
İkinci kez parselasyon yapılması.
Kent bilgi sistemi kurulması için parselasyon yapılamaz.
Arkeolojik sit alanında parselasyon yapılmaz.
İmar planında anıt, park, yol, otopark, belediye tesis alanında kalan ve içinde konut alanı bulunma¬yan yerde parselasyon yapılamaz.
İmar planı ile yeni bir düzenleme yapılmasını gerektirecek bir neden ortaya konulmaksızın üçüncü kez imar uygulaması.
Üzerinde yapı bulunan taşınmazların parselasyon işlemine tabi tutulması halinde bahçelerinde gerekli miktar, düzenleme ortaklık payı olarak alınabilir.
Üzerinde yapı bulunan taşınmazların parselasyon işlemine tabi tutulması halinde bahçelerinde DOP için gerekli miktar bulunmaması nedeniyle düzenleme ortaklık payı alınmaması ve aynen korunması gerekir.
6785 sayılı yasanın 39. maddesine göre taşınmaz mal malikinin isteği üzerine ifraz sonucu 3194 sayılı yasa uyarınca yapılacak düzenleme de bu terk oranını % 35’e tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı alınacağı.
İfraz işlemi sırasında alınan terk oranını düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayacak kadar fark alınabilir.
Pazar yeri de 3194 sayılı Yasanın 18. maddesinde düzenlenen umumi hizmetler kapsamındadır.
DOP eşit oranda olacak, fiili kullanım gözetilmeli.
İmar planına göre toplu taşım yolu olan yerin parselasyon işlemi sonucu düzenlenen ortaklık payı ile oluşturulması gerekir.
Parselasyon düzenleme sınırı içerisindeki kamu alanları hesaplanmadan doğrudan % 35 oranında DOP kesilemez.
Kadastral yollardan elde edilen arazi parçalarının düzenleme ortaklık payından düşülmesi gerekir.
Belediyelerin kapanan yollar nedeniyle kendi adlarına parseller oluşturmasının mümkün olmadığı.
Kapanan kadastral yollar
Parselasyonda dağıtım ve tahsis (ağaçlandırılacak alan).
Parselasyon işleminin tapu kayıtlarının esas alınarak yapılması gerekir.
Davacıya kamu ortaklık payı ile oluşturulması gereken alandan hisse verilmesinde isabet yoktur.
Park alanında parsel oluşturulamaz.
Parselasyon işlemlerine başlarken tapu kayıtlarının esas alınması gerekmekle birlikte bu kayıtlar sonrasında hukuki olarak gerçekleşen değişikliklerin de dikkate alınması gerekir.
İmar planında konut alanında kalmayan yerdeki yapının, parselasyon işlemi sırasında korunamayacağı.
Parselasyon işlemi sırasında aynı düzenleme alanında bulunan davacıya ait parsellerin birlikte değerlendirilebileceği.
3194 sayılı Yasanın 18. maddesine göre yapılan parselasyon işleminde hisselerin ferdileştirilmesinin mümkün olmadığı.
Hazineye ait taşınmazların belediyeye devri yapılmadan hazinenin hak sahibi niteliğini kaybetmesi sonucunu yaratan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı.
Parselasyon işlemi sırasında karakol alanından yer tahsisi edilemeyeceği.
İmar parsellerinin mümkün mertebe aynı yerdeki veya yakınındaki eski parsellere tahsisisin sağlanacağı.
Yapı yasağı olan heyelan alanların imar planıyla yapılaşmaya açılamayacağı.
Ada dağıtım cetvelleri ve diğer kayıtların dağıtıma ilişkin bilgileri sağlıklı bir şekilde içermesi zorunlu olduğu.
Herhangi bir hukuki ve teknik bir zorunluluk bulunmadığı halde başka bir adada oluşturulan parsellerden pay verilmesinin hukuka aykırıdır.
Parselasyon işlemlerinde büyük miktardaki hissenin küçük hisseler halinde imar parsellerine dağıtılıp bedele dönüştürülmesinin mevzuata uygun olmamaktadır.
DOP’tan sonraki kısma karşılık kamu hizmet alanından yer verilemez.
Yapı yapılması mümkün olmayan bir alanın parselasyon işlemiyle konut alanına açılması mümkün değildir.
İmar uygulamasında DOP ‘tan fazla alınan kısma karşılık arsa verileceği yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır.
Paydaşların bazılarına müstakil imar parselleri verilmesine karşın davacılara çok hisseli parsel verilmesi uygun değildir.
Parselasyonda dağıtım kura ile yapılamaz.
Parselasyonda teknik zorunluluk nedeniyle imar parseli verildikten sonra kalan kısmının hisseli verilebileceği.
Kamuya tahsisli alan niteliğindeki günübirlik alanın 3194/18. maddesi ile ilgili yönetmeliğin 12. maddesi kapsamında bulunduğundan bu alandan tahsis yapılamaz.
İmar planında yeşil alana tahsisli davacı parselinin daha değerli olduğunun belirtildiği gerekçe gösterilerek düzenleme işleminin iptaline karar verilemez.
Yolda kalan taşınmaza karşılık uygulamada tahsis uygulaması.
Dağıtım aşamasında hukuki, teknik ve fiili zorunlu¬luk.
DOP’tan sonra kalan alanın aynı yerde hisselendirilmesi.
Mümkün ise aynı yerden tahsis yapılması gerekir.
İmar uygulamalarında tahsis problemi 18. madde yönetmeliğine göre çözümlenmesi gerekir.
Taşınmazın uygulama öncesinde umumi hizmet alanlarına isabet etmesi.
Müstakil parsel verilemeyecek olsa da zorunluluk yok iken başka yerden tahsis yapılamaz.
Konut alanında olmayan yapının korunmamasından söz edilemez.
Parsele uzak yerden tahsis.
Kadastral parseline karşılık teknik zorunluluk nede¬niyle tüm parsellerin aynı yerden verilmesinin mümkün olamayabileceği.
Bir miktarın kadastral parselin bulunduğu yerden verilmesinin teknik olarak mümkün olamayabilir.
Taşınmazların yapı yapılamayacak olan kıyı ve sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümünde kalması halinde uygulama.
Parselasyon iptal edilirse kadastral mülkiyete dönüş sağlanacaktır.
Parselasyon işleminin iptali yolunda verilen karardan sonra makul bir süre içinde yeniden bir parselasyon işlemi tesis edilmesi gerekir.
İmar planı iptal edilirse parselasyonun da iptali gerekir.
İmar uygulaması yapılan alanda tekrar uygulama yapılabilmesi.
İptal edilen parselasyon işleminin kapsadığı alanda inşaat izinleri.
2981 sayılı Yasa uyarınca yapılan parselasyon işlemi sırasında payın bir kısmının bedele dönüştürülmesi.
2981 sayılı Yasa uyarınca yapılan parselasyonda bedele dönüştürme yolu.
Islah imar planı yapma koşulları varsa 2981 sayıl Yasa uyarınca parselasyon yapılabilir.
Üzerinde yapı bulunan imar parselinin yapı sahibine müstakilen tahsisi.
Parsel olabilecek hisse bedele dönüştürülemez.
Ek–1 maddesinin amacı, özel parselasyona dayalı olarak ve hisse karşılığı satın alınan yerlere bir çözüm getirmektir.
2981-10/c maddesi uyarınca yapılan işlemlerde hisse¬lerin mümkün olduğunca azaltılması ve müstakil parseller oluşturulması amaçlanmaktadır.
2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi uyarınca yapılan parselasyonda, imar mevzuatına aykırı yapıların korunması amacıyla, hisseyi aşan oranda yer tahsis edilemez.
Parsel olabilecek alan bedele dönüştürülemez.
2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi uyarınca öncesinde belediye hissesi olan parsele tahsis aşamasında belediye adına da hisse verilebilir.
Islah imar planı ve parselasyon planlarıyla parsellerin fiili kullanımı durumuna göre dağıtılması gerekir.
2981 sayılı yasanın 10/c maddesinin uygulanmasında, üzerinde yapı bulunan imar parselinin yapı sahibine müstakilen tahsisinde mülkiyetin ferdileştirilmesinden söz edilemeyeceği.
Ek–1 inci maddesinin uygulanabilme koşullarının varlığının incelenmesi gerekir.
2981 sayılı Yasanın Ek-1 Maddesi ile 3194 sayılı Yasanın 18. maddesinin birlikte uygulanması.
İmar planı uyarınca umumi hizmetlere ayrılan bölümü dışında kalan kısmı ifraza uygun olabilir.
Tevhit ve ifraz işlemi nedeniyle düzenleme ortaklık payı alınamaz.
Parselin ifrazının diğer parsellere etkisi.
İmar planı dışında ve kıyı kenar çizgisi içindeki taşınmazın pay durumu itibariyle taksim edilemez.
Satın alınan arazi üzerinden herhangi bir işlem yapılmadan satılan taşınmazda elde edilen kazancı ticari kazanç sayılamaz.
3194/16.maddeye göre tevhid idari yargının görevinde.
2981 sayılı Yasa uyarınca ifraz işlemi yapılamaz.
Maliklerin izni olmaksızın tevhit ve ifraz işlemleri yapılmaz.
Tevhit (birleştirme) konusunda karar vermeye belediye encümeni yetkilidir.
Muvafakat yapılmadan tevhid olamaz.
Yeşil alan için yapılan terk, kamu alanı için yapılan bedelsiz terkden ayrı düşünülemez.
Parselin konumu ve teknik nedenlerle ifrazının mümkün olmaması halinde talep reddedilebilir.
Kooperatifler ifraz harcından muaf.
İfraz işlemi için ayrıca imar katılım adı altında bir bedel istenemez.
Plan ve iskan hududu dışındaki ifraz harca tabi değil.
Tevhit ve ifraz işlemi nedeniyle DOP alınamaz.
İmar planı uyarınca umumi hizmetlere ayrılan bölümü dışında kalan kısmı ifraza uygun ise ifraz yapılabilir.
Kesinleşen ifraz işleminin sonradan adli yargı yerinde açılan tescil davası sonucu verilen kararla geçersiz sayılamaz.
Parselin ifrazının diğer parselleri olumsuz etkilememesi gerekir.
Bedelsiz terk koşuluyla ifrazı kabul eden malik için bir şey yapılamaz.
Maliklerin izni olmaksızın tevhit ve ifraz işlemlerinin yapılamaz.
İfraz konusunda belediye encümeni yetkilidir.
Parselasyon planı yapılmış yerlerde maliklerin muvafakati ile yapılabilir.
İfraz işlemi sırasında alınan düzenleme ortaklık payı.
İmar planı dışındaki taşınmazın ifrazı.
Büyükşehir tevhit ve ifraz yapamaz.
Koşullu ifraz işlemi için eski maliklerin dava açamaz.
Adada bir parselin inşaata elverişli hale getirilmesi amacıyla düzenleme yapılması.
Yola ayrılan özel kişilere ait taşınmazların belediye encümenince tek taraflı olarak bedel tayini suretiyle satın alınmak istenmesinde aykırılık yoktur.
Ayrık nizama tabi ve tevhit koşulu bulunan iki parsele ikiz blok nizam imar durumunun verilemez.
İstek üzerine yapılan işleme karşı dava açma ehliyeti bulunmamaktadır.
Tevhit, ifraz yada terkle imar planına uygun hale gelebilecek sahada 18 uygulamasına gerek bulunmamaktadır.
Belediye hissesinin satışında dava açma süresi.
Yol fazlalarının komşu parsele satışı.
Kapanan yol ve meydanların, ancak, belediye tarafından kamulaştırılmış olması halinde İmar Kanununun 17.maddesinin uygulanması mümkün bulunduğu.
Özel orman alanında yer alan yapılar için dava açma ehliyeti.
Asıl malik tarafından hazırlatılan ve koruma kurulunca da düzeltilerek uygun bulunan restorasyon projesinin iptalini isteme konusunda kiracının dava açma ehliyeti bulunmamaktadır.
Sahil şeridi içinde kalan hazineye ait taşınmazla, üzerinde ruhsatsız olarak yapılan yapısı olan şahsın dava açma ehliyeti.
Kiracının inşaat ruhsatına karşı dava açma ehliyeti yoktur.
İmar planında yapılaşma ile ilgili kuralların bulunması halinde, bu konuda yönetmelik hükümlerine göre karar verilemez.
İnşaat ruhsatına ıttıla tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde dava açılmış olması nedeniyle düzenleyici işlem niteliğinde olan turizm merkezi ilanına ilişkin olarak açılan davada süre aşımı bulunmadığı.
İşyerinin istirahat ve eğlence yeri olarak kullanılabilmesi için kat maliklerinin oyçokluğuyla karar vermesi gerektiği.
Yaya yolundan otopark girişi verilemez.
Baz istasyonlarının meskun mahalde kurulması
Zemine uygun temel cins ve boyutunun seçilip seçilmediği ve buna uygun yapı ruhsatı düzenlenip düzenlenmediği incelenmesi gerekir.
İnşaat ruhsatı imar planına uygun olması gerekir.
Aynı bağımsız bölüm içinde bölme duvarlarının kaldırılması ruhsata tabi değildir.
Yapının üzerinde yer aldığı taşınmazın diğer hissedarının muvafakatı olmaksızın davacı tarafından yapılan yapının ruhsata bağlanma olanağı bulunmamaktadır.
Ruhsatsız yapı nedeniyle 1608 sayılı Kanun uygulanamaz.
Yapıların ruhsat gerektirmediği yönündeki kararları ile yapıların ruhsat gerektirdiğinden bahisle ödenen para cezaları nedeniyle davacının bir zararının doğduğu kabul edilir.
Kat malikleri tarafından kabul edilerek imzalanan yönetim planı, bağlayıcı niteliktedir.
Doğal kaynakla ilgili tesis ve müştemilat kapsamında kalan ve fabrikanın üretimle doğrudan ilgili bina ve tesislere ruhsatsız olduğu gerekçesiyle para cezası verilemez.
Doğal kaynakla ilgili tesis ve müştemilatı kapsamında kalan fabrikanın doğrudan üretimiyle ilgili olan yapılar ruhsata tabi değildir.
Resmi yapıyla ilgili olmayan yapılar için ruhsat alınması gerekir.
GSM baz istasyonu yapı ruhsatına tabidir.
Köy konağı ve muhtarlık binası ruhsata tabidir.
İmara uygun inşaat için elverişli olan parsele yönelik olarak imar planında öngörülmeyen tevhit şartı konularak ruhsat verilmemesi hukuka aykırıdır.
Yetkisiz Büyükşehir belediyesince yapılmış olan planların esas alınamayacağı.
İnşaat ruhsatı verilebilme koşulları.
Vakıf üniversitelerinin bina ve tesisleri resmi bina niteliğindedir.
Ruhsat alınmaksızın yapılan ilavelerin imar mevzuatına uygunluğu ve ruhsata bağlanabilmesi mümkün ise bu hakkın ilgiliye tanınması gerekir.
Bina ruhsatsız da olsa yapılacak ilaveler ruhsata tabidir.
Binanın teras katına ilave inşaat yaparak kapalı bir alan elde etme.
Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan alanlarda yapılacak yapılardan bina inşaat harcı ve iskan harcı alınamaz.
Vakıf üniversitesine ait yapılar.
3194 sayılı Yasanın 29.madde hükmü uyarınca geçerliliğini yitiren bir ruhsatın dayanağı projenin de geçerliliğinden söz edilemez.
Lojman binası için inşaat ruhsatı alınması gerekir.
İnşaat ruhsatı imar planı ve imar yönetmeliklerine göre verilir.
Çatının eternit ölçülü çelik konstrisksiyon yapılması ruhsata tabi değildir.
Bir parselde iki yapılabilmesi için imar planı izin vermelidir.
Üst hakkı bulunan yapı sahibi tamirat ruhsatı alabilir.
Ahşap pergole inşaat ruhsatına tabidir.
Ortak yerlere yapılan ilaveler için maliklerin muvafakatı gerekir.
Belediye kendi sınırları içinde ruhsat verebilir.
İnşaat ruhsatı alınması koşulları.
Ana yapıda değişiklik için ek ruhsat gerekir.
Mimari projelerin mimarlarca hazırlanması gerekir.
Maliklerin oybirliğiyle muvafakatı alınmadan son kat ile çatı katının birleştirilmesine olanak yoktur.
İnşaata başlamak için geçerli bir yıllık süre.
Kat maliklerinden izin alındıktan sonra imar mevzuatına göre işlem yapılır.
Müşterek mülkiyette tüm maliklerin rızası.
Projeye aykırı yapının yapım tarihi yapım tarihine karine değildir.
Uygulama imar planı yapılmadan imar durumu niteliğindeki avan projeye göre ruhsat verilmez.
Bitişik nizamda komşuya ait yan bahçe pencereleri kapatılabilir.
Apartman binasındaki balkonun salona katılabilmesi.
Kat mülkiyeti.
Güneşten korunmaya yönelik pergole yapı ruhsatına tabi değildir.
2577 sayılı İYUK’nun 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasında öngörülen sürede işlem tesis etmeyen veya eylemde bulunmayan idarelere karşı açılacak tazminat davalarında, usul ve sürelerin belirlenmesi .
İmar planında değişiklik yapılacak olması inşaat ruhsatı verilmesine engel değildir.
Yapılar, imar planına göre yapılabilir.
Kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olmaksızın binada ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapı yapılamaz.
İnşaat ruhsatı 1/1000 ölçekli plana göre verilir.
İmar planında 5 kat inşaat nizamı olan bir yere, plan değişikliği yapılmadan, meclis kararıyla kat adedinin artırılarak, 8 kat için inşaat izni verilmesi imar mevzuatına aykırıdır.
İmar planında çocuk bahçesi olan taşınmazda inşaat yapma olanağı yoktur.
İmar çapının kesin ve yürütülmesi gerekli bir idari işlemdir.
İmar çapı, düzenleyici işlem olan imar planının uygulanması niteliğindedir.
Kat karşılığı sözleşme imzalayan kişinin imar durumuna karşı dava açma ehliyeti yoktur.
Kadastral adada imar durumu verilebilme koşulları.
İmar durumu inşaat için istenir.
İmar durumu verilmesi bedelsiz terk koşuluna bağlanamaz.
Kadastral parsele de istisnai hallerde inşaat yapımı için imar durumu verilebilir.
Kültür park olarak belirlenen mülkiyeti hazineye ait taşınmazların 3194 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği.
3194/11-3.fıkrası gereğince alındıktan sonra imar parseli haline getirilen taşınmazların devir alınan idareye iadesi gerekir.
Yasada bedelsiz devri öngören herhangi bir hüküm bulunmadığı.
Davacı tarafından bedelsiz terk edilen alanın imar planı değişikliği ile iskan sahası olarak ayrılan kısmının belediye adına tahsis edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Bedelsiz terk koşuluyla ifraz.
İmar planında kültür park 3194/11. maddeye göre belediyeye devredilemez.
3194/11. maddeye göre devir alınan taşınmazların devir alınan idareye verilmesi gerekir.
İmar planı ile kapanan yol nedeniyle oluşan saha, müstakil inşaat elverişli olması halinde 3194/17. maddeye göre satılamaz.
Bedelsiz terk istemi kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemdir.
Kamu alanı için yapılan bedelsiz terk.
Yapı kullanma izninden sonra değişiklik yapılması.
İnşaat ruhsatının iptal yetkisi.
Hatalı verilip iptal edilen ruhsat nedeniyle uğranılan zarar.
İnşaat ruhsatının iptali kararının uygulanmaması üzerine değer kaybının tazmini gerekir.
İnşaatlarda kazanılmış hak.
Sit alanı kararından iki yıl sonra durdurulan yapının kazanılmış hakkı bulunmaktadır.
İmar planının mahkemece iptal edilmesi halinde, davalı idarece inşaatın mühürlenmesi, yapının bu tarihe kadar tamamlanmış kısmının ise kazanılmış hakkın varlığı nedeniyle korunması gerekir.
İmar planının iptali halinde plana uygun olarak yapılıp biten yapının yapı kullanma izni ve ruhsatının kazanılmış hak olması nedeniyle iptal edilemeyeceği.
Gerek davacının parsellerini kapsayan ada bazında, gerekse mevzi imar planı bazında kısmi yapılaşmanın olmadığı ve davacının su basman seviyesinde inşaatı da bulunmadığından müktesep hakkının olmadığı.
Hukuken geçerli bir plana dayalı olmadığı anlaşılan imar durumunun kazanılmış hak sağlamaz.
Ruhsatsız olarak yapının inşaatına başlanmış olması kazanılmış hak doğurmaz.
İdarenin iptal edilen yasa hükmüne dayanarak işlem tesis etmesi hukuk devleti ilkesine ters düşeceğine ve yasal koşullara uygun olarak tesis edilmiş ve iyi niyetle elde edilmiş bir hak olmadığından kazanılmış haktan sözedilemez.
Ruhsat ve eklerine uygun biçimde yapılan yapıya kullanma izni verilmesi gerekir.
Kazanılmış hak olabilmesi koşulu.
İmar planı iptal edildiğinde kaba inşaatı yapılan kısım kazanılmış haktır.
Ruhsat ve eklerine uygun şekilde yapılan yapının kazanılmış hakkı.
Kazanılmış hak için inşaatın seviyesinin tespiti gerekir.
Hatalı imar planına uygun olarak düzenlenen ve usulüne uygun olarak alınmayan inşaat ruhsatının iptal edilebileceği.
Yalnızca inşaatın bulunduğu bölgeyi de kapsayan alanda imar planı değişikliği yapılması nedeniyle bu plana aykırı olan kısmının yıkımı ile davacının para cezası ile cezalandırılmasında isabet yoktur.
Yeniden yapılan plan değişikliğiyle sakat işleme dayanılarak verilen inşaat ruhsatlarının geçerlidir.
İmar planı iptal edildiğinden bahisle yıkım kararı verilemez.
Yapı kullanma izin belgesinin bir tarihte bittiğinin maddi delillerle ispatı mümkün.
Yapı kullanma izni için başvurudan itibaren 30 gün içinde cevap verilmese yapı kullanma izni verilmiş sayılır.
Yapı kullanma izni belgesinin düzenlenmesi.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulunun yapı kullanma izin belgesi verme yetkisinin bulunmadığı.
Projesinde konut olarak görünen bağımsız bölümün tadilat yapılmadan işyerine çevrilmesi.
Özel kişilerin yaptıkları inşaatlarda sürveyana gerek yoktur.
Fenni mesul, mimar ya da inşaat mühendisi olacağı yolunda yorumlanamaz.
Köy yerleşik alanının tespit edilmediği alanlarda yapıların ruhsat alması gerektiğinden ruhsatsız yapılan yapılar hakkında yıkım kararı verilebilir.
Köy yerleşik alanı sınırları tespit edilmemiş ise ilgili Valiliklerden inşaat ruhsatı alınması gerekir.
3194 sayılı Yasa’nın 27. maddesine göre inşaat yapılabilmesi için hisseli taşınmaz üzerine yapılacak inşaat için diğer hissedarlardan muvafakat alınması gerekir.
3194/42 uyarınca para cezasını, muhtarlıktan izin alınarak yapılan yapıyı aşan kısım için verilmesi gerekir.
İmar planını iptal edilmesi durumunda ruhsatlar ortadan kalkmadığından, yapılar mühürlenemez.
İdareler hatalı verdiği ruhsata dayalı inşaatı imar mevzuatı ve plana uygun hale getirilmesini isteyebilirler.
Yapı tatil tutanağına (mühürlemeye) karşı iptal davası açılabilir.
Ruhsata aykırı kısım mühürlenebilir.
Mühürlenerek durdurulan yapıda kazanılmış hak.
Kamulaştırılacak taşınmazın üzerindeki yapının mühürlenmesi uygun değildir.
Mülkiyet uyuşmazlığı giderilinceye kadar inşaat durdurulabilir.
Planı olmayan alanda da ruhsatsız olarak inşa edilen yapının, imar mevzuatına uygun hale getirilmesi istenilebilir.
İmar planına aykırı olan ve ruhsatsız duruma düşen otel inşaatı, durdurulabilir ve mühürlenebilir.
Önce ruhsat başvurusunun sonuçlandırılması sonra yıkım kararı verilmesi gerektiği hakkında.
Ruhsatlı yapıdaki ruhsata aykırılığı açıklayan yapı tatil tutanağının düzenlemesi ve davacının yapısını mevzuata uygun hale getirmesi hususunda uyarılması gerekirken doğrudan yıkım kararı verilemez.
Belediyelerin, ruhsat istemine konu olan bina hakkında aldığı yıkım ve para cezası kararlarından bahisle, yargı kararını uygulamama yoluna gidilemeyeceği.
Yapının yıkılması yönünde verilen belediye encümeni kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğu hakkında.
İnşaat ruhsatı veya yıkım konulu işlemlere karşı açılan davanın incelenmesi sırasında imar planı değişikliğinin yapılmış olması durumunda dava konusu işlemlerin bu plan değişikliklerinin sonucuna göre incelenmesi gerekir.
Ruhsatsız ve projeye aykırı olarak yapılan bahçe duvarlarının yıktırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediği hakkında.
Yapı estetiğinin bozulması yıkım nedeni değildir.
Yıkım kararı verilebilmesi için yapı tatil tutanağında ruhsata aykırılıkların somut ve ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerekir.
3194/32.maddeye göre belediyece yıkımda %20 fazla masraf talep edemez.
Hazine’ye ait taşınmaz üzerindeki ruhsatsız inşaata yönelik olarak 3194 sayılı Kanunun 32. ve 42. maddelerine göre işlem tesis edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Yıkım kararına karşı 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi uyarınca başvuru olabilir.
Yapıların durumunun onaylı plana göre değerlendirilmesi gerekir.
Organize sanayi bölgelerinde 3194 sayılı yasanın 32. ve 42. maddeleri uyarınca yetkiler belediye ve valiliklerdedir.
Davacıya ait taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapının 2981 sayılı Yasanın 13/b maddesi kapsamında olmadığı.
Yapının kullanımı ile ilgili aykırılık nedeniyle yıkım kararı verilemez.
Yıkım işleminin tapu malikleri adına tescilinde hukuka aykırılık bulunmadığı.
Yıkım işinin uzman bir şirket aracılığıyla gerçekleştirilmesi gereği.
Meraya tecavüzlü inşaat için yıkım kararı verilebilir.
Yıkım kararı verilmeden yapılacaklar.
3194 sayılı Kanunun 32.maddesi uyarınca yıkım.
İmar yoluna tecavüzlü olan yapı korunmaz.
Şantiye binası ruhsata tabi bulunmayan, geçici bir yapıdır.
Ruhsata bağlanma olanağı bulunmayan yapıların yıktırılması yolunda işlem tesis edilebilmesi için ise bu sürenin beklenilmesi gerekmez.
Yıkım kararı konusunda belediyeler arazsında yetki sorunu varsa önce bu sorunun çözümlenmesi gerekir.
Yasal süre içerisinde ruhsata bağlanmayan yapının yıktırılması gerekir.
Kamuya ait yerde özel inşai faaliyette bulunulamaz.
Ruhsata gerek yoksa yıkım kararı verilemez.
Başkasına ait yapı hakkında davacı adına yıkım kararı alınması.
3194/32. maddedeki otuz günlük süre azami süre olup daha az süre verilebilir.
Yıkım kararını encümen alabilir, belediye başkanı alamaz.
İSKİ yıkım karı verebilir.
Bir taşınmazın yeni kurulan bir belediyenin sınırları içerisine alınması halinde bu taşınmaz üzerindeki yapının bir bölümünün yıktırılması konusu da eski belediyece tesis edilen işlemin geçerliğini korumaktadır.
Planın değiştiğinden bahisle yapılan kat yıkılamaz.
Taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların maili inhidam yıkımı yetkisi.
Ancak esaslı bir onarımla tehlike oluşturmayacak durumdaki yapının, yıkılacak derecede tehlikeli olduğunun kabulü gerekir.
Köy yerleşik alanının tespit edilemediği durumlarda yapılar yapı ruhsatına tabi olmaktadır.
Köyde yapılacak yapı için muhtarlık izin şifahi izin olamaz.
Hissedarlar muvafakat vermedikçe muhtarlık izni verilmez.
İnşaatta ruhsata aykırı hususlar tespit edilmeden para cezası verilemez.
İmar para cezasının inşaatın tespit tarihinin esas alınarak hesaplanması gerekir.
İdare Mahkemesince para cezasının kısmen iptal edilemez.
Para cezası fahiş bulunduktan sonra idarenin yerine geçilerek para cezası miktarının belirlenemeyeceği.
Ceza hukuku ilkesi gereği cezada lehe olan gelişmelerden yararlanılması gerekir.
Kamu kurumlarının kamu ihtiyaçları için yaptığı ruhsatsız yapılara alt limitten para cezası verilmesi gerekir.
Birden fazla parsel üzerinde de olsa tek yapı için tek para cezası verilir.
Satın almadan önce yapılan inşaat nedeniyle yeni malike ceza verilemez.
Umumun sağlık ve selametin ihlal eden şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin kaldırılmaması halinde 3194/40 ‘a göre para cezası verilir.
Yıkım kararı kısmen iptal edildiğinde para cezası miktarı bu yeni duruma göre idarece yeniden hesaplanmalıdır.
İmar para cezalarında şahsilik ilkesi geçerlidir.
3194 sayılı Yasanın 42. maddesine göre para cezasının aynı yasanın 28, 32, 33, 34, 39 ve 40. maddeleri ile 36.maddenin 3. fıkrası hükümlerinden hangisinin ihlal ettiğinin belirtilerek verilmesi gerekir.
Sit alanındaki yapı için iki misli para cezası verilemez.
Mahkeme para cezasını kısmen iptal edemez.
3194/42. maddeye göre yapının durumu para cezasının miktarını etkiler.
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26 ncı maddesi kapsamında olup projesine göre yapılan yapılara para cezası verilemez.
Her yeni imar mevzuatına aykırı yapı tespiti için ayrı para cezası verilebilir.
Cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca imar para cezası kaçak yapıyı yapana verilecektir.
İmar para cezası usulüne göre tebliğ edilmeden ödeme emri düzenlenemez.
Kirliliğe neden olan fabrika belediye mücavir alanı dışında bulunduğundan belediyece ceza verilemeyeceği.
Para cezası ile ilgili ödeme emri cezayı veren belediyece düzenlenir.
Belediye başkanlarının imar para cezası vermesi yok hükmündedir.
Para cezasına karşı sulh ceza mahkemesince açılan davanın reddi yolundaki karar Yargıtay tarafından bozulduğundan ödeme emri düzenlenemez.
İmar para cezası verilirken fazladan yapılan katların dikkate alınması gerekir.
Kıyıda kalan tapulu arazi ve üzerindeki yapı.
Çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerektiren kıyı kenar çizgisinin tespitine ilişkin uyuşmazlıkta uzman bir bilirkişi kuruluna konunun incelettirilmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekir.
Kıyıda çimento dolum ve paketleme tesisi yapılamaz.
Sahil şeridi içinde yeşil alan düzenlemesi yapılacaksa geçici inşaat ruhsatı verilemez.
Kıyı kanununda yer alan para cezalarını artırımı.
Kıyı kenar çizgisinin yeniden tespiti istemiyle valiliğin yetkisinin bulunmadığı.
Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliğin kimi maddeleri, planda yapılaşmayı yasaklayan amaçlara tahsis edilmiş taşınmazları kapsamamaktadır.
Dar yüksek kıyı.
100 metrelik sahil şeridi içerisinde kalan alanın yapılaşmaya açılamaz.
Sahil şeridinin ilk 20 metresinde yapı yapılamaz.
Yeşil alan konumundaki taşınmazın yüz metrelik sahil şeridi içinde kalması halinde konut alanına dönüştürülemez.
İmar planında açık alan olarak ayrılmış bulunan anılan taşınmazda plan değişikliği.
Kısmi yapılaşma.
Kıyıda sahil bandında yaya yolları çıkmaz sokak olarak nitelendirilemez.
Kamu yararı kararı, tek başına idari davaya konu olabilecek konu ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliğinde değildir.
Yapının korunması gerekli kültür ve varlığı olarak tesciline ilişkin karar kamu yararı kararı niteliğindedir.
Planın iptal edilmesi halinde kamulaştırma dayanaksız kalır.
Onaylanan plan ve projeye göre yapılan kamulaştırmada mahkemenin işlemin bu plan ve projeye uygun biçimde yapılıp yapılmadığını incelemesi gerekir.
Sahil kesiminin imar planlaması.
Asliye Hukuk Mahkemesince 2942 sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince davacılara yapılan tebligattan itibaren mevzuatta öngörülen otuz günlük süre içinde kamulaştırma işleminin iptali istemiyle dava açılabilir.
Kamulaştırma işleminin öğrenme tarihinin dava açma süresinin başlangıcına esas alınamayacağı.
Kamulaştırma evrakını tebliği.
Kamulaştırma işlemine ilişkin tebligatı.
Kamulaştırmada öncelikle satın alma usulünün işletilmesi gerekir.
Kadastro görmemiş yerlerdeki taşınmazların kamulaştırılması.
2981 sayılı Yasanın 9/c maddesi uyarınca kamulaştırma yapılması yolundaki istemin reddedilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında.
Belediyeler görevleri ile ilgili kamulaştırma yapabilir.
2981 sayılı Yasanın 9/c maddesi ile tanınan kamulaştırma yetkisi.
2981 sayılı Yasanın 9/c maddesi ile tanınan kamulaştırma yetkisi.
2981 sayılı Yasanın 9.maddesiyle tanınan kamulaştırma yetkisi.
Köy ortaokul yapabilir.
Eski eser olarak tescil edilmiş olan taşınmazı kamulaştırma yetkisi.
Köy yerleşim alanı için Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca kamulaştırma yapılabilir.
Yol amacıyla kamulaştırılması yapıldıktan sonra aynı zemin üzerinde bulunan yapının kamulaştırılması.
Taşınmazın kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılması gerekir.
İnşaata elverişli olmayan bir yerin belediyece kamulaştırılması.
Belediyeler, yağmur sularının göle tahliyesini amaçlayan büyük bir proje olmayan tahliye kanalı için kamulaştırma yapabilir.
Kişi yararına kamulaştırma yapılamayacağı nedeniyle davacıya ait parselin bu bölümünün belediyece kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kamulaştırılmasında isabet görülmemektedir.
Köy, köy yerleşim planı uyarınca genel ihtiyaçlara ayrılan yerleri kamulaştırabilir.
İlçe belediyesince kamulaştırma yetkisi.
Taşınmazın mülkiyetinin kamulaştırılması gerekirken irtifak hakkı tesisi uygun değildir.
İdareler, imar planında park alanında kalan taşınmazın kamulaştırılmasına zorlanamaz.
Takdir edilen bedelin tamamının bankaya yatırılmaması.
Kıymet takdirinin yapılacağı günün tebliğinin kıymet takdirinden sonra yapılması nedeniyle zarara uğranıldığı yolunda herhangi bir iddianın ileri sürülmemiş bulunması karşısında sadece bu eksiklik işlemi sakatlamaz.
Kamulaştırma bedelinin tapuda ve diğer resmi idarelerde hiçbir borcunun bulunmaması şartıyla ödenmesi talimatı.
Kamulaştırma işleminin iptali istemiyle açılan davanın görülmesi sırasında imar planında yapılan değişiklik dikkate alınmalıdır.
2942 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi uyarınca, ihtiyaç sahibi idarenin ancak devir istemiyle Danıştay’a başvurabileceği hakkında.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre yapılacak taleplerin bu maddeye uygun olmasının gerektiği hakkında.
2942 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesine göre Danıştay’ca verilen kararlar, kesin idari kararlardır.
Kamulaştırmada bedele ilişkin ihtilafların 2942 sayılı kanunun 30 uncu maddesine göre çözümlenmesi gerekir.
Danıştay 1.Dairesince verilen kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunda temyizinin mümkün değildir.
Mazbut köşk cami vakfına ait taşınmaz hakkında 2942 sayılı yasanın 30.maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Mülkiyeti hazine ile dava olan yer kamulaştırılamaz.
İki kurumun aynı kaynak suyuna olan ihtiyacın, 2942 sayılı kanunun 30.maddesine göre çözümlenmesi gerekir.
Kıymet takdir komisyonlarının kuruluş biçimindeki sakatlığın, kamulaştırma işleminin iptaline sebep olup olamayacağı hususunun yetkili dairece takdir edilmesi gerektiği.
Kamulaştırma kararlarının alındığı yılı takip eden yıllar içinde tebliğ edilip edilmesi.
Yapının eski eser olarak tescilinin kısa süre içerisinde kamulaştırılmasını gerektirmez.
Hazineye ait taşınmazın kumalaştırılması yok hükmündedir.
Taşınmazın kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılması gerekir.
İdareler yargı kararı ile kamulaştırma yapmağa zorlanamaz.
Bedelin kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenmeyip belediye encümen kararı ile belirlenmesi ile oluşan işleme karşı açılan davanın görüm ve çözümü idari yargı yerine ait olmaktadır.
Kamulaştırmadan vazgeçme işlemi adli yargıda çözümlenir.
Defterdarlığın dava açma ehliyetinin bulunduğu hk.
Kısmen yola isabet eden taşınmazın bu bölümü dışında kalan kısmının imar planı uyarınca kamulaştırılmasının mümkün olmadığı.
Merkez Bankası milli banka olma özelliklerini taşımaktadır.
Kıymet takdir komisyonunun oluşumuna ilişkin uyuşmazlıkların idari yargının görevine girmektedir.
İrtifak hakkı tesis edilen taşınmaz üzerinde malikin de hakkı bulunmaktadır.
Belediye meclisi üyesi olan kişinin belediye encümeninde ve aynı zamanda kıymet takdir komisyonunda üye olarak yer almasının 2942 sayılı yasanın 10.maddesine aykırı olduğu.
Defterdarlığın dava açma ehliyeti.
Uygulama imar planında müze ve kütüphane alanında taşınmazların müze bahçesi için kamulaştırılabilir.
Kamulaştırma kararının, kararın alındığı tarihte yürürlükte olan imar planına uygun olması gerekir.
Ölü şahıs kamulaştırma yapılmaz.
1/5000 ölçekli nazım imar planı olmaksızın hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planına göre kamulaştırma uygun değildir.
Mera olarak tescil edilen taşınmaz 2981 sayılı yasa kapsamında üzerindeki gecekonduların aftan yararlanabileceği taşınmazlar arasında yer almamaktadır.
Dava açma yetkisi (ehliyet).
Arsa tahsis tarihindeki birim fiyatları dikkate alınarak bedelin hesaplanması gerekir.
Davalı idarenin ödemiş olduğu kamulaştırma bedelinden mahkemece takdir edilen bedel farkının, 2981 sayılı Yasaya göre hak sahibi kabul edilip aynı taşınmaz üzerindeki gecekonduları nedeniyle tapu verilen kişilerden payları oranında istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı.
İfraz işleminin diğer paydaşların muvafakatiyle 3194 sayılı yasa uyarınca yapılabileceği.
2981 sayılı Yasanın 7.maddesi hükmüne göre tespit ve değerlendirme işlemlerinin yapılması.
2981 sayılı kanuna göre kazanılmış ve arsa payına bağlanmamış bağımsız bölüme ruhsat ve kullanma izninin verilebilmesi için diğer kat maliklerinin ittifakının aranmasına veya mahkemeden karar alınmasına gerek olmadığı.
2981 sayılı Yasaya göre arsa tahsisinde birim fiyatı.
İmar affı başvurusu tarihi itibariyle 3.şahıslar ile belediye arasında hisseli durumda olan bir taşınmaz, 2981 sayılı Yasa’nın 10/a maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında değildir.
Hidrofor binası ve su deposu af kanunu kapsamında değildir.
İmar affı müracaatı sırasında imar planında yeşil alanda kalan taşınmaz.
İmar affı müracaatı sırasında imar planında yeşil alanda kalan taşınmaz.
Sığınakların 2981 sayılı yasa uyarınca imar affı kapsamında değerlendirilme olanağı bulunmadığı.
10.1.1975 tarihinden önce yapılmış olan yapıların kullanma izni alınmış yapılar olarak kabul edilmesi gerekir.
Arsa tahsis edilecek kişilerin durumları, tapu tahsisi için başvuruda bulundukları tarih itibariyle incelenmesi gerekir.
Boğaziçi sit alanında kalan ve aynı zamanda işyeri olduğu anlaşılan yapının 2981 sayılı yasadan yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
Boğaziçi alanının etkilenme ve geri görünüm bölgelerinde bulunan yapılar.
Gecekondu İşleri
“Gecekondu Önleme Bölgesi” olarak ilan edilmiş bulunan alanda kalan gecekondular hakkında 775 sayılı Kanun’un uygulanması hakkında.
Gecekondu önleme bölgesi.
775 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulanması için mülkiyetin kesin olması gerekir.
1 kat işyeri+5 kat konut gecekondu olamaz.
İmar planında genel kullanıma ayrılmış yerlerde yapılan gecekonduların bulunduğu yerde korunamayacağından başka bir yer gösterilmek ve enkaz bedeli ödenmek suretiyle gecekondunun tahliye ve tasfiye edilebileceği.
775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının ilçe belediyesince de uygulanabileceği.
775 sayılı Gecekondu Kanuna göre uygulama alanı.
2981/3290 sayılı Yasa hükümleri uyarınca herhangi bir başvuruda bulunulmayan ve 7 Aralık 1987 tarihinden önce de yapıya ilişkin idarece herhangi bir tespit yapılmamış olduğundan gecekondu için 2981 uygulanmaz.
Merada 775 uygulanmaz.
775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca hazine adına kayıtlı taşınmazın satılması.
Hazine arazisi üzerinde resmi kuruma tahsisli alan üzerindeki yapıların 775/18.maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.
Gecekondunun 775/18.madde uyarınca yıkımı nedeniyle uğranılan zararın tazmini için tapu tahsis belgesi alma hakkının doğup doğmadığı hususu incelenerek karar verilmesi gerekir
2981 sayılı yasa kapsamındaki gecekondular için arsa bedelleri.
775 sayılı Yasa uyarınca belediyeye intikal eden hazineye ait yer sonradan yapılan imar planında otoyolu kamulaştırma güzergahına alındığı nedeniyle bu yerin Karayolları Genel Müdürlüğü adına yola terkin edilir.
775/31 uyarınca kamulaştırılan ve hazine adına kaydedilen taşınmazların mülkiyetinin devir yetkisi Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na ait bulunmaktadır.
1984 yılında yapısı olmayan davacıya tapu tahsis belgesi verilemeyeceği.
Tapu tahsis belgesinin iptaline ilişkin işleme karşı ancak hak sahibi
tarafından yasal yollara başvurabilir.
Tapu tahsis belgesi verilmesi başvurusu.
Tapu tahsis belgesi verilen gecekondunun, kullanımına ayrılmış yerde olması.
2981 sayılı Yasa kuralları uyarınca en fazla 400 m2 yüzölçümlü taşınmaz için tapu tahsis belgesi düzenlenebilir.
Tapu tahsis belgesi hakkı asıl hak sahibi için geçerlidir.
Taşınmazın tapuya tescilini için taksitlendirilen veya tamamı ödenen arsa bedelinin esas alınması gerekir.
Okul alanında gecekondu tapu tahsis belgesi verilemez.
Şahıs parseline tapu tahsis belgesi verilemez.
Koleksiyonda belgesiz kültür ve tabiat varlığının bulunduğunun tespit edilmesi durumunda koleksiyonculuk izin belgesinin iptal edileceği.
Kiracı, eski eser tescilinin kaldırılmasına karşı dava açabilir.
Sertifika bedeline faiz uygulanamayacağı.
Eski eser tescilli yapının yıkılması durumunda bile kapsam dışına çıkarılamaz.
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının sınırlarını belirleyerek tescilini yaptırmak görevi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna aittir.
Kendi başına korunması gerekli sivil mimarlık örneği olduğu anlaşılan yapının tescili gerektiği hakkında.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun yargı kararını bertaraf edici işlem tesis edemeyeceği.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun iptal kararlarına uyması gerekir.
2634 sayılı Yasa uyarınca kesin tahsis.
2634 sayılı yasanın 8.maddesi uyarınca ön iznin iptal edilerek teminatın hazineye irat kaydedilmesi.
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun denetim yetkisi.
Dükkânında yakalanmak suretiyle ele geçirilen taşınır mallardan korunması gerekli kültür varlığı.
Sit alanı belirlemesi ve geçici dönem yapılaşma koşulları.
Sit alanında kalan yapıların yıkılmış olsa bile oranları, imar planı ile getirilen yapılaşma oranlarına göre öncelikli olmaktadır.
Höyüklerin bulunduğu alanın 2.derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ilişkin işlem uygundur.
Sit alanı kararından iki yıl sonra durdurulan yapının kazanılmış hakkı bulunmaktadır.
Sit alanı koşulları yitirilmeden niteliği değiştirilemez.
Doğal sit alanı incelemesinin tüm alanın incelenmesi suretiyle yapılması gerektiği.
Doğal sit alanı olabilecek alanların turizm merkezi ilan edilemeyeceği.
Bölgenin ruhsatsız yapılaşmadan ve evsel atıkların yaratacağı kirlilikten korunması amacıyla II. Derece doğal sit olarak ilan edilebileceği.
Sit alanlarında turizm tesis alanı olamaz.
Doğal yapının tahribini önlemek amacıyla 1. derece doğal sit olarak belirlenebilir.
Kamulaştırmadan sonra sit alanı kararı alınması halinde, bu tarihten itibaren uygulanmasının mümkün olmadığı.
1.derece Arkeolojik ve Doğal Sit olarak belirlenmesine ilişkin olarak açılan davada, 2 Arkeolog ile bir Sanat Tarihçisinden oluşan bir bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemede taşınmazın çevresiyle birlikte olduğu gibi korunması gerektiği yönündeki rapor üzerine ayrıca doğal sit alanı içinde ikinci bir inceleme yaptırmaya gerek bulunmamaktadır.
Dava konusu alanın “sit” alanı olarak ilan edilmiş olmasının, imar planının iptal edilmesine gerekçe oluşturmayacağı.
Kentsel sit alanları ile korunması gerekli ve tabiat varlıkları ile ilgili ilke kararları.
1. derece sit alanındaki taşınmaza inşaat izni verilmez.
Sit alanıyla ilgili Yüksek Kurul kararı ilgili idareyi bağlar.
Korunması gerekli ve tabiat varlıkları ile ilkeler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca belirlenir.
Kentsel ve tarihi sit-kentsel ve arkeolojik sit alanı olarak kabul edilen ve 2863 sayılı yasa uyarınca, çevresinde her çeşit inşai ve fiziki müdahalenin yasaklandığı yere defin için verilen izin bu nedenle de hukuka aykırıdır.
Tabiat varlığı olan çınar ağacının korunması ve gelişmesini temin amacıyla karar alınabilir.
Kuyu ve bahçe kapısı gibi bir kullanımın eski eser özelliğindeki tescilli bir yapının etki alanı içinde yer alabilir.
Koruma kurulları, inşaat ruhsatının iptali ya da yıkım kararı verilemez.
Tescilli eski eserin görünümünü etkilenmesi halinde imar planı aksine daha az katlı inşaat izni verilebilir
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu yıkım kararı almaz ama bu kararın gereği ilgili idarelerce yapılır.
Kültür varlığı olan yapının yol yapılmasını temin amacıyla başka bir yere nakledilebileceğine karar verilmiş ise de, kamulaştırma iptal edildiğinden, olayın koruma kurulu çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.
Eski eser koleksiyoncu belgesi alabilmek için gerekli koşulu kaybetme.
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının sınırlarını belirleyerek tescilini yaptırmak görevi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna aittir.
Koruma Amaçlı İmar Planının iptali.
Koruma kurulunun plan değişikliğinde yetkisi hakkında bir ay içinde karar vermesi gerekir. Trafo için ruhsat gerekmez.
Koruma Amaçlı İmar Planları
Koruma kurulunca önlem niteliğinde karar alınabilir.
Koruma amaçlı imar planının yapılması ile eski plan kararları hükümsüz hak gelmektedir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca re’sen yapılan koruma ıslah imar planı değişikliğinin koruma kurulunca onaylanması gerekir.
Koruma amaçlı imar planı hükümleri uygulanabilir niteliktedir.
Koruma amaçlı uygulama imar planı, büyük şehir belediyesince onaylanan koruma amaçlı nazım imar planına uygun olarak ilçe belediyesince hazırlanıp, aynı belediye meclisince karara bağlanarak büyük şehir belediye meclisinin onayı ile yürürlüğe girer.
Sit alanı olarak ayrıldığı anlaşılan yerde koruma amaçlı çevre düzeni imar planı yapılması gerekir.
2634/34-c,e,f bentleri ihlalinde, turizm işletme belgesi iptali edilir.
Turizm Bakanlığınca yapılan imar planın Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanacağı.
Turizm işletmesi belgeli tesiste okuyucu personel olarak çalışmak isteyen sanatçı başvurusu.
Turizm yatırımlarına tahsis edilen arazilerin kira bedellerinin hesaplanması yolundaki Turizm Bakanlığı işlemi.
Turizm alanlarında planlama yetkisi.
Turizm işletme belgesinin iptali.
Turizm merkezi olarak ilan edilen bölgeler.
İyi vasıflı narenciye bahçesinin bir bölümünün turistik alanı olarak tarım dışı amaca tahsisi kamu yararı ve planlama ilkelerine aykırıdır.
Taksim turizm merkezi.
Turizm merkezi ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının düzenleyici işlem niteliğindedir.
4046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca özelleştirme kapsamına alınan bir kuruluşa ait arsa ve arazilerin olduğu alanda Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerinin öncelikle uygulanması gerekir.
Turizm merkezi sınırının birden çok belediyeyi ilgilendirmesi halinde plan sınırları da aynı şekilde olabilir.
1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında, 2.derece doğal sit alanı ve turizm alanında kalan taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planına esas alınan koruma kurulu kararıyla ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla ” yapı yasağı olan doğal karakteri korunacak alan” da gösterilmesinde ve bu plan uyarınca imar durumu verilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
1/5000 ölçekli nazım imar planı olmaksızın 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılıp onaylanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Üzerinde eski eser olan su sarnıcı ve bahçe duvarı bulunan taşınmazın Kurulun görüşü alınmaksızın park ve çocuk bahçesi olarak belirlenemez.
Belediye meclisinin toplanma usulü.
Belediye sınırları içinde yeni hatlar ve güzergahlar konusunda UKOME yetkisi.
Koruma kurulu karaları kesin değildir.
LPG ikmal istasyonunun kurulması için verilen yer seçim raporu, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlemdir.
Merada madencilik faaliyeti yapılmaz.
Büyükşehir Belediyelerinin yetki ve sorumluluğu altında da olsa Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin fuzuli işgali halinde ecrimisil alınması gerekir.
Çevre Kanunu uyarınca verilen para cezasına karşı açılacak davada idari yargının görevli olmaktadır.
Yapının taşıyıcı sisteminin yetersiz ve kötü inşa edilmesinin tamamen davacı kooperatifin kusuru olması halinde tazminat ödenemez.
Çevre Kanunu uyarıca siteye kuruluş ve işletmelere uygulanan cezanın verilebileceği.
Kirliliğin önlenmesi amacıyla Çevre Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca arıtma tesisi kurmayana ceza verilebileceği.
2872/15. maddeye göre faaliyetin durdurulmasına karşı 60 gün içinde dava açılabilir.
Motorlu kara taşıtlarının egzoz gazı emisyon ölçümünde yetki Karayolları Genel Müdürlüğüne aittir.
Çevre para cezalarının beş kat artırılabileceği hakkında.
Çevre para cezalarında yetki devri.
Gemilere verilecek para cezasında tespitlerin, geminin bağlı olduğu dikkate alınarak aynı yönetmeliğin 21. maddesinde belirtilen usule uygun olması gerekir.
Büyükşehir belediyelerinin teknik uygulama sorumluluk belgesi veremez.
Mücavir alan tanımlamasının Büyükşehir tarafından yapılamayacağı.
GAP Plan Müellifleri Yönetmeliğinin 6/f maddesine göre resmi kuruluş değildir.
Hazine ile şahıslar arasında paylı taşınmazın hazine payının diğer paydaşlardan birine ihale yoluyla satışı mevzuata aykırıdır.
İzinsiz ocak işletilmesi fiili.
Vakıf üniversitesine ait yapılar.
İfraz ve tevhid işleminin istek üzerine yapılması durumunda, ilgili taşınmaz hissedarlarını tümünün muvafakatinin alınmasının gerekir.
Müşterek mülkiyete konu bir taşınmazın tevhit ve ifraz işlemlerinde, paydaşların birlikte hareket etmeleri gerekir.
İzinsiz kum çıkarma nedeniyle altı ay sonraki keşif durumu açıklamaya yeterli değildir.
İmar davalarının idarece kabul edilmesi.
Askıya çıkartılarak 5 gün süreyle ilan edilen kesin hak sahibi olanlara ait listenin, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca ilan edilerek, ilgililere bildirimin sağlanmış olması karşısında yazılı bildirimden amaçlanan “öğrenme” hususu gerçekleşmiş olmaktadır.
İmar planına göre yapılan imar uygulaması işlemine karşı açılan davanın görümü sırasında iptali isten¬meyen planın denetiminin yapılamaz.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasında öngörülen sürede işlem tesis etmeyen veya eylemde bulunmayan idarelere karşı açılacak tazminat davalarında, usul ve sürelerin belirlenmesi.
Binanın ruhsat alınmaksızın kaçak olarak yapılması, gerek yapının inşası aşamasında, gerek daha sonraki aşamalarda yapıya ilişkin olarak herhangi bir tespit ve denetim yapılmaması, yıkılan binanın kaçak olarak inşa edilirken, hatalı malzeme ve işçilik kullanılması sonucu deprem sonrasında yıkıldığı kanaatine varılan binada yasaların vermiş olduğu denetim ve gözetim görevlerini yerine getirmeyen davalı belediyenin zararın meydana gelmesinde % 100 kusurlu olduğu, davalı bakanlığın, ülkenin deprem bölgesi haritalarının hazırlanması, afet bölgesindeki yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliklerin çıkartılması konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirdiğinden yapının deprem sırasında yıkılmasından sorumlu tutulamayacağı hakkında.
Parselasyonun iptalinden sonra adli yargıda elatmanın önlenmesi davası açılması.
Elatmanın önlenmesi ve yıkım davası.
Deprem nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zarara karşı 2577 sayılı Yasa’nın 13. maddesine göre dava açma süresinin hesaplanması gerekir.
Tarihi surların yıkılması sonucu doğan zarardan ilgili idareler sorumludur.
Manevi tazminata idareye başvuru tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekir. AAÜT’nce belirlenen avukatlık ücretine ayrıca KDV ekleme olanağı bulunmamaktadır.
Ruhsatsız da olsa yapının yıkımında verilen zararın karşılanması gerekir.
Manevi tazminatta yasal faiz dava tarihinden başlar.
Fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak tam yargı davası açılması mümkün değil.
Yargı kararını gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle zarar uğranıldığından bahisle maddi ve manevi zararın tazmini gerekir.
Parselasyon işlemi sonucunda taşınmazlar arasında oluşan değer fakının tazminat hukuku kapsamında olmadığı hakkında.
İmar uygulaması nedeniyle tazminat verilebilmesi için zarar olması gerekir.
Parselasyon işleminin iptali kararının uygulanmaması nedeniyle davacının fiilen uğradığı zararın miktarı tespit edilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekir.
Par¬selasyon iş¬leminin iptali yolunda verilen karardan sonra makul bir süre içinde yeni¬den bir parselasyon işlemi tesis edilmesi gerekir.
Depremde idarenin hizmet kusuru.
İmar davalarında mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle açılacak tazminat davasında süre.
Yıkım çalışmaları sırasında ekipte görevli kişinin ölmesinde idarenin hizmet kusuru bulunmaktadır.
Yıkım kararı var iken yıkılmayan binanın kendiliğinden yıkılmasında ölenlerin yakınına manevi tazminat gerekir.
Kamulaştırılmada bedelin eksik takdir edildiği iddiasıyla maddi ve
manevi tazminat davası açılamaz.
Ruhsat ve kullanma iznine sahip yapının balkonunda oynarken yüksek gerilim hattına dokunan davacının vücudunda meydana gelen fiziki hasar nedeniyle tazminat.
İdari eylem sonucu binanın yıkılmasından doğan zararın 2577/13. maddeye göre takibi gerekir.
Yıkım işlemi ve icrası nedeniyle açılacak tazminat davasında dava açma süresi.
İmar durumu verilmesi nedeniyle doğan zararın idarece tazmini gerekir.
Ancak doğmuş zararın tazmini istenebilir.
Ruhsatlı yapıyı yıkan idarenin tazminat ödemesi gerekir.
Yol genişletme çalışması sırasında doğan zararların giderilmesine yönelik bulunan tam yargı davasına, idari yargı bakacaktır.
Kiracısı bulunduğu yapının yıkımı nedeniyle uğranılan zarar.
Yıkım kararına dayanılarak yapılan yıkım nedeniyle tazminat davası 2577 sayılı Yasanın 12. maddesine göre açılır.
Üst geçit nedeniyle uğranılan zararın tazmini.
İdari faaliyet ile zarar arasında nedensellik bağının bulunması gerekir.
Ödenecek manevi tazminatın kararı uygulamayan görevlilere rücu edilmesi gerekmektedir.
Kararın uygulanmayarak davacı dairesinde oluşan değer kaybının tazmini gerekir.
Karar düzeltmeden sonra davanın yeniden incelenmesi sırasında süresinde açılmamış davanın bu sebeple reddedilebilir.
İdari yargıda “sürelerin tutulması” yolunda bir düzenlemeye yer ve¬rilmemiştir.
11. maddede üst makamın cevabı için yalnızca 60 günlük süre bulunmaktadır.
11. maddeye göre başvuru üzerine 60 gün geçtikten sonra verilen cevap yeni bir hukuki durum yaratıyorsa 60 gün içinde dava açılabilir.
Parselasyon işleminin iptali istemiyle açılan davada feragat.
Parselasyon işlemlerinin yargısal denetimi.
Usulde paralellik ilkesi.
Açıklama isteği üzerine verilen karar temyiz edilemez.
Yürütmenin durdurulması karalarının geciktirilmeden uygulanması.
Taşınmazın bir bölümünün yol olarak belirlenmesinin yerinde olup olmadığının yargısal denetimi.
İmar planı değişikliği isteminin nazım imar planına uygun olması gerekir.
Temyiz istemi genişletilemez.
Yenileme dilekçesinde dava genişletilemez.
İdari işlemler henüz kesinleşmeden kanun değişikliği ile getirilen yeni şartlar geçerli olur.
Re’sen keşif ve bilirkişi kararı verilmesi nedeniyle keşif avansının ödememesi üzerine, giderlerin ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere, Devlet hazinesinden ödenmesine karar verilmesi gerekir.
İmar para cezalarına karşı idari yargının görevli olduğu.
Dava devam ederken idari yaptırımlar yönünden lehe olarak yapılan yasal değişikliklerin uyuşmazlıkların çözümünde uygulanmasının hukukun genel ilkesi gereği olduğu.
HUMK md 95 uyarınca feragat üzerine davanın reddedilmesi gerekir.
Karar düzeltme aşamasında davacının davadan feragati kabul edilemez.
Orman Genel Müdürlüğü ile davalı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın aralarındaki uyuşmazlığı idarenin bütünlüğü ilkesine göre kendi aralarında halletmeleri gerekir.
Üç bilirkişi ayrı ayrı görüş beyan edemez.
6183 sayılı Yasa’ya göre dava konusu ödeme emrine 7 gün içinde dava açılabileceği açık olmakla birlikte dava açma süresinin başlangıcının 2577 sayılı Yasa’nın 8. maddesinde öngörülen genel esaslara tabi olacağı hakkında.
2577 sayılı Yasanın 26. maddesi uygulaması.
İmar planında yapılan değişiklik fonksiyonel değil ise plan hukuki sonuçlar doğurmaya devam dava konusu planların yürürlükten kalktığı ve davanın konusuz kaldığından söz edilemez.
Madencilik faaliyetinin durdurulması kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlemdir.
Taşınmaz zilyedinin, beldenin arıtma tesisi yer seçimi işlemine karşı dava açma ehliyeti bulunmamaktadır.
Gecekonduya enkaz bedeli talebini içirene dava idari yargının görev alanına girmektedir.
Dava açma süresini başlangıcının kesin işlem tarihinden itibaren hesaplanması gerekir.
Yargılamanın yenilenmesi talebi koşulları.
Keşif gününden makul bir süre önce taraflara tebliğ edilmesi gerekir.
Asliye Hukuk Mahkemesinde hakem sıfatı ile bakılmak üzere açılan davanın görev yönünden reddi üzerine 30 gün içinde idari yargı yerinde dava açılabilir.
İmar planının iptali talep edilmemiş ise sadece parselasyon incelenir.
Aynı yönde evvelce yapılan imar planı değişikliği Danıştay’ca iptal edildiğinden bu duruma aykırı planı yapılamaz.
Taşınmazın cami avlusuna katılmasına ilişkin nazım imar planı kesinleşmiş yargı kararı ile iptal edildiğinden aynı yönde plan yapılamaz.
Danıştay’ın evvelce verilen iptal kararına uyulması gerekir.
Aynı tüzel kişiliği temsil eden bakanlıklar arasındaki uyuşmazlıkların bu idarelerce iptal davasına konu edilmesinin olanaksız olduğu.
2577 sayılı Kanununun 38. ve 39.maddelerinde belirtilen anlamda bağlantı olduğunun kabulü.
Bilirkişi heyetinin kimlerden oluşacağı hakkında.
Bilirkişi heyetince, imar planı bütünüyle ele alınıp incelenmesi gerekir.
Davada plan değişikliğinin de istenmiş olması nedeniyle bu hususun da incelenmesi gerekir.
İmar planının denetimi.
Aynı tüzel kişiliğin (devletin) tamamlayıcı birer organı olan bakanlıklar birbirlerine karşı dava açamaz.
2960 sayılı Yasanın 13.maddesi tebligat.
İmar planlarının yargısal denetimi.
İrtifak hakkı tesis edilen hazine taşınmazı üzerinde yapılan tesisin bir başka şirkete kiralanmasına izin verilmesi.
Müdahilin tek başına temyiz istemi.
Danıştay’da dava konusu imar planı ile yerel mahkemedeki sübjektif nitelikli işlemler arasında bağlantı yoktur.
Anayasanın 138.maddesiyle, 2577 sayılı Yasanın 28.maddesine göre yürütmenin durdurulması kararının uygulanması.
Valiliğin ceza verme yetkisi.
Parselasyon işleminin iptali üzerine tapu kaydının düzeltilmesi isteminin reddi suretiyle tesis edilen Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü işlemleri ise idari işlem niteliğindedir.
İmar planları için planı tümü gözetilerek parsel bazında da inceleme yapılabilir.
Adli yargı mercilerine keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılamaz.
Danıştay birinci Daire kararının temyizi mümkün değil.
Temyiz aşamasında davadan feragat.
Hukuka aykırılığı idari yargı yerince saptandıktan sonra karar kamuya mal olduğu için davadan feragat edilemez.
Uyuşmazlığın çözümünün özel veya teknik bir bilgiyi gerektirip gerektirmediğinin yargıç tarafından takdir edilerek hukuki ve genel bilginin yeterli olduğu konularda bilirkişi incelemesi yoluna gidilemeyeceği.
2981 sayılı Yasanın 10.mad. (c) bendi uyarınca kanuni ipoteklere ilişkin işlemden doğan uyuşmazlığın görüm ve çözümünün idari yargı yerine aittir.
3194 sayılı Yasanın 18. maddesine göre yapılan parselasyon işlemine hakem sıfatıyla asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın görevsizlikle idari yargıya gönderilmesinin mevzuata uygun olmaktadır.
Eksik posta ücreti nedeniyle davanın açılmamış sayılması.
Yüksek gerilim hattının altındaki binada can ve mal güvenliği açısından önlem alınması konusunda idarece yapılan bildirim.
Mücavir alan belirlenmesi işleminin yargılanmasında yetki.
İdari yargıda kesin hüküm için koşullar.
İdari yargıda davanın reddi kararı davacı açısından kesin hüküm değildir.
İmar para cezaları hakkında sulh ceza mahkemesi kararları kesin değildir.
İnşaat sözleşmesinin feshine adli yargıda dava açılır.
Dava derdest iken yapı yıkılsa da yıkımın incelenmesi gerekir.
İdari yargıda dosyaların birleştirilmesi.
2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre para cezasının ödeme emrine idare mahkemesi bakacaktır.
Dava sırasında anılan yapı ruhsata bağlandığından mahkemece davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
Yargı kararına göre işlem yapılmaması nedeniyle, uğranılan zararın tazmini istemiyle açılacak davada dava açma süresi.
Para cezası kararlarının kesin ve yürütülmesi gerekli idari işlemler olduğu ve cezanın durmasının ancak idari kararın usulüne uygun şekilde geri alınması ya da yargı yerince iptal edilmesi veya yürütmenin durdurulması kararı verilmesi ile mümkün olacağı hk.
Yürütmeyi durdurma kararlarına itiraz.
Yürütmenin durdurulması talebi.
Yürütmeyi durdurma isteminin reddi kararına karşı yapılan itirazın reddi üzerine Danıştay’a itiraz edilemez.
Yürütmenin durdurulması istemi iptal davalarında ancak söz konusudur.
Yürütmenin durdurulması istemi hakkındaki karar temyiz edilemez.
Kesinleşmeyen alacak için ödeme emri düzenlenemez.
Yürütmenin durdurulması kararının ne şekilde uygulanacağı konusunda istişare düşünce istenilemez.
Yürütmenin durdurulması istemlerinin reddi üzerine yeniden yürütmenin durdurulması isteminde bulunmasını ve bu istemin yargı yerince incelenmesini engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.
Kesin olan bir mahkeme kararı herkes için bağlayıcıdır.
Yürütmenin durdurulması kararlarının gerekçeli olması gerekir.
Yürütmenin durdurulması kararlarına karşı itiraz edilmiş olsa da uygulanması gerekir.
Dilekçenin red karı üzerine tahsilât yapılmaz.
İmar planı, imar uygulaması ve inşaat ruhsatlarının iptali istemiyle açılan davada önce imar planının incelenmesi gerekir.
Yolların planlama ilkelerine uygunluğunun denetimi.
Parselasyon işleminin idare mahkemesince denetlenmesi.
Konunun bilirkişilerin uzmanlık alanı dışında kalması nedeniyle bu rapora dayanılarak karar verilmesinde isabet görülmemektedir.
Taşınmazın somut kullanım biçimi yönünden tahsisinin uygun olup olmadığının araştırılması gerekir.
Plan değişikliğine konu parsel ile ilgili olarak bu değişikliğin hangi yönleriyle şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğunun araştırılması gerekir.
İki kez dilekçede aynı yanlışlık davanın reddini gerektirir.
Düzenleyici işlemin yürütülmesinin durdurulmas, bireysel işlemleri kazanılmış hakka dönüşmez.
İmar planında ilkokul alanı olarak ayrılan taşınmaz üzerindeki özel ilkokul yapılmak amacıyla inşaat ruhsatı istemi.

Bu içeriği paylaşın